Tahakin ang Landas ng Pambansa-Demokratikong Rebolusyon patungong Sosyalismo!

Revolutionary Council of Trade Unions
National Democratic Front of the Philippines
Abril 30, 2013

[Mensahe ng Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front of the Philippines sa ika-127 pandaigdigang araw ng manggagawa]
LAGUTIN ANG TANIKALA NG KAHIRAPAN!
Tahakin ang Landas ng Pambansa-Demokratikong Rebolusyon patungong Sosyalismo!

Nagliliyab na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng RCTU-NDFP sa lahat ng manggagawa ng Pilipinas at buong mundo sa paggunita ng ika-127 pandaigdigang araw nating mga manggagawa!

Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang mga tagumpay ng nagpapatuloy at lumalakas na pakikibaka nating mga manggagawa para sa pagpapalaya ng ating uri. Gayundin, pinagpupugayan natin ang mga martir ng uring manggagawa na nagbuwis ng kanilang buhay para sa paglaya ng uri at bayan.

Habang nabubulok ang pandaigdigang sistemang kapitalista, lalong tumitindi ang pagsasamantala ng mga monopolyo-kapitalista at burges-komprador sa uring manggagawa. Lalong pinapababa ang sahod sa iba’t ibang paraan, habang lalo namang ikinokonsentra sa iilang kapitalista ang dambuhalang tubo.


Papasahol na krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan

Ang mga kumakalam nating sikmura ang pinakamalinaw na patunay na sumasahol ang kalagayan nating mga manggagawa at maralita.

Hindi na mapagtakpan ng rehimeng US-Aquino, sa kabila ng mga buladas nito ng pag-unlad, na lumulubog sa kumunoy ng krisis ang ekonomiya. Magpapatuloy ito hangga’t ang bansa ay nakaasa lang sa imported na kapital at produkto, habang nakatuon sa pag-eeksport ng murang hilaw na materyales at lakas-paggawa.

Dahil sa kawalan ng lupang masasaka at ng sariling industriya sa bansa, napakarami ang walang trabaho sa bansa. Ginagamit itong instrumento ng mga kapitalista para baratin ang sahod ng mga manggagawa. Sa tulong ng rehimeng Aquino, naipapatupad ang mga patakarang nagpapababa sa sahod, nagpapalaganap ng kontraktwalisasyon at sumusupil sa karapatang mag-unyon.

Nalalantad naman sa reaksyunaryong eleksyon ang kabulukan ng sistemang pampulitika. Gamit ang Comelec, militar at midya, minamaniobra ng rehimeng Aquino ang halalan para tiyaking panalo ang mga manok nito sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon. Ginigipit at sinusupil ang mga makabayang kandidato na tumatayong tanging oposisyon. Ang gusto nito: madulas na maisulong ang mga kontra-manggagawa at kontra-mamamayang polisiya matapos ang eleksyon.

Anuman ang maging resulta ng halalan, tiyak na lalong makokonsentra ang yaman at kapangyarihang pampulitika sa iilang naghaharing uri at pamilya na tiyak na magtataguyod ng interes ng kanilang uri at ng imperyalismong US. Walang maaasahang makabuluhang pagbabago ang mga manggagawa at maralita sa reaksyunaryong halalan.

Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!

Walang ibang dapat tahakin ang mga manggagawa at maralita kundi ang landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon patungong sosyalismo. Ang pakikibaka para sa makabuluhang dagdag-sahod, sa lehislatura at mga Collective Bargaining Agreement, ay makapagbibigay ng kagyat na ginhawa sa gitna ng nagtataasang bayarin sa serbisyo at mga bilihin. Pero sa paglulunsad lang ng digmang bayan ganap na malalagot ang tanikala ng kahirapan at pagkaalipin sa sahod na bunga ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Sa pamamagitan ng armadong pakikibaka, aagawin natin ang kapangyarihang pampulitika sa mga naghaharing uri ngayon – sa malalaking burges-komprador at panginoong maylupa. Palalayain natin ang bayan sa imperyalismong US na siyang ugat ng kahirapan. Isusulong natin ang makauring interes ng masang manggagawa, magsasaka at maralita para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. At itataguyod ang demokratikong karapatan ng lahat ng uri sa lipunan.


Mga tungkulin ng mga rebolusyonaryong manggagawa

Malaking hamon sa atin na ibayo pang palakasin ang rebolusyonaryong kilusan ng mga manggagawa para makapag-ambag nang malaki sa sumusulong na digmang bayan. Para magawa ito, kailangang mahigpit nating tanganan ang tungkuling magmulat, mag-organisa at magpakilos sa laksa-laksang manggagawa para sa pambansa-demokratikong rebolusyon.

Dapat ilunsad ang malawak at malaganap na gawaing propaganda-edukasyon at ahitasyon sa hanay ng mga manggagawa at maralita na gumuguhit ng pinakamatalas na pambansa-demokratikong linya, pagsusuri at panawagan. Dapat ikawing ang mga usaping pangmanggagawa sa pakikibaka ng iba pang aping sektor at itaas ito sa pakikibakang anti-imperyalista at anti-pasista.

Dapat palakasin ang organisadong lakas ng mga manggagawa. Paramihin at patibayin natin ang mga rebolusyonaryong unyon at mga rebolusyonaryong organisasyon sa komunidad. Magsanay tayo ng pinakamaraming aktibistang manggagawa at maralita na buong panahong gagampan ng mga gawain sa rebolusyon.

Dapat maglunsad ng malalaki at militanteng aksyong protesta. Kailangang magpunyagi sa pagpapakilos ng daan-daan libong manggagawa at maralita sa lansangan. Ang papalaki at papalawak na mga aksyong masang ito ay lilikha ng daluyong na yayanig sa rehimeng US-Aquino at sa naghaharing pangkat ng mga asyendero at malalaking burgesya-kumprador.

Higit sa lahat, ang papalakas at papalawak na rebolusyonaryong kilusang paggawa ay dapat maging balon ng laksa-laksang manggagawa at maralita na sasapi sa Partido Komunista ng Pilipinas na siyang namumuno sa pambansa-demokratikong rebolusyon at sasampa sa Bagong Hukbong Bayan.

Bilang panghuli, sa mahigpit na pagtanganan ng uring manggagawa, sa pamamagitan ng kanyang Partido, sa dakilang tungkulin nitong pamunuan ang rebolusyong Pilipino, tiyak na makakamit ang tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon patungong sosyalismo na hahawan ng landas para mapalaya ang kanyang uri sa pagiging sahurang alipin, sa pagkamit ng ultimong layunin ng uring manggagawa, ang komunismo.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang RCTU-NDFP!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Manggagawa, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!