Sumusulong ang Digmang Bayan sa Lalawigan ng Rizal sa Gitna ng Brutal na Kampanya ng Panunupil at Pandarahas ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Arman “Ka. Arms” Guerrero
NDFP-Rizal
March 29, 2013


Ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Rizal ay tuloy-tuloy na sumulong sa paglulunsad ng Digmang Bayan sa gitna ng brutal at malaganap na pandarahas at panunupil ng Oplan Bayanihan ng  Rehimeng US-Aquino. Lalong lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan, ang baseng masa at organisadong masa ay lumalaki, lumalawak ang rebolusyonaryong pampulitikang impluwensya at lalong tumatatag at malalim na nakaugat sa masa ang Partido na namumuno sa pakikibaka ng sambayanan. Malinaw ang aming pagsulong tungo sa pagkumpleto n gaming mga tungkulin na itinakda ng rebolusyonaryong kilusan.

Bitbit ang mga naipong tagumpay at sa okasyon ng ika-44 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan, nararapat lamang na malugod na batiin ang mga pulang kumander at mandirigma at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan ng Rizal at sa buong bansa. Sumasaludo at nagpupugay tayo sa lahat ng mga rebolusyonaryong martir at mga bayani ng sambayanan sa kanilang walang pag-iimbot na sakripisyo at habang-panahong inspirasyon upang isagawa ang ating mga tungkulin na dalhin ang digmang bayan mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong opensiba tungong estratehikong pagkapatas.

Ang presensya ng BHB sa lalawigan ng Rizal na kagyat na kanugnog ng Metro Manila at 25 kilometro lamang ang layo sa pintuan ng Malacañang ay tinik na sa lalamunan ng reaksyunaryong rehimeng nakaupo sa Palasyo ng Malacañang. Ang pananatili at lalong paglakas ng BHB sa lalawigan ay mistulang bangungot sa mga reaksyunaryong rehimeng nagsasamantala sa mamamayan na nakabase sa Metro Manila. Ang mga nakaraang kampanyang militar para durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Rizal tulad ng kinamumuhiang Oplan Bantay Laya ng Rehimeng Arroyo ay nabigo. Ang kasalukuyang kampanya ng panunupil at pandarahas ng Rehimeng US-Aquino  sa ilalim ng Oplan Bayanihan ay tuloy-tuloy na nabibigo. Kakainin ng bagong upong AFP Chief of Staff na si Gen. Emmanuel Bautista ang kanyang pahayag na gagawin niyang insignipikante ang armadong pakikibaka sa panahon ng kanyang panunungkulan. Matutulad lang siya sa lahat ng nakalipas na Chief of Staff ng AFP na nagpahayag na dudurugin ang rebolusyonaryong kilusan subalit lahat nangabigo.  Sa lalawigan pa lang ng Rizal ay mapapatunayan na mabibigo ang mapanupil at marahas na OPLAN BAYANIHAN tulad na mga nakalipas na OPLAN at hindi kayang durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa panahong rehimeng US-Aquino.

Sa halip na madurog ay napanatili natin at lalong lumakas ang prenteng gerilya sa lalawigan. Nadagdagan ang bilang ng armadong lakas sa lalawigan.  Halos isang kompanyang tauhan ang nadagdag sa bilang ng BHB sa loob ng 2 taon. Ang mga sumapi sa BHB ay mga kabataan na nagmula sa hanay ng mga magsasaka, katutubong Dumagat at Remontado, maralita sa komunidad, mangggagawa at mga nakapag-aral na kabataan mula sa kanayunan at kalunsuran ng lalawigan. Bagay na nakapagpalakas sa atin para maglunsad ng taktikal na opesiba. Nakapag-ambag din tayo ng lakas platung pwersa para sa ibang yunit ng BHB sa rehiyong Timog Katagalugan. Lumaki din ng 38% ang bilang ng yunit ng milisyang bayan kumpara sa nakaraang taon.

Sa nakaraang isang taon at 3 buwan ay nakapaglunsad ng  16 na anihilatibo at atritibong taktikal na opensiba sa buong lalawigan, o isang beses na TO kada buwan. Nagdulot ito ng halos isang platung kaswalti sa hanay ng AFP.  Nabigwasan ng BHB ang mga pasistang topa ng kaaway na kabilang sa 16th IB, 59th IB, 22nd DRC-Philippine Army, 2nd ID-PA.  Pinarusahan din ng BHB ang mga mapagsamantala at mapanira sa kalikasan na mga minahan ng bato na pag-aari ng mga malalaking burgesya kumprador tulad ng Pacific  Concrete Products Inc.

Ang bilang ng baryong saklaw ng Partido at gawaing pampulitika ng BHB ay nadagdagan at ang baseng masa ay umaabot sa ilang libo sa buong lalawigan. Nadagdagan ang organisadong base ng lalawigan ng halos 64% sa loob ng 2 taon. Nadoble ang naitayong mga ganap na samahang masa (GSM) ng mga magsasaka sa lalawigan.

Ang hayag na  anti pasista, anti-pyudal at anti-imperyalistang pakikibakang masa ng sambayanan laban sa reaksyunaryong rehimeng US-Aquino ay tumitindi.  Pinapaypayan ang galit ng mamamayan ng papatinding  brutalidad at mga paglabag sa karapatang pantao ng mga pasistang tropa ng rehimeng Aquino.  Ang berdugong 16th IB-PA, yunit ng AFP na pangunahing tagapagpatupad ng OPLAN BAYANIHAN sa lalawigan, ay lalong kinamumuhian ng mamayan dahil sa kanilang pandarahas sa mamamayan at panggagahasa sa mga kababaihan tulad ng naganap noong Oktubre 11, 2012 kung saan ginahasa nina PFC ALEXANDER BARSAGA, PVT. ROCKY DOMINGO, JR. AT PFC RONNIE CASTRO, ang isang 17 taong gulang na dalagita na si Eunice Mislang, 3RD Year High School  at Residente ng Sitio Radar, Bgy. Pinugay, Baras, Rizal sa loob mismo ng kampo ng 16th IB-PA sa Sitio Galaxy, Pinugay, Baras, Rizal.  Hanggang  ngayon ay kinukunsinti ng kanilang upisyal at hindi napaparusahan ang nasabing mga sundalo na lalo pang kinamuhian ng mga mamamayan ng lalawigan.

Tuloy tuloy na naglulunsad ang mamamayan ng lalawigan ng mga kilos protestang laban sa pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng matrikula, pangangamkam ng lupa , demolisyon ng mga tahanan ng maralita at pagsira sa kalikasan ng dulot ng malaganap na pagmimina at quarrying operation.

Ang kasapian ng Partido sa lalawigan ay lumaki ng mahigit  40 %. Napatatag ang ideolohikal, pulitikal at organisasyunal na pamumuno ng  ng Komite ng Partido sa Prenteng Gerilya at Komite ng Partido sa Kalunsuran ng lalawigan  sa hanay ng mga mamamayan sa mga baryo, komunidad, pagawaan, ga pangmasang organisasyon at alyansa at sa mga yunit ng BHB. Mahigit 94 % ng kasapi ng Partido sa BHB ay nakatapos ng pag-aaral sa Batayang Kurso ng Partido habang ang nakatapos mula sa hanay ng mga Sangay ng Partido sa Lokalidad ay umaabot sa 38% ng kasapi ng Partido. Ang pag-aaral sa IKP ay naisagawa ng mga kadre ng prenteng gerilya, mga kadre ng seksyon at ilang mga kadre ng sangay ng Partido.

Ang mga tagumpay na nakamit natin sa nakaraang 2 taon ay malinaw na nagpapasubali sa mga pahayag ng AFP-PNP na ang kampanya ng panunupil at pandarahas sa ilalim ng Oplan Bayanihan laban sa rebolusyonaryong kilusan sa Lalawigan ay nagtatagumpay.  Sa katunayan, mas lalalong lumaki at lumakas ang mga rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino kaysa sa unang 3 taon ng brutal na kampanya ng kinamumuhiang Oplan Bantay Laya ng Rehimeng US-Arroyo.

Pinalaki ng AFP-PNP ang kanilang pwersa sa lalawigan ng Rizal.  Tatlo hanggang 4 na Batalyon ng AFP ang idineploy ng 2nd ID-PA-AFP at 2 batalyon ng SAF-PNP ang itinalaga ng Rehimeng US-Aquino sa lalawigan upang maglunsad ng sustenido at tuloy-tuloy na pag-atake laban sa rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan. Karaniwang laking brigada ang lakas ng mga operasyon ng AFP na dinidirehe ng 2nd ID-PA-AFP para kubkubin at lipulin ang mga yunit ng BHB sa lalawigan. Ngunit lahat ng ito ay binigo ng rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga atritibo at anihilitabong taktikal na opensiba. Mula Enero 2012 hanggang  hanggang Marso 2013 ay nagtamo ang AFP ng 18 kataong kaswalti na mahahati sa 6 na KIA at 12 WIA habang sa BHB ay walang anumang kaswalti. Sa kabuuan ay napanatili ng mga rebolusyonaryong wersa ang inisyatiba at pleksibilidad laban sa mga konsentrado at sustenidong kampanya ng pagkubkob at paglipol ng AFP-PNP sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino.

Ang kasalukuyang pampulitika at pang-ekonomiyang krisis  sa ating bayan ay lalong lumalalal sa gitna ng papatinding krisis ng pandaigdaigang sistemag kapitalismo.  Ang darating na eleksyong Mayo 2013 ay hindi magreresolba sa krisis ng lipunang Pilipino. Paligsahan lamang ito ng mga reaksyunaryo at uring nagsasamantala para  iresolba kung sino sa kanila ang  pangunahing mang-aapi at magsamantala sa sambayanang Pilipino.   Ang mga pangunahing mga naglalaban sa posisyon sa lalawigan tulad ng pamilyang Ynarez, Duavit, Rodriguez at Puno ay mga tagapagtaguyod lamang ng reaksyonaryong pulitika na nakahanay sa UNA nina Estrada-Enrile-Binay at ng  LP-NP-NPC ni Noynoy Aquino. Ang mga pamilyang ito ang matagal nang naghahari sa lalawigan at pangunahing tagapagpatupad ng mga programa at patakaran ng mga mapagsamantalang rehimen na nakaupo sa Malacañang. Hindi mareresolba ng eleksyong ito ang kahirapan at pagsasamantalang dinaranas ng sambayanang Pilipino.

Napakapaborable ang kasalukuyang kalagayan upang paigtingin ang opensiba laban sa kaaway. Kailangang buong tatag at buong tapang tayong lumaban para maisulong ang digmang bayan mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikng pagkapatas sa susunod na mga taon. Pinakamahalaga sa lahat na patuloy nating paghusayin ang mobilisisayonng masa para labanan ang mapang-api at mapanuil na kaaway.

Kailangang mailunsad natin ang angkop na tipo at anyo ng mga antipyudal na pakikibaka at mga pakikibakang masa para sa pagatataguyod ng kanilang interes upang ibayong mamulat, maorganisa at mapakilos ang masa sa kanilang milyong milyong bilang para sa armadong rebolusyon. Sa bawat kampanya at mobilisasyong masa ay mas darami ang maamayang tumataas ang pampulitikang kamulatan at naoorganisa para sa rebolusyon.

Kailangang tuloy-tuloy na paramihin ang bilang ng BHB hanggang sa matayuan ng lakas platung yunit ng BHB ang kada bayan ng lalawigan na angkop buuan ng mga yunit ng BHB. Kailangang mailarga ang mga operasyong partisano upang papanagutin ang mga sagadsaring tagalabag sa karapatang pantao, mga sagdsaring sumisira sa kalikasan at iba pang may mamamalang krimen laban sa mamamayan at sa rebolusyonryong kilusan.  Marapat na patuloy na mag-ambag ang lalawigan sa pagpapalaki ng armadong lakas ng BHB sa buong bayan sa target nitong paabutin sa 25,000 sa buong Pilipinas upang makasulong tungong estratehikong Pagkapatas. Kailansabay ay kailang imobilisa ang masa  sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga yunit ng Milisyang Bayan, Yunit Pananggol sa Baryo, at yunit para sariling depensa at sanayin at armasan sila. Kailangang direktang pakilusin ang masa sa mga taktikal na opensiba, paniktik, rekrutment, produksyon pangangalap ng suplay at lohistika at iba pang mga gawain sa rebolusyon.

Kailangang patuloy na makapag-ambag ang lalawigan sa pagrerekluta ng 250,000 kasapi ng Partido sa buong bansa sa susunod mga taon. Kailanngang ang maramihang  mailunsad ang maramihang pag-aaral ng mga kasapi ng partido sa lokalidad. Kailangang gawin itong kampanyang masa upang mapalalim ang pag-unawa ng mga kasapi ng Partido sa Marximo-Leninismo-Maoismo.

Kailangang patuloy na hikayatin ang mga nakapag-aral na kabataan para sumapi sa BHB upang punuan ang pangangailangan ng mga Opisyal sa Pulitika at Kadre ng Partido para sa lalong lumalaking pwersa ng BHB sa lalawigan.

Kung walang Hubong Bayan, walang anuman ang mamamayan laban sa tumitinding pagsasamantala at pang-aapi ng mga naghaharing uri. Gayundin, ang BHB na wala ang suporta ng mamamayan ay walang silbi. Tanging sa pamamagitan ng malawak na suporta ng masa ng sambayanan magtatagumpay ang BHB sa sentral na tungkulin nitong durugin ang armadong galamay ng reaksyunaryong estado at itayo ang tunay na demokratikong gubyernong bayan. Kaya sa okasyon ng pagdiriwang ng ika-44 anibersaryo ng pagkatatag ng BHB ay nananawagan ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan sa lahat ng inaapi at pinagsasamantalahan mamamayan na makipagkaisa at suportahan anng tunay na hukbo ng mamamayan – ang Bagong Hukbong Bayan.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan !
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang National Democratic Front of The Philippines!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!