Bigwasan ang mga yunit ng AFP na nagsasagawa ng mapanupil na operasyon sa tabing ng "pagtugon sa tungkulin sa eleksyon"--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 12, 2013


Translation: Strike at AFP units carrying out suppression ops under guise of "election duty"--CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines sa paggamit sa nakatakdang pambansang eleksyon bukas bilang tabing upang paigtingin ang militarisasyon sa mga komunidad sa kanayunan kaugnay ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito.

Puri ng PKP ang matagumpay na paglulunsad ng Bagong Hukbong Bayan ng amubus sa prubinsya ng Kalinga noong Mayo 8 sa Sityo Patiking, Bagumbayan, Tabuk laban sa 17th IB na nasa ilalim ng 5th ID. Dalawang sundalo ang napaslang habang anim na iba pa ang nasugatan. Nakakumpiska ang yunit ng BHB ng isang ripleng M-16 at iba pang kagamitan.Noong Mayo 10, matagumpay ding inambus ng kumand ng BHB sa Sorsogon ang isang yunit ng SWAT ng Philippine National Police sa Barangay Bato, Bacon District. Hindi bababa sa limang armadong pulis ang nasugatan sa ambus.

"Ginagamit ng armadong pwersa at pulisya ng reaksyunaryong estado ang tinaguriang mga tungkulin sa eleksyon upang salakayin ang mga lugar na pinagsusupetsahan nilang aktibong sumusuporta at naglulunsad ng demokratikong pakikibakang masa upang sindakin ang mamamayan, mangampanya para sa kanilang pinapaborang mga kandidato at laban sa mga progresibong partido at kandidato na inaakusahan nilang sumisimpatya sa rebolusyonaryong adhikain," anang PKP.

"Nagsisilbi silang mga armadong gwardya ng mga buhong na pulitiko na imbwelto sa pananakot at pamimili ng boto sa desperadong pagsisikap na makaupo sa poder ng reaksyunaryong burukrasya," pagdidiin ng PKP.

"Ang sinasabi ng MalacaƱang na binabantayan ng yunit ng AFP ang mga counting machines para sa eleksyon ay isang tahasang kasinungalingan," anang PKP. "Ginagalugad ng 17th IB ang mga lugar na pinagsusupetsahan nilang balwarte ng rebolusyonaryong kilusan. Tinatanggal nila ang mga poster at materyal sa kampanya ng mga progresibong kandidato at mga grupong party-list sa imbing pagsisikap na takutin ang mamamayan laban sa pagboto sa mga organisasyong ito na walang patibay na inaakusahan na sumusuporta sa armadong rebolusyonaryong kilusan."

"Sinasamantala nila ang pagkakataon na makapasok sa mga rebolusyonaryong lugar upang makapagrekluta ng mga elementong antisosyal at makapag-organisa ng kanilang lambat sa paniktik," dagdag ng PKP. "Sa tabing ng pagbabantay sa eleksyon, itinalaga ang mga yunit panlaban ng AFP sa mga lugar kung saan aktibo ang mamamayan sa mga demokratikong pakikibaka at rebolusyonaryong paglaban ng masa," anang PKP.

"Tungkulin ng lahat ng yunit ng BHB na manatiling alerto at bumira sa mga pagkakataong kakayanin upang hadlangan ang mga yunit ng AFP sindakin ang masa na bumoto sa kanilang pinapaborang pulitiko, karaniwan yaong mga nagpapayaman sa kanilang mga kumander."

"Lagi't lagi, maglulunsad ng mga taktikal na opensiba ang BHB na nagbibigay-prayoridad sa pangangalaga ng mga di-amardong sibilyan," pagdidiin ng PKP.

"Hindi nilalayon ng mga taktikal na oepnsibang ito ng BHB na guluhin ang reaksyunaryong eleksyon, dahil wala namang dahilan para gawin ito," dagdag ng PKP. "Sapat nang nalalantad ang pagiging huwad ng eleksyon sa Lunes sa ginagawa ng mga dinastikong reaksyunaryong pulitiko mula sa pambansa hanggang lokal na antas na lumalapastangan sa tinaguriang demokratikong ehersisyong pulitikal."