Makakaladkad ang Pilipinas sa tensyong militar sa Korean Peninsula dahil sa presensya ng US sa bansa--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 03, 2013

Translation:  US presence may drag Philippines to military tensions in Korean peninsula--CPP

Nagbabala ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang palagiang presensya ng mga barkong pandigma ng US at ng tropang Amerikano sa Pilipinas ay maaaring magkaladkad sa bansa sa tensyong militar sa Korean peninsula at sa isang posibleng gerang agresyong pangungunahan ng US laban sa mamamayan at gubyerno ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK) at nanawagan ng dagliang pagpapahinto sa "all-out access policy" ng pagpapahintulot sa walang rendang pagpasok ng mga dayuhang tropang pinangungunahan ng US sa teritoryo ng Pilipinas.

Kaalinsabay, pinaalingawngaw ng PKP ng paggiit ng mamamayang Koreano na ihinto ang blokeyong pang-ekonomya laban sa DPRK at igalang ang karapatan ng bansa sa pagpapasya-sa-sarili, kabilang ang karapatan ng bansa na magpaunlad ng teknolihiyang nukleyar, rocket at panghimpapawid para sa pang-ekonomyang pagsulong.

Sa nakaraang ilang linggo, nagpapalabas ng mapandigmang banta ang DPRK matapos magpalipad ang US ng dalawang nuclear-capable B-2 stealth bombers sa himpapawid ng Korean peninsula bilang pagpapakita ng pwersa laban sa North Korea. Pinaigting ng US ang parusang pang-ekonomya sa imbing pagtatangkang paluhurin ang DPRK sa imperyal na kapangyarihan nito.

Noong Marso 30, nagdeklara ang DPRK na nasa "katayuan ng digmaan" ito sa South Korea matapos tapusin ang kasunduan sa tigil-putukan na pinagkaisahan noong 1953 at kasunod nito ay ang pagputol sa mga linya ng komunikasyon.

"Binabatikos ng sambayanang Pilipino at ng mga rebolusyonaryon pwersa nito ang mga imperyalistang US sa ibayong pagpapatindi ng tensyon sa Korean peninsula sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga nuclear capable bombers nito at pagpapalaki ng pwersang militar nito malapit sa DPRK," anang PKP.

"Sa paggamit sa Pilipinas bilang isa sa mga susing istasyong militar at papet nito sa Asia-PAcific, inilalagay ng US ang Pilipinas na target ng mga kaaway nito," anang PKP. "Sa pangangayupapa sa US, pinahihintulutan ng rehimeng Aquino ang US na gamitin ang Pilipinas bilang pain sa estratehiyang geo-pulitikal at gerang agresyon ng US."

Kahapon, nagdeploy ng panibagong barkong pandigma ang militar ng US sa Korean peninsula. Ang USS Decatur, isang guided-missile destroyer, ay naglayag sa lugar bilang suporta sa USS John McCain.

Mayroong halos 30,000 sundalong Amerikano sa South Korea na tumatangkilik sa di bababang 20 base militar at mga pasilidad ng US. Nagmamantine rin ang US ng may 50,000 tropa sa Japan na punong abala sa pagtataguyod ng base militar ng US Pacific Command.