Pahayag sa ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan-Panay


Concha Araneta
PKP - Panay
Marso 29, 2013

Translation: Pahayag sa ika-44 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa

Mula pa noong nakaraang mga taon, ikinakasa na ng rehimeng US-Aquino, ng 3rd Infantry Division at ng 301st Brigade ang sabayang pang-aatake sa mga larangang gerilya ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Panay, laluna sa sentral at kanlurang bahagi ng bundok Madyaas. Bukod sa dalawang regular na batalyon, ipinangreimpors nila ang dagdag na batalyon ng 6th Special Action Force at iba pang detached units. Isinabay ito sa balak ng rehimeng Aquino na pahigpitin ang hawak sa poder sa pamamagitan ng pagmaniobra ng eleksyon pabor sa ibayong paghahari ng Partido Liberal. Ikinasa rin ang mapang-akit pero inutil na proyekto ng 4Ps, BPO, turismo at iba pa para makuha ang suporta ng nagugutom na mamamayan.

Mula pa noong kalagitnaan ng 2009 ang pagpapaigting ng atake ng kaaway pero noong huling kwarto ng 2012 lamang ibinuhos ang atake kasabay ang dagdag na pwersa. Hinarap ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa paglulunsad ng kontra-kampanya ng mga aksyong militar. Tumaas pa nang tatlong ulit (o isang platun) ang kaswalti ng AFP mula Marso 2012 hanggang sa kasalukyan kumpara noong Marso 2011 kung saan sampu lamang (o isang iskwad) ang kanilang kaswalti.

Noong Oktubre hanggang Nobyembre 2012, sinuyod ng 82nd IB ang kabundukan ng Leon at Tubungan kasama ang mga elemento ng 61st IB at 31st DRC upang kubkubin ang BHB dito. Sinagot ito ng kontra-opensiba ng BHB sa pamamagitan ng tatlong beses na ambus at harasment (dalawa sa kolum na nanghahalihaw sa Leon at isa sa advance command post ng Bravo Coy ng 82nd IB sa Lanag, Tubungan). Nakapagdulot ito ng pitong patay at dalawang sugatan habang walang kaswalti sa bahagi ng BHB. Ang ginamit sa operasyon na lumang US-"junk" na Huey helicopter ay bumagsak. Natali ang dagdag na tropa sa pagbabaklas at pagbabalik nito.

Kahit sa gitna ng sunud-sunod na mga atake ng 301st Bde, nagawa pa ring durugin ng BHB ang isang pangkat ng RPA na nagsisilbing suporta ng militar sa kanilang operasyon sa Bad-as, San Joaquin, Iloilo. Pinarusahan din ang umanoy prubinsyal kumander ng RPA na si Joven Tababa. Pinanagot siya sa kanyang pakikikutsabahan, kasama ang iba pang intel ng AFP at RPA, sa pagdukot kina Nilo Arado at Luisa Posa noong Abril 2007, bukod pa sa iba niyang krimen sa mamamayan. Tiniyak ng BHB na hindi madadamay ang batang isinama ni Tababa sa pag-aakalang hindi siya mapupuruhan kung may sibilyan siyang pananggalang.

Matagal nang binuhusan ng pwersa ng kaaway ang interyor na mga barangay ng Tapaz at Calinog. Pero patuloy pa rin silang hinaharas ng BHB. Naobliga ang tropa ng 61st IB na magsiksikan na lamang sa iilang barangay imbes na ikalat ang kanilang mga Peace and Development Team (PDT). Ang mga PDT ay mga tropang kunway nangangakong magmanteni ng kapayapaan. Pero ginagawa nilang pananggalang ang mamamayan sa pamamagitan ng pagsilong sa mga kapilya, eskwelahan, gym at barangay hall sa gitna ng barangay sa pagdepensa sa atake ng BHB. Lalo pa ngang nabatak ang kanilang tropa sa silangan ng Panay sa layong mapigilang lumaki at lumawak ang maliit na larangang gerilyang ito.

Kasado na ngayon ang mga yunit ng BHB para agawin ang inisyatiba sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga antas-islang aksyong militar. Para maisakatuparan ito, iwinaksi ang mga tendensya ng matagal na pagbabase, paghihimpil sa pagdepensa pangunahin ng baseng gerilya at pagiging pasibo sa gitna ng atake. Pinauunlad ang mas aktibong pagdepensa, pagsusteni ng mga taktikal na opensiba sa loob at labas ng mga larangang gerilya para gasgasin ang kaaway sa pagtugis o sa paggarison ng malalaking pwersa at itali ito sa kinukonsentrahan nitong makitid na lugar upang hindi ito basta-basta na lamang makapanghahalihaw.

Nilalahukan ang pakikibakang ito ng ilampung libong baseng masa sa kabundukan at kapatagan. Lumalahok sa digmang bayan ang lumalaking pwersa ng mamamayan dahil nadarama nila ang pagbubuo ng kanilang Pulang kapangyarihan na nag-oorganisa para sa kagalingan at kapayapaan sa kabundukan at sa kani-kanilang mga barangay.

Katuwang ng mga armadong paglabang ito ang kampanya ng mamamayan laban sa militarisasyon at ang pakikibaka para mabawi ang ilang libong ektaryang lupa ng Tumandok at ilandaang ektarya ng mga taga-Bungsuan, Dumarao na inaagaw ng 3rd ID at ng PNP para sa kanilang pagsasanay at “eko-turismo.” Gayundin ang pagtutol sa mga mapaminsalang proyekto na magpapalayas sa kanila sa kanilang lupa at tahanan, tulad ng Jalaur River Dam.

Higit pa sa limos ng rehimen, ikinakampanya ng BHB at libu-libong organisadong mamamayan ang pagpapataas ng produksyon sa kanayunan. Kinakatangian ito ng pagtatanim kapwa ng mga pananim na sa kagyat ay makakain tuwing taggutom at nasisira ang kanilang pananim, at mga produktong komersyal. Sa mga produktong komersyal, organisado ring iginigiit at nakakamit ang mas mataas na presyo bilang alternatibo sa pambabarat ng mga kumprador-usurero at pagsasamantala nila sa pautang.

Mabilis na nabalikan ang mga lugar na iniwan ng kaaway dahil nagsiksikan sila sa lugar na inaakala nilang malakas ang BHB. Nagugulat na lamang sila sa mga bira ng BHB at pagkilos ng mamamayan sa maraming lugar na idineklara nilang malaon nang napalayas ang mga rebolusyonaryo.

Sa ilang taong pag-ookupa sa mga barangay na inaakala nilang malakas ang kilusan ay nahihirapan silang lubusang makontrol ang mga ito dahil kumikilos pa rin ang mamamayan laban sa militarisasyon o sa idinidiktang paminsalang mga proyekto. Nahihirapan din sila sa pagbubuo ng kanilang mga pwersang paramilitar o nalulusaw ang kanilang mga nabuong paramilitar dahil sa pagtatakwil dito ng mamamayan at takot ng mga paramilitar sa mga opensiba ng BHB.

Mabibilang lamang ang burgis na pulitiko sa isla na hayagang lumalaban sa BHB at sa rebolusyon at hindi lamang sa panahon ng burgis na eleksyon. Gawa-gawa lamang ang akusasyong “extortion” ni General Mabanta. Malinaw sa ilang dekadang pag-iral at paglakas ng BHB at rebolusyon sa isla na kinikilala ng mga burgis na pulitiko ang lakas at impluwensya ng rebolusyon sa mamamayan.

Inaamin ng militar na may epekto na sa mga reaksyunaryong sundalo ang epektibong paggamit ng BHB ng command-detonated explosives o CDEx laban sa umaatakeng tropa nila. Hindi ipinagbabawal ng CARHRIHL, ang unang kasunduan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines, ang paggamit ng CDEx. Mahigpit ang kontrol ng BHB sa CDEx at sa umaatakeng tropa lamang ito pinapasabog.

Tumatalima ang BHB sa pagbawal ng self-detonating explosives na isinasaad sa Ottawa Protocol hinggil sa pagbabawal ng mina. Hindi gumagamit ang BHB ng ipinagbabawal na mina na sumasabog kung magalaw o sa sarili lamang nitong kusa dahil nadadamay pati ang mga inosente. Sa kabila nito, hindi ipinagbabawal ang pambobomba, panganganyon, pagsasagawa ng rocket attack ng reaksyunaryong militar kahit nadadamay ang maraming sibilyan sa walang patumanggang paggamit nito.

Sa pagreimpors ng armadong kaaway ay may dagdag na kahirapang kakaharapin ang lumalakas na mga rebolusyonaryong pwersa. Ngunit inaasahan na ito at naranasan na ito ng mga rebolusyonaryong pwersa noong dekada 1990 nang mas maliit pa ito at nagwawasto pa lamang. Ang dagdag na mga pwersa ng kaaway ay tanda lamang ng paglakas ng rebolusyonaryong kilusan. Ambag din ito ng Panay sa pagtali sa kaaway at pagtulong na mabatak ito upang pahinain ang lakas na ibubuhos nito sa umaabanteng pakikibaka sa buong bayan.

Sa ika-44 na anibersaryo ng BHB, itinatakda ang sumusunod na mga tungkulin:

1. Aktibong labanan at biguin ang ibayong atake ng kaaway sa isla. Agawin ang inisyatiba pangunahin sa pamamagitan ng kampanya ng mga taktikal na opensiba sa buong isla, laluna sa mga larangang gerilya. Susi ito sa pagtatanggol sa Pulang kapangyarihang naipundar na at ibayong lumalakas at sa pagpapadama ng impluwensyang naabot ng rebolusyonaryong kilusan. Bukod dito, mahalagang maipakita ang mas tunay na alternatiba ng armadong rebolusyon para lubos na mabago ang bulok at mapagsamantalang sistemang asendero-kumprador na nasa poder sa pangunguna ng mga Cojuangco-Aquino at mga Roxas. Armadong rebolusyon din ang alternatibao sa mga dinastiya na binibigyang-basbas ng marumi at madayang burgis na eleksyon.
2. Ibayong magpaunlad ng mga laking kumpanyang larangang gerilya bilang balon ng dagdag na armadong pwersa at malakas na Pulang kapangyarihan, at magpalawak para madagdagan pa ang pinagdudugtong na mga larangang gerilya patungo sa pagbubuo ng teatro ng digma. Sagpangin ang pagkakataong tali ang kaaway sa pagbuhos sa kanyang keyhole approach at napapabayaan nito ang malawak pang kabundukan at kapatagan. Paramihin ang mga Pulang mandirigma at palawakin ang baseng masa na dudurog sa kaaway at babatak sa kanya.
3. Pabweluhin ang kilusang para sa pagtatanggol ng lupaing inaagaw ng rehimen para sa mga mapaminsalang proyekto at mga kampo ng pagsasanay ng 3rd ID at PNP. Pabweluhin ang mas malawak na kampanya para maibsan ang gutom at karalitaan ng mamamayan sa isla na karamihan ay mga magsasaka. Ibunyag ang pagkainutil ng mga limos na proyekto tulad ng 4Ps.
4. Patuloy na ibunyag at labanan ang mga panlilinlang ng rehimeng US-Aquino at mga patakaran nitong mapagsamantala at mapaminsala sa isla. Biguin ang mapang-akit pero malupit na Oplan Bayanihan.

Concha Araneta
Tagapagsalita
Partido Komunista ng Pilipinas
Komiteng Rehiyon ng Partido-Panay
Marso 29, 2013