Lumahok sa Ka Roger enlistment campaign-- PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 19, 2013

Translation: Join the Ka Roger enlistment campaign--CPP

Hinimok ng Partido Komunista ng Pilipinas ang kabataang Pilipino na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan, sa rebolusyonaryong kilusang masa ng mga magsasaka sa kanayunan maging sa iba pang lugar na may rebolusyonaryong pakikibaka sa pamamagitan ng paglahok sa Ka Roger enlistment campaign na sinimulan ng Kabatang Makabayan.

Inilabas ng PKP ang panawagang ito sa okasyon ng ika-66 na kaarawan ngayon ng dating tagapagsalita ng PKP na si Gregorio "Ka Roger" Rosal. Noong nakaraang taon, idineklara ng PKP ang kaarawan ni Ka Roger bilang "Serve the People Day" (Araw para Paglingkuran ang Sambayanan) bilang paggunita sa isa sa mga pinakatanyag na personahe ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Pumanaw si Ka Roger noong Hunyo 22, 2011.

"Patuloy na umaalimpuyo at umiigting ang rebolusyonaryong digmang bayan sa kanayunan. May malaking pangangailangan para sa ilampung libong nakapag-aral na mga kabtaan upang makatulong sa pagtatayo ng rebolusyonaryong gubyernong bayan, sa paglulunsad ng mga kampanya sa edukasyon at kultura, sa pagbubuo ng mga pangkat para sa ibayong pagpapalawak ng mga larangang gerilya, sa pagsuporta sa pakikibaka para sa reporma sa lupa ng mga magsasaka at sa pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan bilang mga Pulang mandirigma at kumander," anang PKP.

"Bilang isang rebolusyonaryong lider kabataan, sumapi si Ka Roger sa Bagong Hukbong Bayan, naging isa sa mga pasimuno ng armadong kilusang magsasaka sa Southern Tagalog at Bicol noong dekada 1970 at nag-ambag ng kanyang kasanayan sa edukasyon at propaganda upang pakilusin ang masang magsasaka sa pakikibaka laban sa pyudal na pang-aapi at pagsasamantala," anang PKP.

"Hayaang magsilbing modelo at inspirasyon ang kwento ng buhay ni Ka Roger para sa kasalukuyang henerasyon ng kabataang Pilipino na dumaranas ng parehong mga suliranin na nagtulak sa masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka para maglunsad ng pakikibakang masa at armadong paglaban," dagdag ng PKP.

"Sa nakaraang ilang taon, ipnakita ng rehimeng Aquino ang lubos sa paglapastangan sa mga demokratiko at pambansang aspirasyon ng sambayanang Pilipino at nagpamalas ng lubos na pangangayupapa sa gubyernong US at sa militar nito, sa mga dayuhang monopolyo kapitalista at mga lokal na kasapakat nilang malalaking kumprador at panginoong maylupa," anang PKP.

"Tulad ni Ka Roger, ilantad natin ang mga suliranin ng imperyalismo, pyudalismo at burukarata kapitalismo na patuloy na pinapasan ng sambayanang Pilipino," dagdag ng PKP. "Hikayatin natin ang kabataang Pilipino na tugunin ang Ka Roger enlistment campaign at isulong ang rebolusynaryong pakikibaka kaisa ng sambayanang Pilipino."