Ibayong ipursige ang pagbigo sa Oplan Bayanihan; sikaping makapag-ambag sa lahatang panig na pagsulong

JB Regalado
NPA Central Negros Front Operations Command (Leonardo Panaligan Command)
March 30, 2013

Matagumpay na idinaos ng Leonardo Panaligan Command (LPC)-BHB Central Negros ang ika-44 taon ng Bagong Hukbong Bayan mula ng maitatag ito noong Marso 29, 1969. Signipikanteng idinaos ito ng may lubos na kagalakan dahil sa naani nating mga tagumpay sa bawat taon. Kasama sa pagsulong na ito, tayong mga rebolusyonaryo ay lubos na nagpapahayag ng ating pulang pagsaludo sa mga rebolusyonaryong martir dahil sa naiambag nilang talino laluna ng kanilang buhay sa pag-unlad ng ating armadong rebolusyon. Sila ang ating mga inspirasyon sa pagrebolusyon.

Bilang tanging sundalo ng masa ng mamamayan, lubos itong inaaasahan sa pagbigay ng tunay na hustisya sa mahigit apat na dekadang paghihirap dulot ng mapang-api, mapagsamantala at permanenteng krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal na bayang Pilipinas kung saan mapapatupad ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon sa walang alinlangang pagsali at pag-ambag sa katuparan at tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan na may Sosyalistang Perspektiba tungo sa Komunismo.Pinupuri rin ng LPC-BHB ang mga Pulang kumander at magigiting na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa pag-ambag din ng kanilang maningning na talino at kakayahang harapin at lubos na gapiin ang kampanyang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino. Ang pagpursige at paglaban ng BHB ay may lubos na suporta ng mamamayan at mga kaibigan at umaani ng signipikanteng mga tagumpay sa lahatang panig ng pagsulong sa pamamagitan ng mahigpit at absolutong pagpamuno ng PKP sa pagsapraktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at wastong aplikasyon nito sa tagumpay at katuparan ng Rebolusyong Pilipino at maiugnay sa Rebolusyong Proletaryo sa buong mundo.

Sa kabila ng todo-larga ng Oplan Bayanihan at atake ng mersenaryo at pasistang AFP at PNP para wasakin at durugin ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng paulit-ulit at engrandeng mga taktika ng operasyong militar lalong nahihiwalay sila sa mamamayan at tumataas ang porsyento ng human rights violations sa aspeto ng socio-economic and political rights na tumutulak sa mamamayan laluna ang uring magsasaka na tanggapin at kupkupin ang BHB na siyang naging dahilan sa paglawak ng lugar na kinikilusan ng BHB sa Central Negros na umaabot sa 30%. Mahigit sa 20% ang nadagdag sa lakas ng BHB, nakapaglunsad ng mahigit sampung taktikal na opensiba at nakakumpiska ng mahigit 15 malalakas na armas at lohisitikang militar para masasandatahan ang seksyon-kalaking Pulang mandirigma. Ibayong nabiyayaan ang mga 50,000 mamamayan sang walang alinlangan at walang pagod na pagbibigay ng serbisyong sosyal tulad ng pagpapataas ng produksyon, paglulunsad ng libre at rebolusyonaryong edukasyon at serbisyong medikal. Napagkalunsad din ng minimum na anyo ng mga aksyong masa na dagdag ring nakapagbigay ng benepisyo sa masa sa konteksto ng rebolusyong agraryo. Bunga nito nakapalitaw ng mga aktibista na nagsilbing dagdag na makinarya sa pagkonsolida sa lumalawak at lumalalim na baseng masa na umaabot sa 40%. Batay sa dating laki at lakas ng hukbo sa Central Negros, nakapalitaw tayo ng 15% pag-unlad ng karamihang kadre ng militar o upisyal ng hukbo na tiyak na mangunguna sa pulitiko-militar na gawain ng BHB para sa ibayong magpursige sa pagharap at gapiin ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino.

Sa kabuuan, sa susunod na taon sa pamamagitan ng ating mahigpit na pagkakaisa aani pa tayo ng mga tagumpay na magbibigay ng kongkretong ambag sa ating sabay na pagmartsa patungo sa yugto ng pagkapatas. Ang kasalukuyang kalagayan ay lalong pumapabor sa ating pagsulong ng armadong rebolusyon. Ang pagbuhos ng pwersa ng AFP at PNP sa kanayunan ng Central Negros para sa kontra-insurhensya ay tiyak na magpalaki sa tantos ng karalitaan at human rights violations at ang BHB lamang ang kanilang masisilungan habang ang militar ay maghuhukay ng kanilang libingan sa kanayunan at magdadala ng kanilang mga sandata sa BHB.

Mabuhay ang ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay tayong lahat!