Ipagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng NDFP! Itakwil/Ihiwalay at labanan ang rehimeng US-Aquino!


Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 24, 2013

Translation: Celebrate the 40th anniversary of the NDFP! Isolate and fight the US-Aquino regime!

Ipinaaabot ng pamunuan at buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan ang pagbati ng pakikiisa sa kanilang mga alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa okasyon ng ika-40 anibersaryo ng NDFP.

Sa pamamagitan ng editoryal ng Abril 21 ng publikasyon nitong Ang Bayan, nanawagan ang PKP ang ibayong pagpapalawak ng NDFP upang magsilbing sentro ng ibayong pagbubuo ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperyalista, sa malalaking burgesya kumprador, mga panginoong maylupa at burukrata kapitalista at sa pagsusulong ng digmang bayan sa isang kalitatibong mas mataas na antas sa mga susunod na taon.

Nasa ibaba ang ilang sipi mula sa editoryal:

Mula 1973, gumampan ang NDFP ng malaking papel sa mga rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), batay sa lakas ng saligang alyansang manggagawa at magsasaka, tinitipon ng NDFP sa ilalim ng payong nito ang progresibo at makabayang mga uri, sektor at pwersa. Malaki ang ginampanan ng NDFP sa pagbubuo ng pagkakaisa ng bayan at pagsusulong ng kanilang mga pakikibaka laban sa diktadurang US-Marcos at mga sumunod na reaksyunaryong gubyerno. Gumampan ito ng malaking bahagi sa mga pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, laban sa mga base militar ng US at pagtataguyod sa karapatang-tao.

Kinakatawan nito ang sambayanang Pilipino sa pagbubuo ng diplomatikong relasyon sa ibang mga gubyerno at pagbubuo ng internasyunal na pagkakaisang anti-imperyalista sa mamamayan sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Tumayo ito bilang kinatawan ng demokratikong gubyernong bayan sa pakikipagnegosasyong pangkapayapaan sa naghaharing estado upang itulak ang pambansa at demokratikong pagbabago bilang resolusyon sa mga ugat ng armadong tunggalian sa Pilipinas.

Lalong tumitingkad ngayon ang papel ng NDFP bilang instrumento ng sambayanang Pilipino para sa pagbubuo ng kanilang pambansa at demokratikong pagkakaisa at lakas sa harap ng lalong pagkabulok ng malakolonyal at malapyudal na sistema at ng lumalalang korapsyon, pagkatuta at kalupitan ng rehimeng US-Aquino.

Pinatutunayan ng rehimeng US-Aquino na wala itong pinagkaiba sa makauring pamumuno ng nagdaang mga reaksyunaryong rehimen. Hindi ito nahuhuli sa kabulukan kumpara sa nagdaang rehimeng Arroyo at mga nauna pang gubyernong talamak sa korapsyon.

Bigong pagtakpan ng sirang-plakang “matuwid na daan” at “malinis na pamamahala” ni Aquino ang mga katiwalian sa ilalim ng kanyang rehimen.

Ang pinakamalalaking negosyanteng malapit sa rehimeng Aquino tulad nina Eduardo “Danding” Cojuangco, Lucio Tan, Manny Pangilinan, Henry Sy, Lucio Co at iba pa ang pinakamalalaki ring umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Sila rin ang pinakamalalaking nakikinabang sa mga kontrata sa Public-Private Partnership Program. Inaagaw ng kampo ni Aquino ang mga kontrata sa mga proyektong pang-imprastruktura mula sa karibal nilang mga negosyante at pinipiga mula rito ang pinakamalaking porsyento na kanilang ibubulsa. Matindi at madugo ang pakikipag-agawan ng kampong Cojuangco-Aquino sa operasyon ng ismagling at sindikato ng iligal na sugal at iba pang mga kriminal na operasyon.

Sa kabilang panig, ang mamamayang Pilipino ay pinipiga ng kaliwa’t kanang mga buwis at bayarin. Nananatiling napakataas ng buwis sa karaniwang mga bilihin, kabilang ang mga produktong petrolyo, na pumipipi sa balikat ng mamamayan. Lubhang kulang ang inilalaang badyet para sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Nangangabulok ang mga ospital at paaralang pampubliko. Kaliwa’t kanan ang demolisyon ng mga barungbarong ng mga maralitang lunsod upang bigyang-daan ang mga proyektong pang-imprastruktura para sa mga dayuhang kumpanya.

Di mapagtakpan ng mga salitang pasiklab ni Aquino ang papalalang paghihirap ng mamamayan. Palala ang kawalan at kakulangan ng trabaho. Nakapako pa rin ang sahod ng mga manggagawa at sinusupil ang kanilang karapatang mag-unyon at magwelga. Walang tunay na reporma sa lupa habang ginagamit ang reaksyunaryong batas para bigyang-daan ang dayuhan at pyudal na kontrol sa malalawak na lupain.

Hinahamon ni Aquino ang patriyotismo ng bayan sa pagpapatupad niya ng “full-access policy” para bigyang-daan ang walang habas na paglabas-masok ng mga sundalo, barko at eroplanong pandigma ng US at ang walang pakundangang pagyurak sa kasarinlan ng Pilipinas. Ipinapagamit ni Aquino ang Pilipinas sa hegemonismo, pang-uupat ng gera at panghihimasok ng US sa Asia-Pacific. Pinahihintulutan niya ang mga militar ng US na mag-operasyon at magbase sa loob ng Pilipinas. Kaya naman puring-puri si Aquino ng kanyang imperyalistang amo, katulad ng pagpapabilang sa kanya sa listahan ng mga “pinakamaimpluwensya” ng Time magazine.

Kaya rin naman lalong tumitindi ang hangarin ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at demokratikong pagbabago sa harap ng papalalang krisis ng naghaharing sistema sa Pilipinas. Hinahangad nilang wakasan ang pang-aapi, pagsasamantala at paghihirap na dulot ng makadayuhan at anti-mamamayang mga patakaran ng rehimeng US-Aquino. Determinado silang isulong ang kanilang rebolusyonaryong pakikibaka at dalhin ang digmang bayan sa susunod na yugto ng pagkakapatas sa darating na mga taon.

Tungo sa layuning ito, dapat ibayong palakasin at patatagin ang NDFP bilang sentro ng pambansa-demokratikong pagkakaisa ng sambayanan. Dapat palaganapin ang 12-puntong programa ng NDFP bilang balangkas ng pagbubuo ng pambansang pagkakaisa.

Dapat pamunuan ng NDFP ang pagbubuo ng patriyotikong pagkakaisa ng sambayanan sa harap ng lalong pagpapakapapet ng naghaharing rehimeng US-Aquino at paglapastangan sa pambansang kalayaan. Dapat tipunin ang pinakamalawak na pagkakaisa para labanan at itulak ang pagbabasura sa Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty at iba pang di pantay na mga kasunduan.

Gayundin, dapat buuin ang malawak na pagkakaisa laban sa nilulutong pagbabago sa reaksyunaryong konstitusyon ng 1987 upang pahintulutan ang lubos na pag-aari ng mga dayuhang kapitalista sa mga lokal na negosyo at ang muling pagtatatag o operasyon ng mga base militar ng US.

Dapat tipunin ang malawak na suporta para itulak ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at ng Gubyerno ng Pilipinas. Dapat igiit ang pagrespeto ng rehimeng US-Aquino sa nauna nang pinirmahang mga kasunduan. Kabilang dito ang pagpapalaya sa mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan upang bigyang-daan ang pagsulong ng negosasyon tungkol sa mga susing usaping sosyo-ekonomiko.

Dapat buuin sa iba’t ibang antas ang mga organo ng demokratikong gubyernong bayan at palakasin ang kakayahan ng mamamayang Pilipino sa sariling pamamahala at paggugubyerno. Ang gayong mga hakbangin ay bahagi ng pagpapalakas ng NDFP bilang kinatawan ng sambayanang Pilipino.

Dapat patuloy na palakasin ang pakikipagkaisa ng NDFP sa mga pakikibakang anti-imperyalista sa iba’t ibang bansa at tipunin ang pinakamalawak na suporta para sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino.