Ka Parago on the Davao City district 2 leadership

Ka Parago Sandoval
1st Pulang Bagani Battalion, NPA-Southern Mindanao
21 April 2013

It's high time to change the politics of sheer self-perpetuation and coercive partisanship in the areas of Southern Mindanao and particularly in the rural districts of Davao City. The sordid politics have only resulted in the further exploitation of the masses, more so during the season of elections. Thus, the New People's Army welcomes any opportunity, any development that would puncture the dynastic arrogation of power, particularly in the second congressional district of Davao City.

The NPA finds objectionable the current bullying character of local political campaigning in Davao City's second district. The masses that have temporary relief in the sudden deluge of cash through patronage politics are forced to toe the line of the Garcias. Never mind that this ruling class family has smoothly perpetuated itself to power by whipping into line village and district functionaries, vote buying, military hamletting, employing of excessive number of Garcia "assistors" during election day, and a host of other dirty tricks.
At the expense of real development and progress for the people, the Garcias have lorded it over for more than 20 years  in the Davao City's second district and have perfected the use of psychological warfare and terror sweetened by largesse during election day, especially in Paquibato district and outlying areas.  Officers and men of the 69th Infantry Battalion-10th ID of the Philippine Army are staunch private armies of the Garcias in perpetuating the garrison-like campaigning and voting in Paquibato and other parts of district 2.

With no real performance or track record to speak of at the level of reactionary politics, and with no inclination to represent the interests and  aspiration of the Lumads, workers, peasants and other basic sectors in the Halls of reactionary Congress, a change in district 2 leadership could mean a reprieve for the masses from the murky politics that have characterized the past administration.

The people should seize the opportunity to  repudiate the politics of status quo and atrocious election campaigning, and support candidates  who may possibly  rise to the challenge of representing and working for the people's interest and welfare or  who would at  least deliver badly-needed basic services for the marginalized communities.

Likewise, local city leaders should encourage the burgeoning of novel ideas by new aspirants, make Paquibato and the whole of Davao city a free zone for all candidates, and dismantle the monopoly of traditional patronage politics.

As the NPA distances itself from directly participating in the reactionary elections as a matter of revolutionary conduct, it will exercise as the people's army, ready to defend the masses from atrocities and human rights abuses.

_______________

Baruganan ni Ka Parago kabahin sa liderato sa ikaduhang distrito sa Dabaw*

Ka Parago Sandoval
1st Pulang Bagani Battalion, NPA-Southern Mindanao
21 Abril 2013

Panahon na nga magbag-o ang pulitika diin walay katapusan ang pagtunhay ug ang pamulitikang mapugsanon sa mga lugar sa Southern Mindanao ug partikular sa mga bukirong distrito sa syudad sa Davao. Tungod sa dunot nga pulitika, padayong gipahimuslan ang masa hilabina panahon sa bugnong lugaynon. Busa, ang Bagong Hukbong Bayan abli sa bisan unsang higayon, bisan unsang kapasiugdahan nga mupukan sa dinastiyang pag-apodapod sa gahum, partikular sa ikaduhang kongresyonal nga distrito sa syudad sa Davao.

Nakit-an sa BHB nga dautan ang kasamtangang madaugdaugong kinaiya sa lokal nga pagpangampanya sa pulitika sa ikaduhang distrito sa syudad sa Davao. Ginapugos sa pamilyang Garcia ang masa nga nakaangkon og lumalabay nga salapi bugti sa ilang suporta. Sayon ra nga nagtunhay sa pulitika kining pamilya nga gikan sa nagharing hut-ong pinaagi sa pagmando sa mga barangay ug district functionary, pagpamalit og boto, hamleting sa mga sundalo, paggamit og naghinobra nga nagpakaaron-ingnong mga 'assistor' panahon sa adlaw sa eleksyon ug uban pang laing mga hugaw nga mga pagpanglimbong.

Bisan wala naghatag og tinuod nga paglambo ug pag-uswag sa katawhan,ang pamilyang Garcia naghari sa ikaduhang distrito sa Davao gamit ang saywar ug pagpahangsi nga gipalukmay og mga hinatag panahon sa adlaw sa piniliay, hilabina sa Paquibato district ug sa mga halayong dapit. Ang mga opisyales ug mga sundalo sa 69th Infantry Battalion-10th Infantry Division sa Philippine Army mga kusgang private army sa mga Garcia diha sa pagpatuman sa malupigong pangampanya ug butohay sa Paquibato ug sa laing parte sa distrito 2.

Taliwala sa kahimtang nga walay tinuod nga performance o maayong trakrekord nga matawag sa ang-ang sa reaksyonaryong pulitika, ug tungod walay nagpalabi sa pagbarog alang sa interes ug tinguha sa mga Lumad, mamumuo, mag-uuma ug uban pang batakang sektor diha sa reaksyonaryong Kongreso, ang pag-usab sa liderato sa distrito  mamahimong makalingkawas sa masa gikan sa dunot nga pulitika nga kinaiya sa miaging administrasyon.

Kinahanglang sakmiton sa katawhan ang kahigayonan nga isalikway ang pulitika sa kasamtangang sistema ug bangis nga pagpangampanya sa eleksyon, ug suportahan ang mga kandidato nga mamahimong mubarog sa hagit nga murepresenta ug mubuhat alang sa interes sa katawhan ug kaayuhan, o bisan sa dyutay, muhatag sa gikinahanglan-kaayong batakang serbisyo alang sa makaluluoy nga mga komunidad.

Sa ingon usab, ang mga lokal nga lider sa syudad kinahanglang muawhag sa pagpasibaw sa mga bag-ong ideya gikan sa mga bag-ong aspirante, himoon ang Paquibato ug ang tibuok syudad sa Davao sona libre alang sa tanang kandidato, ug bungkagon ang monopolyo sa tradisyonal nga pamulitika.

Samtang ang BHB mudistansya gikan sa direktang pagsalmot sa reaksyonaryong eleksyon isip kabahin sa rebolusyonaryong kondukta, mubarog kini isip sundalo sa katawhan, andam nga panalipdan ang masa gikan sa kabangis ug mga pagpangyatak sa tawhanong katungod.