ANG BAYAN, 7 Mayo 2013Editoryal: Tugon sa pagwawakas ni Aquino sa usapang pangkapayapaan

20130507pi Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas at lahat ng rebolusyonaryong organisasyong masa sa ilalim ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang makaisang panig na pagwawakas ng rehimeng US-Aquino sa usapang pangkapayapaan. Nitong katapusan ng Abril, idineklara ng mga upisyal ng MalacaƱang na hindi na interesado ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa ilalim ni Aquino na ituloy pa ang pakikipag-usap sa mga kinatawan ng NDFP.

Upang bigyang-matwid ang kanilang…