Tinuligsa ng PKP si Gazmin sa bintang na may kaugnayan ang BHB sa kalakalan ng droga


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 14, 2013

Translation: CPP slams Gazmin claim of NPA ties with drug trade

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang "absolutong kasinungalingan" ang bintang kahapon ng rehimeng Aquino na may ugnayan at pinuprotektahan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga sindikato ng droga sa Pilipinas.

Ginawa ang pahayag kahapon ni Voltaire Gazmin, Defense Secretary ni Aquino, na iginiit na sangkot ang BHB sa pagmantine at kultibasyon ng plantasyon ng marijuana sa Cordillera at meron diumano itong "pansamantalang pakikipag-alyansa" sa mga sindikato ng droga na nagsasabing desperado diumano ang BHB na magkaroon ng pondo para sa pagbili ng mga aramas.

"Taliwas dito, ang mga reaksyunaryong pulitiko at ang matatatas na upisyal militar at pulis ng naghaharing rehimen, yaong nagpapakalulong sa ilusyon ng matuwid na daan ng rehimeng Aquino, ang may pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga maging sa pinakamalalaking iligal na gambling lords, pangingidnap at grupo sa pagnanakaw ng sasakyan, ismagling at iba pang kriminal na grupo upang tustusan ang kanilang pampulitikang kampanya at magbulsa ng bahagi sa kita mula sa mga operasyon ng mga kasuklam-suklam na mga gang na ito."

"Saan man matagumpay na naitatayo ng mga rebolusyonaryong pwersa at ng kanilang hukbong bayan ang demokratikong gubyernong bayan, napalalayas ang mga sindikato ng droga maging ang iba pang kriminal na grupo sa mga lugar na nasa ilalim ng rebolusyonaryong awtoridad," anang PKP. "Sa ilalim ng demokratikong gubyernong bayan, inaaresto, nililitis at hinahatulan ng hukumang bayan ang mga lider ng ganitong sindikato ng droga" at pinapatawan sila ng karampatang parusa sa kanilang mga krimen."

"Malayo sa pagiging desperado, tinatamasa ng BHB ang walang patid na suporta ng rebolusyonaryong masa na hindi lamang nagbibigay ng materyal na suporta sa kanilang hukbo, kundi aktibong sumasabak kapwa sa armado at di armadong paglaban upang labanan ang mapagsamantala at mapang-aping sistema at ang mga armadong protektor nito sa reaksyunaryong armadong pwersa at pulisya," dagdag ng PKP.

"Ang pahayag ni Secretary Gazmin ay walang iba kundi pagbuhay ng mga walang batayan at di napatunayang alegasyon na ginawa taon na ang nakaraan ng Drug Enforcement Agency (DEA) ng gubyerno ng US," anang PKP. Ibayo pang idiniin ng PKP na malaon nang ginagamit ng gubyerno ng US ang gayong mga bintang laban sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Colombia upang bigyang-katwiran ang gerang interbensyon  bilang bahagi ng "gera sa droga" nito. Ginagamit din ng gubyerno ng US ang DEA upang makapanghimasok sa Pilipinas sa ngalan ng "kooperasyon" sa mga lokal na ahensyang kontra droga.

"Matagal nang minamantine ng mga upisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang mga plantasyon ng marijuana sa mga lugar sa Cordillera," dagdag ng PKP. "Isinasadlak nila ang mga maralitang magsasaka sa pagtatanim at pagpapalago ng marijuana at pinoprotektahan ang mga plantasyong ito ng armadong grupo nila."

"Ganito rin ang kaso sa iba pang lugar na tinatamnan ng marijuana gaya ng kanayunan ng Davao Oriental. Sa pamamagitan ng pangangako ng mabilisan at malakihang kita mula sa kalakalan ng marijuana, sinasamantala ng mga heneral ng militar at pulisya ang kahirapan at desperasyon ng masa sa kanayunan na dumaranas ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala at mababang presyo ng kanilang mga produktong agrikultural," anang PKP.