On Earth Day, the NDFP-Mindanao renews its commitment to defend the environment against imperialist plunder


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
April 22, 2013

The NDFP-Mindanao is one with the entire nation and the world in celebration of Earth Day. Today, we renew our commitment in defending the environment from the ravages of destructive imperialist industries, such as large-scale plantation and mining.

Now more than ever, the revolutionary movement commits itself to aid in the rehabilitation of areas hit by typhoon Pablo, primarily those which are well within the territory where Red political power has already been established.

Along this line, the New People’s Army (NPA) has stepped up meting out punitive action against agri-based multinational corporations, such as Dole, Del Monte and Sumifru, which continue to brazenly violate revolutionary policies on the environment and subject the Lumads, peasant and workers to continuous oppression and exploitation. These agri-business giants are aggressively expanding further across vast areas in almost all provinces and regions in Mindanao, depriving thousands of peasants of land to till as well as grabbing more land supposedly intended for food crops.

These expansive plantations are known to cause massive soil degradation, the poisoning of rivers and streams and other water sources and, worst of all, the massive siltation and flooding of low-lying areas. If one recalls, typhoon Sendong, which lashed out in 2011, nearly drowned entire communities along the Cagayan River in Cagayan de Oro and Mandulog River in Iligan City because areas at the foothills of the Kitanglad and Kalatungan mountain ranges and the vast Bukidnon plateau are already studded with monocrop plantations.

Agrarian revolution in Mindanao shall be undertaken with keen interest on developing sustainable farming especially in these areas.  As an intrinsic part of the rehabilitation process, the wide peasant mass movement must assert that vast plantation areas, especially those devastated by typhoon Pablo, must not be given back to the multinational agri-business giants and instead be re-distributed to landless tillers and reverted to food crop production purposes.

The revolutionary movement has already sent a clear message to large-scale mining corporations against its environmentally-destructive operations in the countryside during its simultaneous attack against the three mining giants in Surigao province. These companies have wantonly exploited the country’s non-renewable resources, depriving future generations of Filipinos of mineral resources enough to support future industrialization.  In fact, they are an impediment to national industrialization and genuine agrarian reform.  Worse, they aggravate the adverse effects of climate change, which, of late, has sent the country some of the worst storms of the decade, such as typhoon Pablo of 2012.

The US-Aquino regime is complicit to the wanton destruction of the environment by enacting policies which only serve to satiate the greed for profit of foreign monopoly capitalists.  Laws, such as EO 79, which ups the ante in favour of the Mining Act of 1995, give more latitude for big companies to exploit the country’s minerals and natural resources, rapidly denuding remaining forest cover and levelling mountains to give way to open-pit mining.  Recently, the large-scale mining giant Xstrata-SMI, one of the largest and most destructive mining ventures in Southeast Asia, has been favoured by the US-Aquino regime by irrevocably giving it an environmental compliance certificate -- an act which has already been the object of mass condemnation and protests in the Socsksargen, North Cotabato and Davao del Sur areas. The Aquino regime has also mobilized the full force of its fascist forces in Mindanao as “investment defense forces” to protect these companies at all cost. Lumad environmental defenders in Mindanao laid their lives on the line in defense of their ancestral lands.

The US-Aquino regime’s answer to the power crisis in Mindanao is to hand over the operation of the power industry to privately-owned power producers, which also plan to put up massive pollution-causing coal-fired and diesel plants instead of developing cheap, clean and renewable energy sources.

Thus, under this premise, the NDFP-Mindanao doubly reaffirms its commitment to defend, preserve and help rehabilitate the environment by taking decisive action to thwart the wanton destruction caused by big foreign agri-business and mining operations.  We shall hold these companies accountable for both environmental degradation and destruction and mete out appropriate punitive action for their plunder of our patrimony.

We commend Pablo and Sendong victims who, together with numerous environmental groups, take time out on Earth Day to plant trees in certain areas in the countryside. This is an act that must be emulated and sustained in order to help recover our badly ravaged forests.  Thus, we call on the people to join us hand in hand in the long-term defense of mother earth in our struggle against imperialism, the main culprit of global warming and climate change, through the people’s democratic revolution with a socialist perspective .#

-------------------

Bisaya version:


NDFP-Mindanao subling nagpalig-on sa kaakuhan niini sa pagpanalipod sa kinaiyahan batok sa imperyalistang pagpangawkaw atol sa Earth Day

Nakighiusa ang NDFP-Mindanao sa tibuok nasud ug kalibutan sa pagsaulog sa Earth Day. Karong adlawa, subli kaming nagaako sa pagpanalipod sa kinaiyahan gikan sa pagpanggun-ob sa mga makadaut nga imperyalistang industriya, sama sa dinagkung plantasyon ug pagmina.

Labaw kaysa nangagi, nagaako ang rebolusyonaryong kalihukan karon sa pagtabang sa pagpahiuli sa mga eryang naigo sa bagyong Pablo, ilabina kadtong anaa sulod sa mga teritoryo diin nagatunhay na ang Pulang pulitikanhong gahum.

Subay niini nga linya, gipasubsob sa New People’s Army (NPA) ang pagpahamtang og mga aksyong pagsilot sa mga multinasyunal nga korporasyong agribisnes, sama sa Dole, Del Monte ug Sumifru, nga padayong walay lipud-lipud nga nagalapas sa mga rebolusyonaryong palisiya lambigit sa kinaiyahan ug padayong nagadaugdaug ug nagapahimulos sa mga Lumad, mag-uuma ug mamumuo. Kini nga mga higanteng kompanyang agribisnes padayong nagapalapad sa ilang mga plantasyon sa lapad nga mga erya sa halos tanang probinsya ug rehiyon sa Mindanao, ug sa dagan nagahikaw sa liboan ka mga mag-uuma sa yutang matikad ug nagapangilog og dugang kayutaan nga unta tamnan sa mga tanom alang sa pagkaon.

Kining padayong pagpalapad sa mga plantasyon maoy hinungdan sa dinagkung pagkadaut sa kayutaan, paghilo sa mga kasubaan ug kasapaan ug uban pang tinubdan sa tubig, ug pinakagrabe sa tanan, ang grabeng pagkabanlas sa yuta ug pagbaha sa ubos nga mga lugar. Mahinumduman nga panahon sa bagyong Sendong niadtong 2011, halos nalapawan sa tubig-baha ang tibuok mga komunidad kilid sa Cagayan River sa Cagayan de Oro ug Mandulog River sa Iligan City tungod kay ang mga erya sa mga tiilan sa kabukiran sa Kitanglad ug Kalatungan ug ang halapad nga plateau sa Bukidnon gibanigan na karon sa mga plantasyong monocrop.

Ipatuman ang agraryong rebolusyon sa Mindanao nga adunay tukmang pagtagad sa pagpalambo sa sustenableng pagpanguma ilabina dinhi nga mga erya. Isip kabahin sa proseso sa rehabilitasyon, kinahanglang ipanghingusog sa halapad nga kalihukang masa sa mag-uuma nga ang mga lapad nga eryang plantasyon, ilabina kadtong nadaut sa bagyong Pablo, dili na patamnan balik sa mga higanteng multinasyunal nga kompanyang agribisnes ug inay, ipang-apud-apod na ngadto sa mga nagatikad nga walay yuta aron tamnan og tanom-pagkaon.

Napabati na sa rebolusyonaryong kalihukan ang tin-aw nga mensahe ngadto sa mga dagkung korporasyon sa mina batok sa mga makadaut sa kinaiyahang operasyon niini sa kabukiran diha sa dungan-dungan niining pag-atake sa tulo ka dagkung kompanya sa mina sa Surigao. Kini nga mga kompanya walay puas nga nagakawkaw sa mga non-renewable nga rekurso sa nasud, ug nagahikaw sa umaabot nga mga henerasyon sa katawhang Pilipino sa mga rekursong mineral nga paigo nga magamit aron suportahan ang umaabot nga industriyalisasyon. Sa pagkatinuod, nagababag sila sa nasudnong industriyalisasyon ug tinuod nga reporma sa yuta. Mas grabe pa, gipasamot niini ang mga makadaut nga epekto sa climate change, nga bag-o pa lang nagdulot sa atong nasud sa pinakagrabeng mga bagyo sa tibuok dekada, sama sa bagyong Pablo niadtong 2012.

Adunay tulubagon ang rehimeng US-Aquino sa walay-puas nga pagpanggun-ob sa kinaiyahan pinaagi sa pagpatuman niini sa mga palisiya nga nagsilbi lang sa pagtagbaw sa kahakog sa ginansya sa mga monopolyo kapitalista. Ang mga balaod sama sa EO 79, nga nagapadaku sa pusta pabor sa Mining Act of 1995, dugang nga nagabli sa pagpangawkaw sa dagkung kompanya sa mga minerales ug uban pang kinaiyanhong bahandi sa nasud, nga paspas nga nagaupaw sa nahabiling kalasangan ug nagatun-as sa kabukiran aron hatagan og dalan ang open-pit mining. Karong bag-o, gipaboran sa rehimeng US-Aquino ang higanteng kompanya sa dinagkung pagmina nga Xtrata-SMI, usa sa kinadak-an ug labing magun-ubong kompanya sa mina sa Southeast Asia, pinaagi sa paghatag niini og environmental compliance certificate-----usa ka lakang nga nagaani na karon sa halapad nga pagbatikos ug protesta sa katawhan sa Socsksargen, North Cotabato ug Davao del Sur. Gipalihok usab sa rehimeng Aquino ang tanang pasistang pwersa niini sa Mindanao isip “investment defense forces” aron panalipdan kini nga mga kompanya kutob sa makaya. Naghalad na sa ilang kinabuhi ang mga Lumad nga tigdepensa sa kinaiyahan diha sa pagpanalipod sa ilang mga yutang kabilin.

Ang tubag sa rehimeng US-Aquino sa krisis sa kuryente sa Mindanao mao ang pagtugyan sa operasyon sa industriya sa kuryente ngadto sa mga pribadong prodyuser, nga nagaplano sa pagtukod sa grabeng makadaut nga coal-fired ug diesel plants imbes nga magpalambo sa barato, limpyo ug renewable nga mga tinubdan sa enerhiya.

Subay niini, subling ginapalig-on sa NDFP-Mindanao ang kaakuhan niini sa pagpanalipod, pagpreserba ug pagtabang sa pagpahiuli sa kinaiyahan pinaagi sa pagpatuman og mahukmanong lakang sa pagpugong sa walay-puas nga pagpanggun-ob sa mga dagkung langyaw nga operasyong agribisnes ug mina. Papanubagon namo kini nga mga kompanya sa paggun-ob sa kinaiyahan ug pahamtangan og tukmang punitibong aksyon tungod sa ilang pagkawkaw sa atong patrimonya.

Ginasaludohan namo ang mga biktima sa Pablo ug Sendong, uban sa daghang mga environmental groups, nga migahin sa Earth Day aron magtanom og mga kahoy sa lainlaing erya sa kabukiran. Usa kini ka lakang nga angay himuong panag-ingnan ug isustini aron pagtabang sa pagpahiuli sa grabeng nadaut natong kalasangan. Busa, ginaawhag namo ang katawhan sa Mindanao sa pagduyog kanamo ug sa tibuok katawhang Pilipino sa malungtarong pagpanalipod sa kinaiyahan diha sa pagbatok sa imperyalismo nga maoy nag-unang hinungdan sa global warming ug climate change, pinaagi sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan nga may sosyalistang perspektiba.