Mensahe ng Pagbati at Pakikiisa ng National Democratic Front-Cavite sa Ika-44 Anibersaryo ng Bagong Hukbong BayanNDFP-ST
March 29, 2013

Walang kaparis na ligaya ang nararamdaman ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon ng manggagawa, mala-manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan at kabataan ng National Democratic Front-Cavite sa araw ng ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)!

Patuloy na nagiging inspirasyon ang armadong pakikibaka sa ating bayan hindi lamang sa sambayanang Pilipino kundi sa mga mamamayan sa iba’t ibang dako ng daigdig.

Napakainam ng okasyong ito upang taimtim na alalahanin at bigyang-pugay ang buhay-at-kamatayang pakikibaka ng libu-libong martir ng rebolusyong Pilipino. Dahil sa kanilang ipinamalas na katapangan, higit tayo ngayong nagiging matatag upang sumulong sa hinaharap na punung-puno ng pagsasakripisyo alang-alang sa pagkamit ng demokratikong mithi ng sambayanang api at pinagsasamantalahan.

Napakahinog ng sitwasyon para tumalunton ang rebolusyon sa mga taktikal at estratehikong tagumpay. Tumpak ang panawagan ng BHB na paigtingin ang opensiba laban sa kaaway sa uri sa lahat ng larangan. Binabayo ngayon ang buong daigdig ng matagalang krisis ng sistema ng pandaigdigang monopolyo kapitalismo. Sinasalamin ng sistemang malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas ang ganitong masidhing krisis. Upang isalba ang naghihikahos na sistemang pangunahing isinusulong ng Imperyalistang Estados Unidos, pinag-iibayo nito ang pagkaganid upang kamkamin at panatilihin ang kontrol nito sa yaman at kapangyarihan ng mga atrasadong bayan sa pamamagitan ng mga papet nitong reaksyunaryong burukrata, panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador.

Ramdam sa Cavite ang matinding sakit ng lipunang Pilipino!

Ramdam sagad-hanggang-buto sa probinsya ng Cavite ang ganitong pagkaganid. Ninanakawan ng kinabukasan ang mga mamamayang dati nang lugmok sa matinding kahirapan. Walang pinipiling panahon ang pagyurak sa kanilang karapatan para sa kapakinabangan lamang ng mga ganid sa tubo at kapangyarihan.

Kahit sa panahon ng pananalasa ng bagyo, winawalis ang mga kabahayan sa Bacoor City, tulad ng nangyari sa Brgy. Talaba 6. Winasak din maging ang kabuhayan ng mga maliliit na manininda sa Kadiwa Market sa DasmariƱas City upang ipalit ang SM Marketmall. Isinapribado na rin ang lupa ng National Housing Authority sa bayan ng GMA para sa pagtatayo ng isa pang mall.

Kamakailan lamang, niligalig ang bisperas ng kapaskuhan ng mga maralitang magsasaka sa Lumil, Silang nang iligal na bakuran ng mga alipores ng panginoong maylupa ang kanilang lupang sakahan. Pilit na ikinukubli ang interes sa lupa ngunit lumilitaw ang planong pagtatayo ng mga pribadong negosyo.

Sa balangkas ng pagsasapribado ng mga state universities and colleges (SUCs), sunud-sunod na ring inilulusot ang kaliwa’t kanang pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin, gaya sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology at Cavite State University, at sa mga pribadong unibersidad, tulad ng De La Salle University-DasmariƱas. Hindi nakapagtataka kung mayroon ding mga naitalang kaso ng pagpapatiwakal ng estudyante sa CvSU tulad ni Kristel Tejada na estudyante naman sa UP Manila dahil hindi na rin natatamasa ng mga kabataang Kabitenyo ang isang siyentipiko, pangmasa at makabayang edukasyon.

Ginagawa ding laboratoryo ang Cavite sa pagpapatupad ng mga anti-manggagawang patakaran sa paggawa tulad ng di-makatwiranat makapaminsalang bagong iskema ng pasahod na two-tiered system. Nagreresulta lamang ito sa higit na pagbaba ng sahod, pagtaas ng oras ng paggawa at mas malaking supertubo para sa kapitalista.

Nakatatak na rin sa kamalayan ng mamamayan ng Cavite ang di-makataong rekord ng dating gobernador ng lalawigan at ngayo’y muling kumakandidato sa parehong posisyon na si Ireneo “Ayong” Maliksi. Isang kilalang union buster, ipinatupad ni Maliksi ang lantarang pagkiling sa makadayuhang interes sa pamamagitan ng “No Union,No Strike” Policy upang akitin ang dayuhang pamumuhunan. Siya ang nasa likod ng mga mararahas na pagbuwag sa mga piket ng mga manggagawa, pagpaslang sa mga lider-manggagawa, harassment at panlilinlang na lulundo sa buo-buong pagdurog sa mga unyon.

Hinahangad lamang ng mga ganitong patakaran sa paggawa ang pagkamal ng supertubo ng mga dayuhan kahit pa ito’y para sa kapinsalaan ng mga pwersa ng produksyon. Binabasbasan ang mga ganitong patakaran ng ligal na garantiya ng gubyernong kahit kailan ay sunud-sunuran sa interes ng iilan at dayuhan.

Patungong hukay and daang matuwid ng makadayuhang Rehimeng US-Aquino!

Nakaamba ngayong isakatuparan ang samut-sari pang proyektong magdudulot ng walang iba kundi ibayong paghihirap sa mga mamamayan ng Cavite. Tampok rito ang Proyektong R1 Phase II at kaakibat nitong Reclamation Projects, LRT1 Extension at Road Nets.

Naisasakatuparan ang mga ganitong proyekto sa basbas ng Public-Private Partnerships ng rehimeng US-Aquino. Tinatabingan ang anti-mamamayan at maka-dayuhang katangian  ng mga proyektong ito sa buladas ng rehimeng ang PPP ay para diumano sa “kaunlaran”. Ilan sa mga mayor na nakikinabang sa mga proyektong ito ay ang malaking burgesya kumprador na si Henry Sy, ang isa sa pinakamalaking tagapondo ni Aquino noong halalang 2010, at ang mga lokal na burukrata at mga tradisyunal na angkang pampulitika sa Cavite. Ginagamit ngayon ni Aquino, Henry Sy, mga dambuhala at dayuhang debeloper, lokal na gubyerno at tradisyunal na angkang pampulitika ang estado-poder upang higit na pagsamantalahan at dahasin ang mamamayan ng Cavite alang-alang sa kanilang interes na magkamal ng supertubo.

Ilantad at labanan ang burgis na halalan at malakas na ihip ng repormismo!

Habang papalapit ang halalang 2013, todo-todong panggagantyo ang ginagawa ng mga tradisyunal na angkang pampulitika sa Cavite na kumakatawan sa makauring pulitika at interes ng malalaking burgersya kumprador at despotikong panginoong maylupa. Sa gitna ng pangingibabaw pa rin ng bulok na tradisyunal na pulitika, namumulat ngayon ang progresibong kilusan at maraming mamamayan sa pagsusulong ng Bagong Pulitika—isang pulitikang magbibigkis sa mamamayan upang sama-samang kumilos laban sa “trapo”, protektahan ang kanilang boto at lumahok sa paggugubyerno. Mabilis na naipupundar ng progresibong kilusan ng mamamayan ang makinaryang elektoral nito upang katawanin ang bagong pulitikang yayanig sa luma at marahas na sistemang pampulitika kapwa sa lokal at pambansang antas.

Bagaman litaw na litaw sa nabanggit kanina ang katangian ni Maliksi bilang isang mapanupil na burukrata, hindi rin makakaila ang pagkakatulad nila ng katunggali nito na si Jonvic Remulla sa pagkiling sa mga proyektong PPP kahit pa tiyak na magdudulot ito ng malubhang kapinsalaan sa mga maralita sa Cavite tulad ng demolisyon, kagutuman at kawalan ng serbisyong panlipunan.

Sa kasalukuyang pag-igting ng tensyon sa pulitika sa lalawigan sa pagitan ng kampo ni Maliksi at ng mahigpit nitong katunggaling kampo niRemulla, hinahamon ngayon ng Bagong Pulitika ang lahat ng mga nangangahas na tumakbo sa darating na halalan upang pakinggan at aksyunan ang mga lehitimong hinaing ng mga mamamayan ng Cavite.

Sumusulong ang rebolusyonaryong kilusan para sa armadong pakikibaka sa Cavite!

Sa ika-44 anibersaryo ng BHB, ikinagagalak nating ihayag na nasa higit na estratehikong pusisyon ngayon ang rebolusyonaryong kilusan sa Cavite na handang isulong ang armadong pakikibaka. Sistematikong natukoy at hakbang-hakbang nang nilulutas ng rebolusyonaryong kilusan sa Cavite ang mga suliraning sumasagka para sa mabilis at tuluy-tuloy nitong pagsulong sa lahat ng larangan.

Sa katunayan, nasa yugto na ang rebolusyonaryong kilusan sa Cavite sa pagbubungkal ng dambuhalang potensyal nito upang abutin o di kaya’y lagpasan pa ang inabot nitong pagsulong sa nakaraan. Ilang panahon na lamang ay sasambulat na ang laksa-laksang mamamayan ng Cavite na nagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa kalunsuran at kanayunan. Hakbang-hakbang nang ipinupundar ngayon ang mga dagdag na punla ng kilusang lihim sa pangunahin at estratehikong syudad at bayan, eskwelahan, pabrika, at maralitang komunidad sa Cavite. Nasa pusisyon ito upang higit na masistematisa ang pag-oorganisa sa mga magsasaka, manggagawa, mala-manggagawa at panggitnang pwersa, gayundin sa sektor ng kabataan at manggagawang pangkultura.

Ngayong taon, sa kabila ng malakas na hangin ng repormismo bunsod ng burgis na halalang 2013, magsisilbing senyal sa naghaharing uri ang isang linggong selebrasyon ng NDF-Cavite ng anibersaryo ng BHB sa porma ng mga lihim na propaganda-edukasyon ng rebolusyonaryong kilusan tulad ng operasyong pinta, balatengga at raling iglap sa Bacoor, Dasmarinas at GMA; at ng paglulunsad ng pag-aaral hinggil sa Digmang Bayan ng mga kabataan, magsasaka at manggagawang nagpahayag na umanib sa BHB.

Layunin nitong ihayag ng buong giting ang marahang pag-unlad ng rebolusyonaryo at demokratikong kilusan sa Cavite, lalo na ang pagkamulat ng mamamayan sa ugat ng kahirapan, walang iba kundi ang Imperyalismong US, Pyudalismo, Burukrata-Kapitalismo; at ang ultimong solusyon laban sa kahirapan, ito ang Demokratikong Rebolusyong Bayan.

Nakatitiyak tayong walang ibang patutunguhan ang rebolusyonaryong kilusan sa Cavite kundi ang paglagablab ng apoy ng armadong pakikibaka, hanggang sa makapagpasampa ng pinakamaraming Pulang Mandirigma mula sa hanay ng mga manggagawa, mala-manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan at kabataan.

Mabuhay ang ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
Paigtingin ang opensiba laban sa naghaharing uri!
Mag-ambag ng malaki sapag-abot ng pagkapatas ng Digmang Bayan!
Ilibing ang Oplan Bayanihan!
Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan na may Sosyalistang Perspektiba!