Pamahayag alang sa ika-44 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

March 29, 2013

 

Pursigidong kab-oton ang dagkung tikang sa paglambo, pakyason pag-usab ang Oplan Bayanihan sa tuig 2013!

Marso 29, 2013 atong gisaulog ang ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan dala ang mga kadaugan nga nakab-ot sa niaging katuigan ug puno sa kadasig nga molantaw sa umaabot nga hingpit nga kadaugan sa rebolusyon. Ang BHB ang nag-unang hinagiban sa Partido Komunista sa Pilipinas nga magpatuman sa nagkadaiyang gimbuhaton diha sa paglunsad sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

Ang National Democratic Front Philippines (NDFP) sa Amihanang Sidlakang Mindanao (ASMIN) nagpahalipay sa tanan mga kadre, Pulang manggubat ug tanan membro sa milisyang bayan (MB) sa pursigidong pagkab-ot sa mga kadaugan atubangan sa mga dinagku, kaylap nga mga operasyon militar ubos sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino. Ang mga kadaugan nato sa tuig 2012 gibuhisan sa kinabuhi sa mga rebolusyonaryong martir nga sila si Ka Arnel, Ka Kenel, Ka John, Ka Rico, Ka Eugene, Ka Mario, Ka Bravo, Ka Red, Ka Mel, Ka Salam, Ka Akdong, Ka Alex ug Ka Anghel. Ato silang saludohan ug pasidunggan uban sa gatosan pang mga martir sa atong rehiyon. Magpabiling inspirasyon nato sila sa atong pursigidong pagpadayon sa pagrebolusyon hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Ang paabanteng paglambo sa rebolusyonaryong kalihokan sa ASMIN sa tuig 2013 mao ang pinakataas nga naabot sukad napundar dinhi ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Kini nga mga kadaugan nakab-ot sa hugot nga pagpangulo sa PKP sa BHB ug tibuok rebolusyonaryong kalihokan, ilabina sa paglunsad niini sa Ikaduhang Bantugang Kalihokang Pagtul-id (IBKP). Pinaagi niini hugot nga nahawiran ang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa pagrebolusyon ug pagtul-id sa mga sayop nga nahimo sa miaging mga tuig.

Malampuson nga gipakyas sa BHB ang Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino sa tuig 2012. Padayong nag-abante ang rebolusyonaryong kalihokan dinhi sa ASMIN uban sa tinuod nga hukbo sa katawhan ug partido niini.

Mokabat na sa duha ka batalyon nga may tag-as kalibreng armas ang BHB sa ASMIN karong tuiga. Nakakatag kini ngadto sa mga gerilyang platoon sa mga kalungsuran sa upat ka probinsya sa rehiyon. Sa kabaryohan anaa ang mga partaym nga membro sa BHB nga mao ang milisyang bayan (MB) nga mokabat na sa 5 ka batalyon ang gidaghanon. Apan gamay ra nga bahin kanila ang dunay tag-as kalibreng armas. Daku kini nga pagtubo tungod kay niadtong tuig 2001 ang armadong pwersa sa BHB sa atong rehiyon usa lamang ka gamay nga batalyon ug 500 kapin nga membro sa Milisyang Bayan.

Miabot sa 148 ang total nga taktikal nga opensiba (TO) ang nalunsad sa tuig 2012. Ang batakang taktikal nga opensiba nga nagtumong nga makakuha og tag-as kalibreng armas miabot sa 19 ka aksyon. Nakakuha kini og mga pusil nga igo maka-armas sa usa ka platun sa BHB. Dunay nalunsad nga 107 ka harass/isnayp nga may 142 ang patay ug 115 ka samdon sa bahin sa kaaway. Gilunsad ang 16 ka aksyong militar nga nagsilot sa mga kompanya nga nagdumili pag-ila sa otoridad sa rebolusyonaryong kalihokan. Ang nag-unang gisilotan mao ang plantasyon sa saging sa Dole Phils. nga naggguba sa kinaiyahan ug nagguba sa panginabuhi sa saop nga mga mag-uuma. Bisan pa man niini, miusbaw lang og 10 ang mga taktikal nga opensiba karong tuiga diin halos namintina lang natu ang gidaghanon sa 2011 ug 2012.

Lig-ong napundar na ang rebolusyonaryong base dinhi sa kabukiran sa ASMIN. Nasubhan ug napanday kini sa mga pagpangatake sa kaaway. Kini na ang pinakataas nga naabot sa atong rehiyon. Apan, adunay pay ikatulo ka bahin sa kabaryohan sa atong rehiyon ang angay pang abton sa pag-organisa, ilabina ang sentro sa mga munisipalidad ug syudad. Mokabat na sa 640,000 ka libo ang populasyon nga langkob sa baryong nalihokan, apan ikatulo pa ka bahin niini ang giilang rebolusyonaryong baseng masa. Ikalima pa ka bahin sa baseng masa ang na-organisa ngadto sa mga sektoral nga rebolusyonaryong organisasyon. Busa, dakung bahin pa sa populasyon sa mga baryong nalihokan ang kinahanglan nga ma-organisa aron mas mapalapad ug mapalig-on pa ang rebolusyonaryong kusog sa katawhan.

Nagkadaghan ang mga pamilya nga nakabenepisyo sa lainlaing porma sa agraryong rebolusyon. Mokabat na sa 43,779 ka pamilya o 218,800 ka indibidwal ang nakabenepisyo sa agreb sa 330 ka baryo sulod sa 29 munisipalidad. Pinakadaghan ang nakabenepisyo niadtong 2010, diin 33,000 ka pamilya ang nakabenepisyo. Sa tuig 2011 ug 2012 namintina ang 6,559 ka pamilyang nakabenepisyo matag tuig. Pinaagi sa programa sa BHB ug Partido nga balik-uma sa kabukiran, adunay mokabat sa 4,220 ka pamilya sulod sa mga kanhi dagkung konsesyon sa mga logging ang libreng nakatikad sa yuta. Niining mga lugara nasugdan na ang pagpalambo sa panguma nga nagtumong nga makatubag sa pagkaon ug sa ubang batakang panginahanglan sa pamilya ug komunidad o mapabarug ang Ekonomiyang Sarang sa Kaugalingon o ESK.
Ang tibuok lima (5) ka batalyon sa AFP, ang 75th IB, 29th IB, 36th IB, 30th IB, 3rd SF BN ug upat (4) ka kompanya sa 26th IB ug 23rd IB, Scout Ranger Company, 401st DRC, uban sa PNP ug mga CAA/CAFGU, gigamit sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino. Target niini ang pagdugmok sa tibuok rebolusyonaryong pwersa sa ASMIN. Sulod sa 2012, 74 ka hugna sa operasyon militar ang gilunsad sa kaaway ug dakung bahin niini gihimo sa mga lugar nga langkob sa mga dagkung minahan. Ang gihimong “kadaugan” o “tropeyo” niining mga operasyon militar mao ang pagpondo sa mga tropa sa AFP/PNP sa mga binayaang temporaryong kinampohan sa BHB.

Sa 74 ka operasyong militar, upat niini ang mga dagkung operasyon nga direktang gidumala sa nakabase-sa-Davao nga EASTMINCOM nga mao ang pinakataas nga kumand sa AFP dinhi sa sidlakang bahin sa Mindanao. Ang operasyon militar niadtong Marso-April 2012 ubos sa EASTMINCOM mao ang pinakadaku, diin mokabat sa 1,200 tropa ang gibubo sa kabukiran sa Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Agusan del Norte. Mas daku kini kaysa operasyon militar panahon sa Oplan Bantay Laya (OBL) 1 ug 2. Kini ang naghaling sa protesta sa mga lumad aron mobakwit ug moadto sa kasyudaran aron ipasibaw ang ilang kahimtang ug magprotesta sa pagpanglapas sa ilang mga tawhanong katungod.

Ang mga operasyon militar ubos sa Brigade Command ug 4ID PA mikabat sa 30 ka hugna; dunay 10 ka hugna ubos sa mga batalyon ug 26 ka hugna gilunsad sa lainlaing kompanya sa AFP. Upat (4) lamang ang operasyon militar nga gihimo sa mga platun sa AFP. Gigamit sa AFP/PNP ang daghang ug dinagkung tropa niini sa pagtuo nga madugmok o makulong ang nakakatag nga mga gerilyang platoon sa BHB. Sayop nga nagtuo ang AFP nga ilang mapasurender ang mga Pulang manggugubat human maiipit sa ilang bangis nga dinagkung operasyon militar.

Ang upat (4) ka dagkung operasyon militar ubos sa EASTMINCOM, gisuklian sa BHB ug 28 ka harasment-isnayp nga may usa ka helicopter nga naigo-buslot ang lawas. Ang 30 ka hugna nga operasyon militar sa brigade/4IDPA, nahiagom sa 43 ka harasment/isnayp ug may naigo/buslot nga laing usa pa ka helicopter. Mo-total sa 104 ka harasment-isnayp ang nalunsab sa BHB ug 3 ka ambush nga walay naklining nga armas. Niini nga kontra-atake sa BHB naglista og 140 patay ug 110 samdon sa bahin sa kaaway. Sa pikas bahin nahiagom usab ang pipila ka platoon gerilya sa 13 ka depensibang aksyon apan maisogon kining nakadepensa sa kaugalingon. Siyam ka Pulang manggugubat ang nakalas.

Karong tuig 2013 kinahanglan natong doblehon ang atong makab-ot nga mga kadaugan. Kinahanglan pursigido natong ipatuman ang mga nalatid nga mga gimbuhaton karong tuiga.
Ipasubsob ang mga batakang taktikal nga opensiba aron makapuo og mga tropa sa kaaway ug makasakmit og daghang pang armas. Sa ingon makunhoran ang kaaway sa erya ug dunay armas alang sa dugang mga platun sa BHB ug pag-armas sa mga MB.

Atong doblehon ang gidaghanon sa BHB. Ipakusog ang kampanyang pagpasampa aron masangkad sa mga gerilyang platun ang tanan munisipalidad sa rehiyon. Daku ang panginahanglan sa kabatan-onang naka-eskwela aron motimbang sa mga mag-uuma ug mamumuo nga mga Pulang manggugubat diha sa pagpatuman sa daghang mga gimbuhaton. Tungod niini kinahanglan nga tagdon ang pag-organisa sa mga eskwelahan nga anaa sa atong mga erya.

Kinahanglan ang solido-siksik nga pag-organisa sa kabaryohan. Organisahon ang tanan ngadto sa mga sektoral nga organisasyong masa ug tukoron ang rebolusyonaryong gobyerno sa kabaryohan.

Ipakaylap ug pakusgon ang agraryong rebolusyon. Inang-ang nga ipakunhod ang abangan sa yuta ug wagtangon ang usura nga mao ang unod sa minimum nga tumong sa agraryong rebolusyon. Atong iandam ang mga rekisitos alang sa libreng pag-apod-apod sa yuta nga gipanag-iya sa dagkung agalong yutaan. Sugdan na ang libreng pag-apod-apod sa yuta ngadto sa mga saop kung tugotan sa kahimtang.

Ipaabante ang panginabuhian sa kabaryohan, pinaagi sa paglambo sa ekonomiyang-sarang-sa-kaugalingon (ESK). Magtinabangay sa mga trabaho sa umahan ug i-base ang bahinay sa abot subay sa gidak-on sa hago nga nadapat. Magtukod og mga kooperatiba aron masulbad ang problema sa tinubdan sa kwarta sa mga pamilya ug komunidad ug aron masugdan na ang pagtubag sa panginahanglan sa kagamitan sa umahan pinaagi sa kooperasyon.

Ipadayon ug mas ipaabante pa ang mga lain-lain porma sa pakigbisog batok sa magun-obon nga dagkung langyaw’ng minahan ug mga plantasyon nga magguba sa kaumahan ug kinaiyahan.
Padayon ibutyag ug supakon ang kabangis sa militarisayon ug ang mga paglapas sa tawhanong katungod nga kaluha niini.

Pakyason ang Oplan Bayanihan sa tuig 2013!
Mabuhay ang ika-44 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang katawhang nakigbisog!
Mga batan-on, ang rebolusyon para kaninyo, sampa sa BHB!