Pagdating ng 4,000 armadong tropa ng US sa Pilipinas, tinuligsa ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 04, 2013


Translation: CPP denounces arrival of 4,000 armed US troops in Philippines

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang planong pagpasok ng hanggang 4,000 armadong tropa ng US sa Pilipinas sa susunod na ilang araw na "pagpapakita ng tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas at pagpapakita ng pwersa sa harap ng pinaigting na paghahanda ng US para sa gera sa Korean peninsula."

Hanggang 30 jet fighter ng US at isang naval carrier ng mga Amerikano, ang USS Tortuga ang nakatakdang ideploy sa Maynila, Central Luzon at iba pang lugar mula April 5 hanggang 17 kaugnay ng 2013 Balikatan military exercises (ehersisyong militar na Balikatan sa para sa 2013) sa pagitan ng militar ng US at ng Armed Forces of the Philippines (AFP)."Sa pagpupursige sa ehersisyong Balikatan 2013 sa gitna ng tumitinding tensyong militar sa Korean peninsula, hinahayaan ng rehimeng Aquino na makaladkad ang Pilipinas ng gubyerno ng US sa tunggaliang militar laban sa Democratic People's Republic of Korea (DPRK)," anang PKP.

"Binabatikos ng sambayanang Pilipino ang Balikatan 2013 military exercises at iginigiit ang dagliang pagpapalayas sa lahat ng tropang Amerikano na kasalukuyang nakaistasyon sa Pilipinas, kabilang ang 700-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US Pacific Command na permanenteng nakabase sa Zamboanga," dagdag ng PKP.

"Tinutuligsa ng PKP ang militar at gubyerno ng US sa panlilinlang sa sambayanang Pilipino hinggil sa tunay na intensyon ng tinaguriang magkasanib na ehersisyong militar na pinalalabas ng US bilang makataong pagtulong at paghahanda sa sakuna," anang PKP. "Sa nakaraang ilang taon, ginagamit ng US ang mga operasyong humanitarian at pansakuna upang palihim na maglunsad ng mga operasyong kombat at paniktik at magtayo ng kanilang lambat at impraistrukturang pang-espiya at pangkomunikasyon."

"Ang tunaguriang magkasamang ehersisyong militar ay walang iba kundi mga paghahanda at pagpapakana ng US upang ilagay ang militar ng Pilipinas sa ilalim ng kumand nito at magamit ang Pilipinas bilang himpilan nito sa posibleng paglulunsad ng gerang agresyon saan man sa Asia-Pacific," anang PKP.

"Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang isang independyenteng patakarang panlabas at tinutulan ang pagkaladkad sa Pilipinas sa anumang gerang inilulunsad ng US laban sa isang soberanong bansa," dagdag ng PKP.

"Ang estratehiyang militar ng US sa Asia-Pacific ay panatilihin ang ilampung libong mapanalakay na tropang pangkombat nito na nakaistasyon sa mga naval carriers, base militar at mga himpilan nito sa Asia-Pacific gaya ng South Korea, Japan, sa Pilipinas, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia hanggang Australia," anang PKP.

"Ang layunin ay ipataw ang imperyalistang hegemonya nito, ipresyur ang China at iba pang bansa na sumunod sa patakarang pang-ekonomya ng US at magbanta ng gera at agresyon laban sa mga bansang ayaw itaguyod ang mga direktiba ng patakarang pangkalakalan at pamumuhunan ng imperyalistang US."

Nagmamantine sa kasalukuyan ang US Pacific Command ng pwersa na mahigit 80,000 tropa sa Asia-Pacific kabilang ang 30,000 tropang nakaistasyon sa mga base ng US sa South Korea at 50,000 tropang Amerikano sa Japan.