Pursigidong kamtin ang malalaking tagumpay sa pag-unlad, biguing muli ang Oplan Bayanihan sa taong 2013


Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
March 29, 2013

Translation: Pamahayag alang sa ika-44 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

Ating ipinagdiriwang nitong Marso 29, 2013 ang ika-44 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan dala ang mga tagumpay na nakamit nitong nakaraang mga taon at puno ng sigasig na tumatanaw sa darating na lubos na tagumpay ng rebolusyon. Ang BHB ang pangunahing armas ng Partido Komunista ng Pilipinas upang ipatupad ang iba’t ibang gawain sa paglulunsad ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan.

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ng Northeastern Mindanao ang lahat ng kadre, Pulang mandirigma at lahat ng kasapi ng milisyang bayan (MB) sa pagpupursige upang makamit ang mga tagumpay sa harap ng malakihan at malawakang operasyong militar sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino. Ang mga tagumpay natin noong taong 2012 ay pinagbuwisan ng buhay ng mga rebolusyonaryong martir na sina Ka Arnel, Ka Kenel, Ka John, Ka Rico, Ka Eugene, Ka Mario, Ka Bravo, Ka Red, Ka Mel, Ka Salam, Ka Akdong, Ka Alex at Ka Anghel. Atin silang saluduhan at parangalan kasama ang daan-daan pang mga martir ng ating rehiyon. Mananatili silang inspirasyon natin sa ating pursigidong pagpapatuloy sa pagrerebolusyon hanggang sa lubos na tagumpay.

Ang pasulong na pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusan sa Northeastern Mindanao noong 2012 ang siyang pinakamataas na naabot mula nang naitatag dito ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan. Ang mga tagumpay na ito ay nakamit sa mahigpit na pamumuno ng PKP sa BHB at sa buong rebolusyonaryong kilusan, lalo na sa paglunsad nito ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP). Sa pamamagitan nito ay higit na napanghawakan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa pagrerebolusyon at pagwawasto sa mga kamalian na nagawa noong nakaraang mga taon.

Matagumpay na binigo ng BHB ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino noong 2012. Tuluy-tuloy ang pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa Northeastern Mindanao kasama ang tunay na hukbong bayan at Partido nito.

Umaabot na sa dalawang batalyon na may malalakas na riple ang BHB ngayong taon. Nakapakat ito sa mga gerilyang platun sa mga bayan ng apat na prubinsya ng rehiyon. Sa mga baryo, nariyan ang mga partaym na kasapi ng BHB, ang MB na umaabot na sa limang batalyon. Ngunit kakaunti pa lamang sa kanila ang may hawak ng malalakas na riple. Signipikanteng paglaki ito dahil noong 2001, ang armadong pwersa ng BHB sa ating rehiyon ay isa lamang maliit na batalyon at mahigit 500 ang kasapi ng MB.

Umaabot sa 148 taktikal na opensiba ang nailunsad noong 2012. Ang batayang taktikal na opensiba na naglalayon na makakuha ng malalakas na armas ay umabot ng 19. Nakasamsam ng sapat na armas upang makapagtayo ng isang dagdag na platun ng BHB. May nailunsad na 107 na harasment/isnayp na nakapagdulot ng 142 patay at 115 sugatan sa panig ng kaaway. Inilunsad ang 16 na aksyong militar na nagparusa sa mga kumpanya na tumatangging kumilala sa awtoridad ng rebolusyonaryong kilusan. Ang pangunahing pinarusahan ay ang mga plantasyon ng saging ng Dole Phils. na sumisira sa kapaligiran at nangwawasak sa kabuhayan ng mga magsasaka. Gayunpaman, tumaas lamang nang 10 ang mga taktikal na opensiba noong 2012 kunsaan halos namintina lamang natin ang bilang noong 2011.

Matibay nang naitatag ang rebolusyonaryong base rito sa kabundukan ng Northeastern Mindanao. Pinatatag at pinanday ito ng mga atake ng kaaway. Ito na ang pinakamataas na antas na naabot sa ating rehiyon. Ngunit mayroon pang 1/3 bahagi ng mga baryo sa ating rehiyon na kailangan pang abutin sa pag-oorganisa, lalo na ang sentro ng mga bayan at lunsod. Umaabot na sa 640,000 ang populasyon na saklaw ng baryong nakikilusan, ngunit 1/3 pa lamang na bahagi nito ang itinuturing na rebolusyonaryong baseng masa. Beynte porsyento pa lamang ng baseng masa ang naorganisa sa mga sektoral na rebolusyonaryong organisasyon. Kung kaya malaking bahagi pa ng populasyon sa mga baryong kinikilusan ang kailangang maorganisa upang mas mapalawak at mapatatag pa ang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan.

Dumarami ang mga pamilyang nabibiyayaan ng iba’t ibang porma ng rebolusyong agraryo. Umaabot na sa 43,779 pamilya o 218,800 indibidwal ang nabiyayaan ng rebolusyong agraryo sa 330 baryo sa loob ng 29 na bayan. Pinakamarami ang nabiyayaan noong 2010, kung saan 33,000 pamilya ang nabenepisyuhan. Noong 2011 at 2012, namantini ang dagdag na 6,559 pamilyang nabiyayaan bawat taon. Sa pamamagitan ng programa ng BHB at Partido na balik-sakahan sa kabundukan, umaabot sa 4,220 pamilya sa loob ng mga dating malalaking konsesyon ng pagtrotroso ang libreng nakapagsaka. Sa mga lugar na ito, nasimulan na ang pagpapaunlad sa pagsasaka na naglalayon na sagutin ang pagkain at iba pang batayang pangangailangan ng pamilya at komunidad o maitayo ang Ekonomiyang Nakasasapat sa Sarili. Ang buong limang batalyon ng AFP, ang 75th IB, 36th IB, 30th IB, 3rd SF BN at apat na kumpanya na 26th IB at 38th IB, Scout Ranger Company, 401st DRC, kasama ang PNP at mga CAA/CAFGU ay ginagamit sa Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino. Target nito ang pagdurog ng buong rebolusyonaryong pwersa sa Northeastern Mindanao. Sa loob ng 2012, pitumpu’t apat na beses na nag-operasyong militar ang inilunsad ng kaaway at malaking bahagi nito ay ginawa sa mga lugar na saklaw ng malalaking minahan. Ang ginawang “tropeyo ng tagumpay” ng mga operasyong militar na ito ay ang pag-angkin ng mga tropa ng AFP/PNP sa mga inabandona na nang mga pansamantalang kampo ng BHB.

Sa 74 na operasyong militar, apat dito ay malalaking operasyon na direktang pinangasiwaan ng nakabase sa Davao na EASTMINCOM na siyang pinakamataas na kumand ng AFP dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang operasyong militar noong Marso-Abril 2012 sa ilalim ng EASTMINCOM ang pinakamalaki, kunsaan umabot sa 1,200 tropa ang ibinuhos sa kabundukan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Mas malaki ito kaysa operasyong militar noong panahon ng Oplan Bantay Laya (OBL) 1 at 2. Ito ang nagtulak sa mga Lumad na lumisan sa kanilang mga komunidad at sumugod sa kalunsuran upang ipahayag ang kanilang kalunus-lunos na kalagayan at magprotesta laban sa paglabag ng militar sa kanilang karapatang-tao.

Ang mga operasyong militar sa ilalim ng Brigade Command at 4ID PA ay umabot ng 30 beses; sampung beses sa ilalim ng mga batalyon at 26 beses ang inilunsad ng iba’t ibang kumpanya ng AFP. Apat lamang ang operasyong militar na ginawa ng mga platun ng AFP. Ginamit ng AFP/PNP ang maramihan at malakihang tropa nito sa paniniwalang madudurog o makukubkub nito ang nakakalat na mga platung gerilya ng BHB. May maling paniniwala ang AFP na kanilang mapapasuko ang mga Pulang mandirigma (na sa tingin nila ay naiipit na) matapos maipit ng kanilang mababangis at malalaking operasyong militar.

Ang apat na malalaking operasyong militar sa ilalim ng EASTMINCOM ay sinuklian ng BHB ng 28 harasment/isnayp at may isang helikopter na tinamaan at nabutasan ang katawan. Ang 30 beses na operasyong militar ng brigade/4IDPA ay nagtamasa ng 43 harasment/isnayp at may isa pang helikopter na tinamaan at nabutasan din. Umaabot sa 104 harasment/isnayp ang nailunsad ng BHB at tatlong ambus na walang nasamsam na armas. Sa mga kontra-atakeng ito, nagtala ng 140 patay at 110 sugatan sa bahagi ng kaaway. Siyam na Pulang mandirigma naman ang nagbuwis ng buhay. Nagtamasa rin ang ilang gerilyang platun ng 13 depensibong aksyon ngunit magiting itong nakapagtanggol sa sarili.

Ngayong 2013, dapat nating doblehin ang ating nakamit na mga tagumpay. Dapat pursigido nating ipatupad ang naitakdang mga gawain ngayong taon.

Padalasin ang mga batayang taktikal na opensiba upang makalipol ng mga tropa at makasamsam ng mas marami pang armas. Sa gayon, mababawasan ang pwersa ng kaaway sa erya at magkakaroon ng mga armas para sa mga dagdag na platun ng BHB at pag-aarmas sa mga MB.

Doblehin natin ang dami ng BHB. Palakasin ang kampanyang pagpapasampa upang masaklaw ng mga gerilyang platun ang lahat ng bayan sa rehiyon. Malaki ang pangangailangan ng mga kabataang nakapag-aral upang makatuwang ng mga magsasaka at manggagawa na mga Pulang mandirigma sa pagpapatupad ng maraming gawain. Dahil dito, dapat bigyan ng pansin ang pag-oorganisa sa mga eskwelahan na saklaw ng ating mga erya.

Kailangan ang solido-siksik na pag-oorganisa sa mga baryo. Organisahin ang lahat sa mga sektoral na organisasyong masa at itatag ang rebolusyonaryong gubyerno sa mga baryo.

Palawakin at palakasin ang rebolusyong agraryo. Hakbang-hakbang na bawasan ang upa sa lupa at pawiin ang usura na siyang laman ng minimum na layunin ng rebolusyong agraryo. Ihanda natin ang mga rekisitos para sa libreng pamamahagi ng lupa na pagmamay-ari ng malalaking panginoong maylupa. Umpisahan na ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga kasam√° kung pinahihintulot ng kalagayan.

Isulong ang kabuhayan sa mga baryo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ekonomiyang nakasasapat-sa-sarili. Magtulungan sa mga trabaho sa sakahan at ibatay ang hatian sa ani sa laki ng lakas-paggawa na nailapat. Magtayo ng mga kooperatiba upang malutas ang problema sa rekursong pera ng mga pamilya at komunidad at upang maumpisahan na ang pagsagot sa pangangailangan sa kagamitan sa sakahan sa pamamagitan ng kooperasyon.

Ipagpatuloy at higit na isulong pa ang iba’t ibang porma ng pakikibaka laban sa mapangwasak na malalaking dayuhang minahan at mga plantasyon na wawasak sa sakahan at kapaligiran. Patuloy na ibunyag at tutulan ang kaharasan ng militarisasyon at ang mga paglabag sa karapatang-tao na kakambal nito.

Biguin ang Oplan Bayanihan sa taong 2013!
Mabuhay ang ika-44 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang mamamayang nakikibaka!
Kabataan, ang rebolusyon ay para sa inyo, sumampa sa BHB!