Limang sundalo ng 76IB- sugatan sa dagliang aksyon ng NPA sa Calintaan, Occidental Mindoro

Ka Higom Maragang, Tagapagsalita
Lucio de Guzman Command- NPA Mindoro
Abril 7, 2013

Limang sundalo ng 76IB ang malubhang nasugatan sa dagliang aksyong inilunsad ng 7-kataong tim ng NPA laban sa umaatakeng kumpanya ng 76IB sa bahaging Lumintao, Bgy. Tanyag, Calintaan, Occidental Mindoro noong Abril 4, 2013 bandang alas 9 ng umaga.

Dalawang Huey helicopter ang agad na dumating para sa ebakwasyon ng mga sugatang sundalo at para itago sa mga masa ang pinsala sa kanilang tropa.

Nasugatan din ang dalawang sibilyan kabilang ang isang 7-taong gulang na bata nang walang patumanggang magpaputok ang mga sundalo kahit matagal nang nakaatras nang ligtas ang mga NPA.

Mula nang dumating sa Mindoro ang 76IB galing sa probinsya ng Quezon, buong paghahambog itong nanghahalihaw at napapakitang lakas sa iba’t ibang baryo at bayan sa probinsya. Naglunsad ng mga malawakang combat operations na laking kumpanya hanggang batalyon.

Matapos ang bigong pagsalakay ng 76IB sa mga pwersang gerilya ng NPA, walang ibang pinagbalingan ang kasundaluhan kundi ang mga sibilyan sa lugar.

  • Isang araw matapos ang labanan, napilitang magsilikas ang mahigit 100 Mangyang Buhid mula sa lugar dahil sa takot sa mga pasistang militar na nag-ooperasyon;
  • Abril 5, 2013 ay nasugatan ang isang batang lalaki nang nabaril ito ng nag-ooperasyong tropa ng 76IB sa So. Bato Singit, Bgy. Manoot, Rizal;
  • Marso 29, 2013 ay hinuli ng mga sundalo at ikinulong ang magkakapatid na Galvez at 5 pang mangangaso sa Tintingan, Bgy. Manoot, Rizal;
  • pagtsekpoint at pag-interoga sa mga masa na nasasaklaw ng kanilang operasyon.

Lumabas na naman ang pangil ng mga pasista at berdugong 76IB.  Hindi kayang pagtakpan ng anumang pagkukunwari, panlilinlang at diumano’y pagtatanggol sa karapatang pantao ang mga kaso ng karahasang militar at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino.

Papanagutin ang mga pasista at berdugong militar sa mga utang sa mamamayan!

Ilantad at Biguin ang Oplan Bayanihan!