Patatagin ang Ating Hanay! Iwaksi ang Bagahe at Paandarin ang Makina upang Sumulong ang Rebolusyonaryong Kilusan!

Ka Antonio Medina
Balangay Zeny “Ka Lily” Cadiang, Kabataang Makabayan – Gitnang Luzon
Marso 29, 2013

Pahayag ng Balangay Zeny “Lily” Cadiang
Kabataang Makabayan-Gitnang Luzon
Para sa ika-44 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Isang mataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang Mandirigma, mga Kumander at Milisyang Bayan ng Gitnang Luzon at ng buong Pilipinas sa ika-44 na taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan!

Ang Bagong Hukbong Bayan ay ang ating pinakamataas na organisasyong masa na dapat nating tularan! Upang mas mapag-igting natin ang ating rebolusyonaryong hanay, narito ang dapat nating kamtin:

Paglingkuran ang Sambayanan

Ito ang prinsipyong tangan-tangan ng lahat ng mga miyembro ng rebolusyonaryong kilusan. Ayon sa mga rebolusyonaryong pag-aaral na tinatalakay natin, ang paglilingkod natin sa Sambayanan ay simbigat ng Bundok Sierra Madre. Hindi ito matatawaran. Hindi ito maikukumpara sa mga naglilingkod sa mga pasista at imperyalista, sa mga ganid na nasa gobyerno at iba pa. At ang ginagawa ng Bagong Hukbong Bayan ay ang pinakamataas na porma ng ating paglilingkod na maiaalay sa Sambayanan. Walang kabayaran. Walang pag-iimbot. Para sa masa. Ang pormang ito ang magtataguyod ng ating matagalang digmang bayan na magpapaunlad at magpapalalim sa mga mamamayan sa kanayunan tungo sa pagkubkob sa kalunsuran. Itong porma ng paglilingkod ang siyang dapat kamtin ng mga rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran lalo’t higit ng mga kabataan ng Gitnang Luzon. Mahusay rin kung aaralin ng lahat ng hanay ang mga pagsisikap ng mga Hukbo ng Gitnang Luzon sa pagpupunyagi na mapanatili ang mga larangan, mapaunlad pa ito at pagbaka sa mga kamalian nito. Makatutulong sa atin ang tuloy-tuloy na pakikipag-integra sa mga hukbo at pagsampa sa kanila upang maunawaan natin na hindi lamang ang mga masa na nasa kalunsuran ang ating pinaglilingkuran kundi pati ang mga magsasaka na nasa kanayunan.

Ang Matandang Hangal na Nagpatag ng Bundok

Isa ito sa Limang Gintong Silahis na nagpapaunawa sa lahat na hindi dapat natin itigil ang “pagpapatag” sa 3 Bundok na sumasagabal sa Sambayanan – ang Imperyalismong US, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo. Marami ang humihinto sa pagpatag o “gumagamit ng kutsara kaysa pala” sa pagpapatag ng mga ito. Ang mga hukbo ay nagpapatuloy na patagin ang mga bundok na ito kapalit ang mga sakripisyo sa pamilya at buhay para lamang paglingkuran ang mga masang magsasaka at mamamayan sa mga kanayunan at sa buong bansa. Tayong mga nasa kalunsuran, dapat ipagpatuloy nating ipagpunyagi ang pagpapatag ng mga bundok na ito, mahirap man o puno ng pagsubok, marami man ang umalis o huminto. Magpart-time man o mag-lie low ang mga kasama sa iba’t ibang panahon, dapat na sumulong ang rebolusyonaryong kilusan hanggang makamit ang lipunang inaasam natin.

Paggunita kay Kasamang Norman Bethune

Internasyunalismo ang ipinahihiwatig ng ating ginagawang matagalang digmang bayan. Ang pagpapalaya ng mga proletaryado sa mga bayang kapitalista, ang pagpapalaya ng mga proletaryado sa mga bansang malakolonya, at ang pagsusulong ng rebolusyon ng mga magsasaka at masang anakpawis kasama ang mga proletaryado ang siyang magpapasigabo at pagpapanday ng lipunang Komunista. Matagal man, masalimuot at puno ng sakripisyo, ang ambag nating pagrerebolusyon sa Pilipinas ay ambag natin sa pandaigdigang proletaryong rebolusyon. Ang ating mga kasamang Pulang Mandirigma ay isinusulong ang internasyunalismong pakikibaka sa pamamagitan ng pagsasanib ng rebolusyong agraryo, armadong pakikibaka at pagtatayo ng mga baseng masa hanggang pagtatayo ng Organo ng Kapangyarihang Pampulitika. Kaalinsabay nito ay ang pagpapanday at pagpapakahusay ng Partido sa pagbubuo ng Pambansang Demokratikong Prente, paggawa ng mga bagong larangan ng digma, pagtutuloy-tuloy ng mga pakikibakang masa sa kalunsuran at pakikipag-ugnayan sa mga bansa at organisasyong anti-imperyalista at Komunista. Dapat tumanaw ang rebolusyonaryong kilusan na ang paglilingkod natin sa Sambayanan ay hindi nahahadlangan ng pagiging Pilipino ng isang masa – hangga’t pinagsasamantalahan ng Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo ang isang tao, kailangang paglingkuran ito.

Bakahin ang Liberalismo

May Labing-isang tipo ng Liberalismo ang binabanggit sa atin. Marami ring “Ismo” tayong nadadapuli. At patuloy nating binabaka ang mga ito upang pandayin ang ating sarili, ihanda ang ating sarili sa pagrerebolusyon, at magpanibagong-hubog upang isapraktika ang ating mga natututunan sa rebolusyon. Sa hukbo, humihigpit ang paggagap ng ating mga mandirigma sa prinsipyo at lumulusog ang yunit sa pamamagitan ng Punahan at Pagpuna sa Sarili. Pagpupuna. Ito ay mahalagang sangkap ng pagpapanibagong-hubog. Sinusuri natin ang mga bagay na ating ginagawa o nagagawa, kung tama ay pinauunlad, at kung mali ay binabawasan o tinatalikdan. Hindi natin dapat ipagsawalang-bahala ang Liberalismo dahil ito ay kalawang na umuukok sa mga kolektibo hanggang sa Partido. Ang dalawa pa rin nating dapat pagbantayan ay ang Empirisismo at Dogmatismo. Napakaraming kasama na puro teorya pero kulang sa gawa. Napakarami ring puro gawa pero kulang sa teorya. Ani Mao mula sa Iwasto ang Estilo ng Paggawa ng Partido, ang dalawang ito ay kaakibat ng Suhetibismo at Konserbatismo. Dapat nating bakahin ang pagiging suhetibista at konserbatibo ng ilang mga kasama, una ay upang makasulong sa mga gawain at mapaunlad pa ang kilusan, at ikalawa ay upang makita na umuunlad ang sarili mula sa mga praktika. Ipagpunyagi natin ang pagsasanib ng praktika at teorya sa ating rebolusyonaryong mga gawain!

Tungkol sa Pagwawasto sa mga Maling Gawi sa Loob ng Partido

Ito ang panghuling gintong silahis na sinulat ni Mao Zedong para sa resolusyon ng Ikasiyam na Kongreso ng Ikaapat na Pulang Hukbo. Pinakamahirap bumuo ng sandatahang lakas na magtatanggol sa pinakamalawak na populasyon ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Ngunit ang ating Bagong Hukbong Bayan ay binuo na ang batayang prinsipyo ay mula sa ideolohiya ng tatlong pinakamagigiting na mga gurong Komunista – Karl Marx, Vladimir Lenin, at Mao Zedong. Pinalalim ng Partido ang mga miyembro ng hukbo sa pamamagitan ng mga pag-aaral at pagkukumbina ng praktika rito. At dahil rin sa gabay na MLM, tinuruan ang hukbo na magsuri ng obhektibong kalagayan at ng sarili. Noong nagkaroon ng Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto,  maraming mga hukbong mula sa Lumang Partido Komunista ang umanib sa Partido at mabilis itong nakapagpalawak sa kanayunan. Ngunit napakaraming mga pagkakataon ang dumating sa mga Hukbo at sa Partido na lubhang nakapinsala dito, sa pangunahing dahilan ay dahil kakaunti ang nakatatanggap ng mga pag-aaral gaya ng babasahing MLM. Kaya naman malaking bahagi ng ating hanay ang nalihis at hindi nakapagwasto noong Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. Ang pagiging Rebolusyonaryo ay isang walang hanggang tunggalian ng sarili – ang pagiging burges at ang pagiging proletaryado. Kailangan nating magpanibagong-hubog upang makapaglingkod sa Sambayanan, at ang mga turo ng mga dakilang gurong MLM ang magiging gabay natin.

Sabi sa kanta, “Higit na matatag ang Partido ngayon, kung ihahambing noong siya’y umusbong.” Ang nagpapatatag sa Partido at Hukbo ay ang pagkukumbina niya ng teoryang MLM sa praktika niya at ang paglangoy niya sa malawak na masa upang paglingkuran niya ito. Sa Gitnang Luzon, na itinuturing nating busluan ng mayamang kasaysayan ng Partido at Hukbo, ay hindi mapasusubalian ang pagpapayabong ng rebolusyonaryong kilusan. Marami mang mga kasamang nagmula sa rehiyong ito na nagpasimuno ng paglihis ng ating hanay noong panahon ng 1990s, marami sa ating mga kasama ang binaka ang mga pagkakamali sa pagsusuri sa ating lipunan at estratehiya’t taktika ng matagalang digmang bayan, at ipinagpatuloy ang pagpapanibagong-hubog. Hindi huminto ang kilusan sa pagpupuna at pagpuna-sa-sarili, at sa pagtanggap ng puna mula sa mga masa. Narating ng kilusan na ang mga mayor na probinsya gaya ng Pampanga, Bulacan, Zambales, Aurora, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, at Pangasinan ay may mga hukbo na hindi lamang pandigma kundi pang-gawaing masa ang tugon. Sa panahon ng Oplan Bantay Laya I at II ni Gloria Arroyo, hindi nagpatinag ang ating mga Pulang Mandirigma sa paglaban sa pinakamasasangil na bigwas ng estado. Marami mang naapektuhang mga masa sa Gitnang Luzon dahil dito, hindi tumigil ang rebolusyonaryong kilusan sa kanyang rebolusyonaryong tungkulin sa Sambayanan. Marami mang tumigil sa pakikibaka, unti-unti ay sinuong muli ng Partido at ng Hukbo ang mga pakikibakang masa sa kanayunan at kalunsuran. Koordinadong bumibigwas ang mga myembro ng rebolusyonaryong kilunsuran sa kalunsuran sa pamamagitan ng propaganda at politika habang ang mga Hukbo ay nagpapanalo ng mga taktikal na opensiba at mga depensibang aksyon laban sa mga CAFGU, PNP at AFP sa kanayunan, gaya ng nangyari noong Nobyembre 22, 2012 sa Brgy. Villa, Maria Aurora, Aurora kung saan higit 20 kalaban ang tinambangan ng mga hukbo ng Gitnang Luzon. At patuloy na binabawi ng ating hanay ang ating mga nakamit noon at sumusuong sa daluyong ng digma. Batay sa teoryang MLM na tangan-tangan ng rebolusyonaryong kilusan sa Gitnang Luzon, hawak-hawak ng mga kasama ang mga aral mula sa OBL I at II upang gapiin ang pangil ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino.

Ang mga kabataang miyembro ng rebolusyonaryong kilusan ng Gitnang Luzon ay patuloy na nagpapanibagong-hubog sa balangkas ng paglilingkod sa malawak na masang inaapi at pinagsasamantalahan. Bukod sa pag-alam ng mga lokal at pambansang isyu na nakaaapekto sa mga masa, ginagamit nila ang panahon ngayon ng halalan upang mas makapagpalawak at mairekober ang mga dati nang baseng masa. Alam nilang hindi lamang kabataan sa loob ng paaralan ang dapat organisahin kundi ang malawak na mayorya ng magsasaka, manggagawa, pambansang minorya, kababaihan at maralitang lunsod. Unti-unti ay walang takot na pinakikilos ng mga kabataang kadre ang mga masa upang suungin ang landas ng rebolusyon. Ipinagpapatuloy at pinasisikhay nila ang mga pag-aaral ng mga batayang kursong pangmasa, pagtatalakay ng Ang Bayan, at higit sa lahat ay ang pagbabasa at pagtatalakay ng mga MLM na akda at mga akda ni Prop. Jose Maria Sison. Hindi kinalilimutan ng mga kabataang kasama sa kalunsuran ang kanilang rebolusyonaryong tungkuling mag-ambag sa pagpapalakas ng Bagong Hukbong Bayan, gaya ng lagi’t laging ginagawa nila na pakikipag-integra at pagsampa sa mga hukbo tuwing anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, at sa pagpapalakas sa ibang organo na hawak ng Partido.

Umiigting ang digma dito sa Pilipinas! Ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ng obhetibong kalagayan, at ng ating sarili. Iwaksi natin ang mga bagahe sa ating sarili at paandarin natin ang makina. Magpuna sa ating pagkakamali at bakahin ang lahat ng “Ismo” sa ating hanay. Ipagpatuloy natin ang pagmumulat sa malawak na masa na kailangang baguhin ang lipunang ito na pinanatili ng Imperyalismong US, Malalaking Burgesya Kumprador, at Panginoong-May-Lupa, pag-oorganisa, at pagpapakilos sa malawak na Sambayanan upang tunguhin ang Pambansa-Demokratikong Pakikibaka na may Sosyalistang  perspektiba. Tanging sa pagpapabagsak sa tatlong salot ng Sambayanan lamang natin makakamit ang lipunang inaasam natin. Kamtin natin ang estratehikong pagkakapatas at estratehikong opensiba habang nagpupunyagi tayong hubugin ang ating sarili bilang mga proletaryado!

Paglingkuran ang Sambayanan!
Ibagsak ang Imperyalismong US!
Ibagsak ang Burukrata Kapitalismo!
Ibagsak ang Pyudalismo!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas!
Mabuhay ang Kabataang Makabayan at ang Rebolusyonaryong Kilusan!