Mensahe ng Tagapangulo ng Pambansang Konseho ng NDFP na si Kasamang Mariano Orosa hinggil sa ika-40 anibersaryo ng NDFP

Mariano Orosa
NDFP National Council
Abril 24, 2013

Translation: Message of the Chairperson of the NDFP National Council, Comrade Mariano Orosa on the 40th Anniversary of the NDFP

Sa ngalan ng Pambansang Konseho, ipinaaabot ko ang pinakamaalab na rebolusyonaryong pagbati sa pamunuan at kasapian ng labimpitong alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa ika-40 anibersaryo ng ating pagkakatatag noong Abril 24, 1973. Gayundin, ipinararating namin ang pagbati sa mga alyadong organisasyon ng NDFP na kumikilos sa ibang bansa at sa ating mga kababayan at iba pang dayuhang kaibigan at tagasuporta sa ibayong dagat.

Ipinagmamalaki namin sa NDFP National Council ang mahahalagang nakamit ng lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP. Kinikilala namin ang malalaking sakripisyo ng rebolusyonaryong masa, ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika, at ng mga kasapi kapwa sa kanayunan at kalunsuran. Sa isang ispesyal na paraan, pinararangalan natin ang ating mga bayani at martir na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay sa ating walang humpay na pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Mula sa ating abang pagsisimula noong 1973, sa pagharap, pagtutol at paglaban natin sa mga brutal na atake ng pasistang diktadurang Marcos na suportado ng imperyalismong US, unti-unti tayong lumakas at naitayo ang ating alyadong mga organisasyon. Magiting tayong nakipagtunggali sa mga taksil na nakagawa ng mayor na kamalian ng insureksyuniso, adelantadong regularisasyon ng ating hukbong bayan, at sa isteryang anti-impiltrasyon. Sa paglulunsad ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nagapi ang mga taksil na responsable sa mga kamaliang ito. Niyakap ng lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP at rebolusyonaryong masa ang pang-edukasyong IDKP.

Mga Organo ng Kapangyarihang Pampulitika sa 70 prubinsya at mahigit 800 munisipalidad

Sa batayan ng masikhay na gawaing masa, pagpapatupad ng mga programa ng tunay na reporma sa lupa, kalusugan, edukasyon at sa kultura at paglulunsad ng armadong pakikibaka, matagumpay nating naitayo ang ating mga organisasyong masa at mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa 70 sa 81 prubinsya at sa mahigit na 800 munisipalidad.

Susi ang programa sa tunay na reporma sa lupa ng rebolusyonaryong kilusan sa masigasig at malawak na suporta ng mga magsasaka. Ito ang pangunahing nilalaman ng demokratikong rebolusyong bayan, na tumutugon sa mga saligang kahilingan at hangarin ng mayoryang uri sa Pilipinas, ang uring magsasaka.

Tulad ng alam nating lahat, ang minimum na programa sa reporma sa lupa ay binubuo ng pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi ng usura at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid, bukod sa iba pa. Malaganap itong ipinatutupad sa mahigit 100 larangang gerilya sa buong bansa at nakapagbigay-benepisyo na sa ilang milyong magsasaka.

Ang maksimum na programa sa reporma sa lupa ng kumpiskasyon ng mga lupain at libreng pamamahagi ng lupa ay ipinatupad sa ilang lugar kung saan pwede, subalit ipatutupad sa buong bansa kapag nagtagumpay na ang demokratikong rebolusyong bayan.

Ang programa sa reporma sa lupa ay may katugon na programang pang-edukasyon. Isinasagawa ang rebolusyonaryong edukasyon, literasiya at numerasiya. Sa ilang lugar, may mga rebolusyonaryong paaralang itinayo na pinakikinabangan ng mga kabataan at bata.

Isinasagawa ang mga programa sa kalusugan kakumbina ng paggamit ng mga halamang gamot, akupangktura at Kanluraning medisina, na masigasig na itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan.

Inilunsad ang mga programang pangkulturang nagbibigay-diin sa kasaysayan ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan. Itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan ang paggamit ng pambansang wikang Pilipino at mga wika sa iba't ibang rehiyon.

Ang mga programang ito na tumutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan ay ang batayan ng pagkilala, partisipasyon at suporta ng mamamayan sa buong bansa habang militante nilang nilalabanan ang Oplan Bayanihan na dikta ng US. Ang gayong pagkilala, paglahok at pagsuporta ang matibay na batayan sa pagtatayo at pagkokonsolida ng demokratikong gubyernong bayan.

Ang demokratikong gubyerno bayan

Itinataguyod at tinataglay ng NDFP ang awtoridad ng demokratikong gubyernong bayan na binubuo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa substansyal na bahagi sa buong Pilipinas. Ito ang organisasyon ng nagkakaisang prente ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ng sambayanang Pilipino na lumalaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Kabilang dito ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang namumunong partido ng nabanggit na gubyerno, ang Bagong Hukbong Bayan Bayan (BHB) ang armadong pwersa nito, at ang iba't ibang organisasyong masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, propesyunal at iba pang sektor.

Sa larangang internasyunal, mayroon tayong mahahalagang nakamit. Noong 1980, kinilala ng Permanent People's Tribunal (PPT) ang NDFP bilang lehitimong kinatawan ng sambayanang Pilipino at idineklara ang ating rebolusyonaryong armadong pakikibaka laban sa diktadurang Marcos bilang aksyon na naggawad sa ating nakikidigmang katayuan at kung gayon ay nararapat sa suporta ng internasyunal na komunidad. Idineklara ng PPT ang rehimeng Marcos na di angkop na mamuno at may pananagutan sa napakaraming malalang krimen sa mamamayan.

Pinaunlad natin ang ating ugnayan sa ilang estado at namumunong partido, na sa maraming pagkakataon, ay nagbigay ng upisyal na pagkilala at suporta, kahit na lihim at patago, sa ating rebolusyonaryong kilusan.

Noong 1991, para patibayin ang ating pagtalima sa internasyunal na makataong batas na nakasaad sa Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan at Mga Alituntunin ng BHB, idineklara ng tagapangulo ng NDFP, si Kasamang Manuel Romero (pangalan sa pakikibaka ni Kasamang Antonio Zumel), ang pagtalima ng NDFP sa Common Article III ng Geneva Conventions, and karagdagan ditong Protocol II, at sa internasyunal na makataong batas. Ibayo itong pinaunlad sa NDFP Declaration of Adherence to the Geneva Conventions and Protocol I ng July 1996.

May ilang European Parliament Resolutions ng 1997 at 1999 na kumikilala sa NDFP at nag-eendorso pakikipag-usapang pangkapayapaan nito sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP).

Ang usapang pangkapayapaan sa GRP (tinagurian ngayon nitong GPH) ay tinangkilik, itinaguyod at pinadaloy ng gubyernong Belgian (1995), ng gubyernong Dutch (1996) at ng Royal Norwegian Government (mula 2001 hanggang ngayon).

Noong 2012, binuo ang International Legal Advisory Team (ILAT), na binubuo ng mahigit isang dosenang dayuhang abogado mula sa Belgium, sa U.K., USA, The Netherlands, India at sa Pilipinas, upang tulungan ang NDFP sa mga internasyunal na usaping ligal. Tumulong sila sa Pambansang Konseho ng NDFP sa pagbalangkas at paglalabas noong 24 Abril 2012 ng NDFP Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children. Binuo ng ating Pambansang Konseho matapos ito ang NDFP Special Office for the Protection of Children noong October 2012.

Tinatamasa ng mga rebolusyonaryong pwersang kinakatawan ng NDFP ang mataas na prestihiyo sa hanay ng mga rebolusyonaryo, anti-imperyalista at mga progresibong pwersa sa ibayong dagat. Dapat natin itong palakasin habang ibayo nating pinauunlad ang internasyunal na pakikiisa na may mutwal na pakinabang.

Habang determindo nating ginagampanan ang iba't ibang rebolusyonaryong tungkulin upang makamit ang ating layuning maabot sa susunod na ilang taon ang estratehikong pagkapatas na antas ng ating digang bayan, dapat nating patuloy na buuin ang ating demokratikong gubyernong bayan, ibayong paunlarin ang internasyunal na pakikiisa na may mutwal na pakinabang at makabig ang pagkilala at suporta ng mas maraming dayuhang kaibigan habang nag-aambag tayo sa pagtatayo ng pandaigdigang kilusang anti-impweryalista at kilusang sosyalista.

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!