Muling ipinag-utos ng PKP sa BHB na ipagbawal ang mga armadong badigard


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 23, 2013

Translation: CPP reiterates order for NPA to prohibit candidates with armed escorts

Muling ipinag-utos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Bagong Hukbong Bayan na ipatupad ang pagbabawal sa pagdadala ng armas ng mga kandidato sa eleksyon at kanilang mga badigard habang nangangampanya sa mga lugar na nasa hurisdiksyon ng demokratikong gubyernong bayan bukod sa iba pang patakarang kaugnay ng kondukta ng reaksyunaryong eleksyon upang tiyakin ang proteksyon sa mga karapatan at kagalingan ng mamamayan.

Inilabas ng PKP ang gayong pahayag matapos ipanawagan ni Benigno Aquino III, presidente ng Republika ng Pilipinas, sa mga armadong pwersa at pulisya ng estado na lansagin ang mga tsekpoynt na itinatayo ng BHB sa iba't ibang panig ng bansa. Anang PKP, "nililinlang lamang ng Malacañang at mga kasapakat nito ang kanilang mga sarili sa paggigiit na mayroon lamang iisang pampulitikang awtoridad sa bansa."

Ibinasura ng PKP ang utos ni Aquino bilang "walang-saysay na paghahambog na hindi naman kayang ipatupad ng AFP at PNP". Idiniin ng PKP na "sobra nang banat ang mga tauhan ng armadong pwersa at pulisya ng reaksyunaryong gubyerno at imposible nang masaklaw pa ang lahat ng lugar na nasa hurisdiksyon ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika ng mamamayan. Gaya ng dati, patuloy na kumikilos ang BHB sa 90% ng kanayunan ng Pilipinas kung saan walang presensya ng armadong pwersa at pulisya ng estado."

"Alinsunod sa mga patakarang inilabas ng demokratikong gubyernong bayan, maaaring magtayo ng teskpoynt o pagharang sa daan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) bilang isa sa maraming hakbangin para imantine ang kapayapaan at kaayusan at tiyakin ang proteksyon sa mga karapatan at kagalingan ng masa laban sa marumi at marahas na kondukta ng mga reaksyunaryong eleksyon."

"Maaaring maglabas ng mga ispesipikong patakaran ang mga kumand ng BHB at mga komite ng Partido sa iba't ibang antas upang tiyakin na ang ganitong mga tsekpoynt at ibang kahalintulad na mga mapamwersang hakbangin ay ginagamit lamang laban sa pinakabuhong na mga armadong pulitiko na marahas na lumalaban sa mga patakaran ng gubyernong bayan. Higit pa, maaaring humugot ang BHB ng aral mula sa mayamang karanasan nito para gamitin ang malawak na saklaw ng mga taktika para obligahin ang mga reaksyunaryong pulitikong kandidato na tumalima sa mga patakaran ng gubyernong bayan nang di humahantong sa paggamit ng armadong pwersa," pagdidiin ng PKP.

"Ang mga patakaran ng gubyernong bayan patungkol sa kondukta ng mga reaksyunaryong eleksyon sa mga rebolusyonaryong lugar ay malaganap nang ipinatutupad nang di humahantong sa paggamit ng armadong pwersa sa pakikipagtulungan at koordinasyon ng kandidatong pulitiko," dagdag ng PKP. Inuulit ng PKP ang paghikayat nito sa lahat ng mga kandidatong kalahok sa reaksyunaryong eleksyon na makipagkoordina sa mga lokal na rebolusyonaryong pwersa at tumalima sa mga umiiral na patakaran.

Habang pinag-iingat sa pagtatayo ng tsekpoynt na maaaring maging tiyak na target ng kaaway, sinabi ng PKP na "maaaring magtayo ang BHB ng mga tsekpoynt at pagharang sa mga daan bilang bahagi ng estratehiya nito upang papasukin sa bitag ang kaaway na mga tauhan ng militar at pulisya para maging target ng mga pananambang o hilahin sila mula mga lugar na kinukonsentrahan para maibsan ang presyur sa ibang yunit ng BHB."