Internasyunal na grupo, nanawagan ng pagpapalaya sa mga personahe ng NDFP


NDFP International Office
April 06, 2014

Translation: International groups call for release of NDFP personnel

Hiniling kamakailan ng isang internasyunal na gurpo sa karapatang-tao at kilusang mapagpalaya kay presidente Benigno Aquino III ng Pilipinas na palayain ang mga konsultant at istap ng National Democratic Front of the Philippines na binibimbin bilang mga bilanggong pulitikal ng gubyerno ng Maynila. Ang mga tauhan ng NDFP ay dinukot at idinetine habang ginagampanan ang kanilang mga gawain para sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at ng gubuerno ng Maynila.

Nilaman ang hiling sa Pinal na Deklarasyon ng 10th International Symposium Against Isolation na ginanap sa Berlin noong Marso 15-17 at inilabas sa midya noong Abril 2.<-- --="" more="">

Nagtipon sa simposyum ang iba't ibang grupo mula sa Europe, Middle East, Latin America at Africa, na pawang mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao at nakikipaglaban kontra sa isolasyong pulitikal. Inilantad ng delegado ng NDFP ang pagdarahop at pampulitikang panunupil sa kasalukuyan sa lipunang Pilipino, kabilang ang pwersahang pagdukot, asasinasyong pulitikal at pagdetine sa mga lumalaban sa pampulitikang sistema.

"Iginigiit namin ang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya kina Tirso Alcantara, Alan Jazmines, Renante Gamara, at iba pang konsultant at istap ng National Democratic Front of the Philippines," pagdeklara ng iba't ibang grupo.

Idinagdag pa ng Pinal na Deklarasyon: "Iginigiit namin ang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya sa lahat ng bilanggong pulitikal. Ang paglaban para sa pambansang paglaya at demokratikong karapatan ng bayan ay hindi isang krimen! Sa kabilang banda, may pananagutan ang mga reaksyunaryong estadong nagbibimbin sa kanila sa mga kulungan, ng pagkakait sa kanilang mga saligang karapatang-tao at may pananagutan sa paghadlang sa panlipunang pagbabago."

Kabilang sa mga lumagda sa deklarasyon ang Republican na Sinn Fein (Ireland); 23rd September Movement (Bulgaria); Communist Party of Bulgaria; The Communists of Russia Party; Antifascist Revolutionary Action Berlin (Germany); People's Front (Turkey), Frente Nacional de Resistencia Popular (Honduras); at ang All-African People's Revolutionary Party (Guinea-Bissau).

Sumumpa ang mga grupo sa kolektibong aksyon laban sa mga mapanupil na rehimen gaya ng sa Pilipinas, na nagpahayag na, "kung isa sa atin ang inatake ng pulisya o anumang iba pang reaksyunaryong pwersa, sisikapin ng lahat ng iba pang kalahok na organisasyon na ipagtanggol o protektahan ang inatakeng kasapi."

"Maglulunsad tayo ng iba't ibang aksyong protesta, halimbawa ang pagpiket sa harap ng embahada ng nang-atakeng bansa, pagpapadala ng mga liham ng protesta, pagsusulat ng artikulo hinggil dito sa ating mga website sa internet, o mga kahalintulad na tipo ng aksyon."

Ipinakilala ang NDFP sa simposyum bilang rebolusyonaryong nagkakaisang prente ng sambayanang Pilipino na nakikipagpalaban para sa pambansang kalayaan at tunay na demokrasya. Iniulat ng delegadong Pilipino na nagdurusa sa mga piitan sa iba't ibang panig ng bansa ang kabuuang 430 bilanggong pulitikal. Isandaan at apatnapu't walo (148) ay inaresto sa panahon ng panunukulan ng kasalukuyang gubyernong Aquino.

"Katawa-tawang sinasabi ng mga upisyal ng gubyerno na walang mga bilanggong pulitikal sa bansa," anang Pilipinong delegado, "dahil pinapatawan nila ang mga detenido ng di mga totoong kasong kriminal, sa halip na pampulitikang kaso ng rebelyon."

Dapat ligtas sa pag-aresto at prosekusyon ang mga tauhan ng NDFP na sangkot sa kasalukuyang negosasyong pangkapayapaan sa gubyernong Aquino sa ilalim ng mga probisyon ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Labintatlo sa mga bilanggong pulitikal ay mga konsultant at istap ng NDFP, kabilang sina Tirso Alcantara, Alan Jazmines, Renante Gamara.

Idinagdag pa ng delegado mula sa Pilipinas, "Habang umiigting sa lahat ng larangan ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang paglaya at demokrasya, inaasahan din namin ang pagtindi ng brutalidad at kahayupan ng reaksyunaryong estado. Kahit ngayon, sistematikong inaaresto ng gubyernong Aquino ang aktibistang pulitikal at kinakasuhan sila ng mga gawa-gawang kasong kriminal.

"Kung hindi sila masusupil ng mga piitan, hindi nangingimi ang reaksyunaryong armadong pwersa na patayin o dukutin ang mga pulitikal na aktibista."