ANG BAYAN, 21 Mayo 2013

Editoryal: Walang pakinabang ang bayan sa eleksyong 2013

20130521piWalang anumang pakinabang sa mamamayang Pilipino ang katatapos pa lamang na eleksyong 2013. Malinaw na wala itong pinagkaiba sa mga eleksyon sa nagdaang mahigit kalahating siglo ng neokolonyal na paghaharing reaksyunaryo. Tulad sa nakaraan, ang eleksyon ay pinagharian ng malalaking partidong pampulitika na pinopondohan ng malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa at kumakatawan sa interes nila at ng dayong malaking negosyo.

Mahigit 75% ng bagong halal na mga kinatawan ng…