Pinaalalahanan ng PKP ang mga kandidato sa patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan

Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 22, 2013
 

Translation: CPP reminds candidates of election policies of People's Democratic Government

Nagpapaabot ng simpatya ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa pamilyang Guingona maging sa mga pamilya at kaibigan ng mga armadong badigard ng mga Guingona na namatay at nasugatan nang makasagupa nila ang isang lokal na yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa isang labanan noong umaga ng Abril 20 sa panabihan ng Gingoog City, Misamis Oriental. May nakatayong tsekpoynt noon ang yunit ng BHB sa lugar.

Naganap ang labanan matapos sagasaan ng komboy sakay ang alkalde ng Gingoog na si Ruthie Guingona, asawa ng dating Bise Presidente Teofisto Guingona, ang itinayong teskpoynt ng BHB at pinaputukan ang mga Pulang mandirigma, na walang nagawa kundi ang gumanti ng putok para ipagtanggol ang sarili. Sugatan si Mayor Guingona sa insidente.Kinikilala ng PKP ang ulat at ang public apology na inilabas ng North Central Mindanao Regional Command ng Bagong Hukbong Bayan sa pamamagitan ng isang pahayag na inilabas ng tagapagsalita nitong si Kasamang Alan Juanito. Naglabas din ng parehong pahayag ang tagapagsalita ng NDF-Mindanao na si Jorge "Ka Oris" Madlos sa isang panayam kahapon sa radyo.

Talagang nakalulungkot na nasaktan sa insidente si Mayor Guingona noong Sabado. Ginagalang ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mga Guingona laluna ang dating Bise Presidente na kilala sa kanyang mahabang rekord ng patriyotismo at pagtatanggol sa demokrasya at mga karapatang-tao.

Inaasahan ng PKP at BHB na hindi na muling mangyayari ang gayong mga kahalintulad na insidente sa hinaharap.

Kaugnay ng layuning ito, nais na idiiin ng PKP at BHB ang mga patakarang inilabas ng demokratikong gubyernong bayan na naglalayong tiyakin ang mapayapang kondukta ng mga reaksyunaryong eleksyon sa loob ng mga lugar na nasa pampulitikang awtoridad nito. Ang mga patakarang ito ay inilathala sa Philippine Revolution Web Central noong Pebrero 17.

Ang pagbabawal ng pagdadala ng armas habang nangangampanya sa mga lugar na nasa awtoridad ng demokratikong gubyernong bayan ay dapat mahigpit na tupdin. Ipinatutupad ang gayong patakaran upang pigilan ang pulitiko na takutin ang mamamayan at maiwasan ang armadong kumprontasyon sa pagitan ng magkakaribal na pulitiko. Ang pangangampanya ng mga kandidato ay dapat ikoordina sa lokal na mga rebolusyonaryong awtoridad upang matiyak na di magsasapawan ang kanilang mga nakaiskedyul na pampulitikang aktibidad sa iba pang aktibidad sa erya.

Tungkulin ng lahat ng yunit ng BHB na tiyakin ang pagpapatupad ng mga patakarang ito. Ang pagtatayo ng mga tsekpoynt ay kabilang sa mga hakbanging ipinatutupad ng BHB para tiyakin ang pagsasakatuparan nito.

Mayorya ng mga kandidatong kalahok sa reaksyunaryong eleksyon sa mga lugar na nasa ilalim ng rebolusyonaryong awtoridad ay sumasang-ayon at tumatalima sa mga patakarang ito. Hinihikayat ng PKP ang lahat ng kandidato na gawin din ito upang tiyakin ang mapayapang kondukta ng eleksyon at ang lubos na paggalang sa mga karapatan at kagalingan ng mamamayan.

Maaaring ipagpatuloy ng Malacañang at mga kasapakat nito ang publikong paggigiit na mayroon lamang isang pulitikal na awtoridad sa Pilipinas, sa desperadong pag-asang pabulaanan ang mga patakaran ng demokratikong gubyernong bayan kaugnay ng kondukta ng mga reaksyunaryong eleksyon.

Ang ultimong layunin ng Malacañang at ng mga reaksyunaryo ay bigyang ng lubos na bwelo ang marumi at marahas na kondukta ng mga eleksyon kung saan namamayani ang "guns, gold and goons". Sa kabaligtaran, nais pigilan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang kondukta ng rekasyunaryong eleksyon at tiyakin na hindi nilalapastangan ng mga reaksyunaryong pulitiko, mga warlords at kriminal na sindikato ang mga karapatan at kagalingan ng mamamayan nang walang pananagutan.

Ang pag-iral at paggana ng pampulitikang kapangyarihan ng demokratikong gubyernong bayan ay hindi maaaring ipagwalambahala. Habang nangingibabaw ang reaksyunaryong kapangyarihang pampulitika, umuusbong ang rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitika sa maraming lugar at patuloy na lumalawak at lumalakas.