Matingkad na pagkakaiba sa pagtrato sa pagpasok sa Tubbataha ng mga sasakyan ng US at Tsino, tinukoy ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 11, 2013

Translation: CPP cites stark differences in handling Tubbataha incursions by US and Chinese vessels

Idiniin ng Partido Komunista ng Pilipinas ang matingkad na pagkakaiba sa pagtrato ng rehimeng Aquino sa magkakasunod na pagpasok ng militar ng US at mga mangingisdang Tsino mula Enero sa Tubbataha Reef Wildlife Area. Sa isang banda, ipinakita ni Aquino ang subordinasyon sa militar ng US sa paglilibres sa kanila pananagutan. Sa kabilang panig, mahigpit na ipinupursige nito ang pagkakaso sa mga tripulante ng sasakyang Tsiso na kasalukuyang nakadetine at naghinintay ng imbestigasyon.

Noong Lunes, nasadsad ang isang sasakyang pangisada ng mga Tsino sa Tubbataha na sumira sa mga bahura. Ang Tubbataha reefs, isang deklaradong World Heritage Site ng United Nations, ay isang pinangangalagaang lugar pangkapaligiran kung saan ipinagbabawal ang pagpasok ng malalaking sasakyang pandagat. Ang pagsadsad na ito ay naganap kulang-kulang dalawang linggo pa lamang matapos matanggal ang huling piraso ng US naval minesweeper na USS Guardian. Iligal na pumasok ang USS Guradian sa lugar mahigit dalawang buwan na ang nakaraan at nasadsad sa bandang timog na bahagi ng bahura. Halos 3,000 metro kwadradong bahura ang nasira.

"Ang pagdetine ng mga awtoridad ng Pilipinas sa 12-kataong tripulante ng sasakyang pangisdang Tsino ay ang mismong bagay na hindi nila ginawa sa mga tripulante ng USS Guardian nang mabahura rin ito sa parehong lugar."

"Ang maagap na aksyon laban sa mga tripulanteng Tsino ay matingkad na kaiba sa kung paanong ang mga awtoridad ng bahura ay umatras nang tutukan sila ng mga aramdong tripulanteng militar ng US na sakay ng USS Guardian para harangin ang lumalapit na awtoridad at pigilan ang pag-aresto sa kanila," pagdidiin ng PKP. "Hindi nagprotesta at sa halip ay nananatiling tahimik ang rehimeng Aquino at tumiklop sa harap ng tahasang pagpapamalas ng pwersa laban sa mga upisyal na Pilipinong nangangalaga ng bahura."

"Dagdag pa, wala man lamang ginawa si Aquino nang patakasin ng militar ng US ang mga tripulante ng USS Guardian patungo sa base ng US Pacific Command sa Japan, na sumansala sa gubyerno ng Pilipinas na isalang sila sa isang imbestigasyon."

"Sa harap ng pagkabahura ng sasakyang pangisdang Tsino, nag-iingay ngayon ang gubyerno ng Pilipinas kung paano dapat pagbayarin ng danyos ang mga mangingisadang Tsino sa pagkasira ng bahura. Isang buwan pa lamang ang nakaraan, ipinatupad ng rehimeng Aquino ang patakaran ng pananahimik hinggil sa usapin ng pag-obliga sa gubyerno ng US na magbayad ng danyos sa pinsalang idinulot sa bahura para tanggapin na lamang ang pondo para sa "kumpensasyong" ipinanukala ng gubyerno ng US."

"Ang alok na kumpensasyon ng US, na maagap namang tinanggap ng rehimeng Aquino, ay walang iba kundi isang suhol upang hadlangan ang gubyerno ng Pilipinas na obligahin ang militar ng US na isuko ang sarili sa hurisdiksyon ng Pilipinas."

"Dahil hindi iginiit ng rehimeng Aquino ang batas ng Pilipinas at ang awtoridad sa mga tripulante ng USS Guardian, ni hindi na kailangang gamitin ng militar ng US ang Visiting Forces Agreement (VFA) na nagbibigay sa US ng karapatan na tumangging isuko ng mga tauhang militar nito sa mga ligal na proseso ng Pilipinas," anang PKP.