Bagong hirang na tagapagsalita ng AFP, eksperto sa pasistang pagtatakip

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 06, 2013

Translated from: New AFP spokesman, fascist coverup expert--CPP

Sinumbatan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagtatalaga ng bagong nitong tagapagsalita na isang pasistang kampon at eksperto sa pagtatakip ng mga paglabag sa mga karapatang-tao.

Itinalaga bilang bagong tagapagsalita ang papaalis na pinuno ng Human Rights Office (HRO) ng AFP na si Brig. Gen. Domingo Tutaan "upang maglaan ng kanyang kasanayan sa pagsisinungaling at pagtatakip upang palakasin ang kampanyang saywar ng AFP ng pagtatabing sa tumtinding paglabag sa karapatang-tao at makataong batas na ginagawa ng mga pasistang sundalo sa proseso ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan.""Bilang hepe ng HRO ng AFP, nagsilbi lamang si Tutaan para pagtakpan ang AFP ng kanyang mga retoriko at gimik sa publiko nang walang anumang substansyal na pagbabago sa kondukta ng AFP ng gera nito laban sa mamamayan," dagdag ng PKP. "Sa nakaraang tatlong taon sa ilalim ng rehimeng Aquino, wala ni isang upisyal ng AFP na responsable sa maraming krimen at paglabag sa karapatang-tao ang nausig o naparusahan."

Tinukoy ng PKP na malaya pang nakakapamayagpag si Gen, Jovito Palparan, na kinasuhan ng pangingidnap, iligal na detensyon at tortyur sa estudyante ng UP na sina Karen EmpeƱo at Sherlyn Cadapan at aktibistang magsasakang si Manuel Merino. Pinaniniwalaang nasa proteksyon ng AFP si Palparan.

Bago maitalaga ni Aquino bilang hepe ng Human Rights Office ng AFP, pinamunuan ni Brig. Gen. Domingo Tutaan ang 1003rd brigade sa ilalim ng brutal na 10th ID at nag-iwan ng bakas ng dugo sa mga operasyon nito sa North Cotabato, Davao del Sur at Davao City.

Responsable ang 1003rd brigade sa pwersahang pagrekrut at pag-armas sa mga Lumad na tinatawag na Alamara at Alsa Lumad upang mang-upat ng panghahati at paggamit dito upang atakehin ang mga Lumad at di Lumad na aktibo sa demokratikong kilisang masa. Isinunod ang mga grupong paramilitar na ito sa bantog na grupong Alsa Masa na inorganisa ng AFP noong huling bahagi ng 1980s. "Nagsilbi lamang si Gen. Tutaan para pagtakpan ang marami nilang krimen sa masang magsasaka."

"Nagsilbi si Tutaan bilang eksperto sa saywar sa pangunguna sa mga pampublikong gimik ng AFP na naglalarawan sa militar bilang tagapaghatid ng serbisyong panlipunan na sumasapan sa mga lokal na ahensyang sibilyan sa pagsisikap na pagtakpan ang brutalidad at maruruming rekord sa karapatang-tao ng AFP," pagdidiin ng PKP.