Ikinalulungkot ng NDFP Negotiating Panel ang insidente sa Gingoog at nakikidalamhati kina Mayor Guingona at sa kanyang pamilya

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Abril 24, 2013

Translation: NDFP Negotiating Panel deplores Gingoog incident and expresses sympathy for Mayor Guingona and family

Kami, sa Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at mga konsultant ay nalulungkot sa pangyayari na naiulat na gumanti ng putok ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa mga badigard ni Mayor Ruth de Lara Guingona ng Gingoog City na nagresulta sa malalang pagkasugat niya at sa pagkamatay ng dalawa sa kanyang armadong badigard.

Ipinapahayag namin ang pagsimpatya kay Mayor Guingona at sa kanyang buong pamilya, umaasa sa kanyang pinakamabilis na paggaling sa kanyang mga tinamong sugat at pagkasindak, at ang pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang namatay na badigard na dapat ay kabahagi ng pagtitiyak ng kanyang kaligtasang ibinibigay sa kanyang pamilya ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan.


Lubos na nirerespeto ng NDFP at ng lahat ng mga rebolusyonaryong pwersang kinakatawan nito, kabilang ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ang Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang pamilya Guingona dahil sa matatag na paninindigan nito sa pambansang kalayaan at demokrasya sa panahon ng pakikibaka sa pasistang diktadurang Marcos na suportado ng US at pagkatapos nito, laban sa mga antinasyunal at anti-demokratikong mga patakaran at gawi ng mga sumunod na pangulo kay Marcos.

Batid namin sa NDFP ang mga Guingona bilang mga taong kapita-pitagan at bilang mga maprinsipyong patriyotiko at progresibong mga pampulitikang lider. Personal na kilala ng ilan sa amin na nasa Panel at mga konsultant si Mayor at ang kanyang asawang si dating Bise Presidente Teofisto Guingona, Jr.

Pinasasalamatan namin siya sa pagiging estadista, sa pangingibabaw sa paghihinagpis ng kanyang asawa at pamilya, sa pagpapahayag ng kanyang patuloy na respeto sa NDFP at sa panananawagan ng pagsulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH-NDFP.

Lubos na kilala ni Fidel Agcaoili, panelist ng NDFP, ang mga Guingona sa kanyang pakikisalamuha sa dating Bise Presidente bilang kapwa bilanggong pulitikal at sa kanilang gawain sa SELDA para sa kapakinabangan ng lahat ng dating mga bilanggong pulitikal at iba pang biktima ng paglabag sa mga karapatang-tao sa panahon ng pasistang rehimeng Marcos. Lubos na nagpapasalamat ang Punong Pampulitikang Konsultant na si Prof. Jose Maria Sison sa dating Bise Presidente sa pagtatanggol sa kanya laban sa bintang na terorismo sa panahon ng panunungkulan ni Gloria M. Arroyo.

Habang wala pang pinal na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP, patuloy na isinasakatuparan ng rebolusyonaryong kilusan ang pampulitikang awtoridad sa kanayunan, kung saan ipinatutupad ng BHB ang mga patakaran ng kilusan tulad ng may kaugnayan sa kondukta ng pangangampanya sa panahon ng reaksyunaryong eleksyon. Sa paggampan nito, obligadong laging tumalima ang BHB sa sarili nitong Saligang Alituntunin sa Disiplina, sa mga probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa iba pang ibang dokumento at pamantayan ng internasyunal na makataong batas, laluna ang hinggil sa proteksyon ng mga sibilyan at mga hors de combat (mga wala nang kakayanang lumaban).

Kung kaya, bawat kumand at yunit ng BHB ay dapat istriktong sundin ang mga patakaran ng BHB, ang mga alituntunin at mga proseso sa pagtitiyak na hindi masasaktan sa isang aksyong militar ang mga non-combatants at iba pang hindi kalabang indibidwal.

Ang pag-ako ng pananagutan ng Panrehiyong Kumand ng BHB, ang paglalabas ng public apology at ang pagpapahayag ng pakikidalamhati at pakikiramay kay Mayor Guingona at sa kanyang pamilya, sa mga pamilya ng mga napaslang at nasugatang kasamahan niya, ay nangangahulugan ng ibayong imbestigasyon sa insidente, ng pag-alam ng pananagutan at sa pagtukoy ng mga hakbangin upang huwag na itong maulit pa. Kaalinsabay, muling sinasariwa ng BHB at PKP na lahat ng pampulitikang lider na hindi palaban sa BHB ay hinihimok na makipag-ayos sa BHB para sa kanilang ligtas na pagbyahe saan man o ano pa man upang maiwasan ang pagsasama sa byahe ng mga armadong badigard na maaaring ipagkamali bilang mga palaban sa mga tiyak na lugar at tiyak na pagkakataon laluna sa gabi.

Umaaasa kaming susulong ang usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP sa pagharap sa mga ugat ng armadong tunggalian, sa pagkakasundo hinggil sa panlipunan, pang-ekonomya at pampulitikang mga reproma at sa paglalatag ng batayan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Sa ngalan ng Negotiating Panel at mga Konsultant:

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, Negotiating Panel
National Democratic Front of the Philippines