Walang saysay sa sambayanang Pilipino ang papuri ng Time magazine kay Aquino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 20, 2013

Translation: Time magazine praises for Aquino is worthless to the Filipino people--CPP

Pinawalang-saysay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagbilang ng Time magazine kay Benigno Aquino III sa listahan ng 100 pinakamaimpluwensyang tao sa daigdig at nagsabing "wala itong halaga sa sambayanang Pilipino na muhing-muhi sa tuta ng US, tapat na tagapaglingkod ng malalaking dayuhang bangko at korporasyon, katuwang ng malalaking kumprador at panginoong maylupa, mapang-aping diyos-diyosan at kasapakat ng mga ismagler at mga tax evaders."

"Pinapurihan si Aquino sa kanyang pagiging tuta ng US at sa hegemonsimo nito sa Asia-Pacific, sa paggampan nito ng papel sa geo-pulitikal na estratehiya ng US upang buuin ang presensyang militar nito, magpamalas ng kapangyarihan nito at kubkubin ang China sa pamamagitan ng pang-uupat sa tunggalian sa South China Sea at sa paghingi ng tulong sa US para sa kinakailangang depensa ng pag-angkin ng Pilipinas," pagdidiin ng PKP.

"Pinuri rin siya sa pagpapatupad ng tinaguriang mga programang 'kontra-kahirapan' ng World Bank na walang iba kundi mga programang pampapamanhid na layuning paasahin ang mamamayan sa reporma nang di aktwal na hinaharap ang anumang pinag-uugatan ng kanilang kahirapan," dagdag ng PKP.

Idiniin ng PKP na noong 2010, inilathala ng Time magazine si Aquino sa isang artikulo bago ang eleksyong presidensyal ng Mayo ng taong iyon na isang malinaw na pag-endorso sa kandidatura ni Aquino. Sa pamamagitan ng Time magazine, ipinarating ng US ang malinaw na mensahe sa iba pang kandidato sa pagkapresidente na umatras na at tanggapin ang resulta ng pandarayang kinoordina ng US sa automated na eleksyon.

"Para sa sambayanang Pilipino, walang dapat na ipagmalaki kay Benigno Aquino III na ang gubyerno ay nagpaigting ng pag-atake sa masang anakpawis, nagpako sa sahod, nagdemolis ng mga komunidad ng mga manggagawa, humadlang sa reporma sa lupa, nagpahintulot sa mga dayuhang kumpanya na dambungin ang rekursong mineral ng bansa, nagtaas ng buwis at bayarin at nagbawas sa mga subsidyo sa pampublikong edukasyon at kalusugan."

"Wala silang simpatya sa rehimeng Aquino na pinatunayan ang sarili nito na singsahol ng nagdaang mga rehimen mula kay Marcos hanggang kay Arroyo, sa kabila ng pagpapatindi ng retoriko ng 'kapayapaan at karapatang-tao,' sa pagsasakatuparan ng brutal na anti-mamamayang gera ng panunupil ng Oplan Bayanihan," dagdag ng PKP.

"Sa imbing pagtatangkang wakasan ang paglaban ng mamamayan, patuloy na militarisado ng mga aramdong ahente ng estado ni Aquino ang kanayunan, nagpapatupad ng ekstrahudisyal na pamamaslang, iligal na pang-aaresto at nagbibilanggo sa mga aktibistang pulitikal, nagtotortyur ng mga detenido, nagpapataw ng mga blokeyo sa pagkain at ekonomiko, gumagawa ng krimeng sekswal laban sa kababaihan at lumalabag sa mga karapatan ng mga bata."