Ilantad at itakwil ang mga bulok, korup at antimamamayang pulitiko sa Mindoro!

Kondenahin ang mga anti-mamamayang patakaran, programa at mga batas na itinataguyod ng Rehimeng US-Aquino at mga lokal na Pulitiko sa Mindoro!
Ilantad at itakwil ang mga bulok, korup at antimamamayang pulitiko sa Mindoro! 

Patricia Andal
NDF- Mindoro
Abril 7, 2013

Ang  pagyayabang ng Pangulong Noynoy Aquino ng “matwid na daan”, mabuting paggugubyerno at pag-unlad daw ng ekonomya ng Pilipinas ay malinaw na pinasisinungalingan ng tunay na kalagayan ng sambayanang Pilipino na patuloy at lalo pang naghihikahos, inaapi at pinagsasamantalahan sa ilalim ng sistemang malakolonyal at malapyudal.  Hindi malulutas ni mapagtatakpan ng mga programa tulad ng 4Ps, PPP’s atbp ang katotohanang ito.

Sa kabilang banda, naglulunoy sa yaman at luho ang iilang mayayamang negosyante at pamilya, mga panginoong maylupa at mga pulitiko at dayuhang mamumuhunan na tumatabo ng higanteng tubo at pinapaboran ng mga patakaran ng rehimeng US-Aquino.

Tunay na napapanahon ang pagmamayabang ni Aquino para  bigyang sikad ang kampanya ng kanyang partidong Liberal at makonsolida ang kapangyarihan sa darating na mid-term elections sa Mayo 2013 at sa eleksyong presidensyal sa 2016.

Tulad ng mga nakaraang reaksyunaryong eleksyon, nahaharap na naman ang sambayanang Pilipino sa isang huwad na “demokratikong” proseso, isang karnabal at paligsahan/agawan sa kapangyarihan at kabangyaman ng gubyerno na dominado ng mga tradisyunal na pulitiko (TRAPO) at pulitikal na mga dinastiya. At dahil ang mga eleksyon ay pamamayani pa rin ng 3G  (guns, goons, gold), walang katiyakang mananalo ang mga gusto at  ibinoto ng taumbayan.  Muling mananalo ang mga pulitikong magaling mangako ngunit  di  iilang beses binigo at tinalikuran ang kanilang mga pangako.

Malinaw na ang mga nakaupo ngayon sa gubyerno at muling  kumakandidatong  ang mga pulitikong magmamagaling na “kampyon” ng mahihirap at “naglilingkod” sa kanila. Sila rin mismo ang mga pulitikong pakana at tagapagtaguyod ng mga batas na nagpapahirap sa mamamayan at sumisikil sa kanilang mga karapatan kabilang ang  Sin Tax Law, Oil Deregulation Law, Mining Act of 1995, Anti-CyberCrime Law , Labor only Contracting, deregulasyon, pribatisasyon, liberalisasyon ; pagtataas ng buwis at pamasahe at toll fee at singil sa kuryente, pagtataaas ng budget ng militar habang binabawasan naman ang para sa kalusugan, edukasyon at agrikultura.   Sila rin yaong mga pulitiko na tumututol sa pagpapasa ng mga batas at panukala na bebenepisyo ang maliliit at maralitang mamamayan tulad ng P125 across the board increase sa sahod ng manggagawa, Tunay na reporma sa Lupa, People’s Mining Bill, anti-Political Dynasty, Freedom of Information Bill at iba pa.

Parami nang parami ang mga tumatakbong kandidato sa iba’t ibang mga pusisyon lokal at pambansa.  Kung may mga partidong pulitikal man na naglalaban-laban ngayon- ito ay para lamang sa kontrol sa kapangyarihan ngunit bahagi sila lahat ng naghaharing uri—at nagkakaisa sila sa pagtataguyod ng mga programa at patakarang dikta ng imperyalismong US.

Maging ang dalawang probinsya ng Mindoro ay talamak ang pamamayani at pag-iral ng mga trapo (tradisyunal na pulitko) at political dynasty kung saan walang tunay na pagbabago at walang anumang maaasahan ang mga maliliit na mamamayan sa deka-dekada nilang panunungkulan – na ang tiyak na resulta lamang ay ang pagyaman at pag-unlad ng mga pamilya nila at malalapit na kaibigan, kamag-anak at kaklase.

At kung may ilan mang lokal na pulitiko na progresibo at makabayan  at ilang nagpoposturang para sa bayan – sila’y natatabunan at nasasapawan ng mga dominanteng pulitikong  kumokontrol sa sistema.

Sa MOR, ang political dynasty ng pamilyang Umali (gubernador, Congressman, Mayor) na namamayagpag ngayon (lalo at bahagi silang ng ruling Liberal Party) ay walang kalaban. Ngunit hindi ito nangangahulugang sila ang pinakagusto ng mamamayan. Ni hindi ito makapusisyon sa mga isyu tulad ng mina, dam, lupa at kabuhayan at karapatan ng mga katutubo, anti militarisasyon at iba pang isyu ng mamamayan.  Sadyang walang lalaban sa kanila ngayon dahil sa pagiging malapit nila sa naghaharing pangkating Aquino at tiyak na pampulitikang pagpapatiwakal ang paglaban sa kanila sa panahong ito.  Dahil pare-parehong  Liberal party  ang naglalaban ngayon sa Mindoro Oriental, di rin natitiyak ang pag-iral ng equity of the incumbent” kaya nagpapalipat-lipat ng Partido at  alyansa ang mga kandidato.

Maraming mga lokal na pulitiko (mayor hanggang gubernador)  na matapos suyuin ang mamamayan sa kanilang boto, ito rin ang magpapahirap sa kanila sa pagtataas ng buwis  (sa mga pag-aari at iba pang negosyo) ng ilang libong beses—di lamang maliliit na mamamayan kundi pati mga negosyante ay apektado. Nariyan din ang pang-aabuso sa kapangyarihan sa pamamagitan ng lansakang paglabag sa mga patakaran at saligang batas ng bansa hanggang sa pagpinsala sa kapaligiran.  Dagdag pa ang hayagang pangungurakot sa kabangyaman ng bansa habang tuluy-tuloy na naghihirap ang mamamayan.

Sa MOC naman, ang pulitika ay larawan lamang ng pagbabanggayan, paglalaban ngunit  pagbibigayan ng dalawang pamilya pangunahin kabilang ang mga Ramirez-Sato at Villarosa at ilang  mga kapanalig nila.  Ang tanging nagaganap ay ang pagpapalitan nila ng pwesto kapag hindi na ipinapahintulot ng batas ang kanilang pagtakbo sa pwestong dati nilang hawak.  Sadyang  nagsisiraan, naglalantad ng kanil-kanilang baho hanggang sa pagsasampa ng  mga kasong ligal para hadlangan ang pagpapanalo ng kalaban. Tanging pakinabang lamang ng mamamayan dito ay ang pagkakalantad ng tunay na katangian nila. Laganap din ang pamimili ng boto at paggamit at pagsalig sa mga pasistang AFP at PNP  sa kanilang pangangampanya at paggugubyerno.

Hindi dapat mag-ilusyon ang mamamayan sa magiging resulta ng halalang 2013—magluluklok  ito ng mga bagong mukha ngunit hindi tayo nakakatiyak kung bago ang pulitikang dala-dala nito- sila ba ay tunay na maglilingkod sa mamamayan o sa kanilang sarili at pamilya.

Dapat maging matalino ang botanteng MindoreƱo at labanan ang mga tradisyunal na pulitiko, huwag ihalal ang mga political dynasty. Ilantad natin mga anti-mamamayan, bulok at korap  na mga pulitiko!  Hadlangan nating muli silang makaupo sa pwesto!

Imulat ang mamamayan sa tunay na pagbabago at hindi pag-iilusyon sa eleksyon! Tanging demokratikong rebolusyong bayan ang lulutas sa mga saligang suliranin ng bayan at hindi ang pagpapalit lamang ng mga tao sa pwesto sa gubyerno.

Isulong ang demokratikong rebolusyon bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!