Bukas ang NDFP sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan

LUIS G. JALANDONI
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
01 May 2013

Translation: The NDFP is open to continuing peace talks

Iresponsable ang asal ng rehimeng Aquino sa paglalabas ng mapandigmang mga pahayag hinggil sa pagkitil sa negosasyong pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines. Muli nitong ipinakikita ang kawalang respeto sa umiiral na mga kasunduan sa kapayapaan. Halimbawa, inoobliga ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ng 1995 na dapat magpapadala ng nakasulat na abiso ang isang partido sa isa pang partido kung ihihinto na ang JASIG at ang negosasyong pangkapayapaan. Walang ibinigay na nakasulat na abiso ng pagkitil sa JASIG at sa negosasyong pangkapayapaan ang GPH sa NDFP.


Ang naiulat na pahayag ng Tagapagsalita ng Presidente ng GPH na si Edwin Lacierda na pinaabot duumano ni OPAPP Secretary Teresita Deles sa Royal Norwegian Governent (RNG) ang hinggil sa terminasyon ng GPH sa usapang pangkapayapaan sa NDFP ay tahasang kasinungalingan. Ipinahayag mismo ng Royal Norwegian facilatator na si Ture Lundh na walang pormal o impormal na pagpapapaabot ang GPH sa RNG ng gayong terminasyon.

Isinasaad ng JASIG na pagkatapos pa lamang ng 30 araw matapos matanggap ang nakasulat na abiso, magkakaroon ng bisa ang terminasyon. Higit pa, lahat ng mga garantiya sa imunidad na nakasaad sa JASIG ay mananatiling may bisa at dapat ipatupad kahit matapos ang gayong terminasyon.

Patuloy na iginigiit ng NDFP na handa ito sa negosasyong pangkapayapaan na humaharap sa mga ugat ng armadong tunggalian at naghahawan ng daan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Gayunpaman, malisyosong inaakusahan ni GPH Negotiating Panel Chairperson Alexander Padilla ang NDFP na nagpapataw ng mga paunang kundisyon bago ipagpatuloy ang mga pormal na usapang pangkapayapaan. Binabanggit niya na naggigiit ang NDFP ng pagpapalaya sa mga nakadetineng konsultant ng NDFP. Ang gayong mga kahilingan, kung tutuusin, ay hindi isang paunang kundisyon kundi isang obligasyon ng GPH. Inoobliga nito ang pagrespeto at pagtalima sa JASIG ng 1995 at sa kasunduang Oslo na nilagdaan noong Pebrero 2011. Usapin ito ng palabra de honor ng GPH.

Dapat mabatid ng publiko na wala ni isang nakadetineng konsultant ng NDFP ang pinalaya ang GPH sa ilalim ng rehimeng Aquino bilang pagtalima sa JASIG. Lahat ng limang konsultant ng NDFP na lumaya simula noong 2010 ay bunga ng aksyong ligal na ginawa ng kani-kanilang mga abugado.

Walang kahiya-hiyang ipinagpatuloy ng rehimeng Aquino ang ginagawa ng rehimeng Arroyo na pag-aresto at pagdetine sa mga konsultant ng NDFP na sinampahan ng karaniwang mga kasong krimininal kung kaya paglabag ito kapwa sa JASIG at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Binalewala rin ng rehimeng Aquino ang mga iginigiit ng NDFP para sa seryosong imbestigahan ang mga pagdukot, totyur at ekstrahudisyal na pamamaslang sa mga konsultant ng NDFP sa ilalim ng rehimeng Arroyo.

Ang GPH mismo ang nagigiit ng mga paunang kundisyon ng walang taning na mga tigil-putukan na labag sa The Hague Joint Declaration (Magkasamang Deklarasyon sa The Hague) na nagsasaad na ang adyenda ng pagtigil ng mga labanan at dispusisyon ng mga pwersa bilang pinal na kasaunduan ay bubuuin matapos mapagkaisahan ang mga kasunduan hinggil sa panlipunan at pang-ekonomya, at pampulitika at konstitusyunal na mga reporma. Kung walang mga saligang pang-ekonomya, panlipunan at pampulitikang reporma, hindi magkakaroon ng isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa.

Nilalabag din ng GPH ang mga kasunduan na nabanggit sa itaas sa pamamagitan ng mga paunang kundisyon sa mga pormal na usapan ng kapitulasyon o pagpapasuko sa NDFP at sa mga pwersa at mamamayan sa ilalim ng tabing ng paggigiit ng walang-taning na tigil-putukan. Isang kahibangan na asahang papayag ang NDFP sa isang walang taning na tigil-putukan na maglalatag ng batayan sa GPH na balewalaing lalo ang mga sustantibong adyenda hinggil sa panlipunan, pang-ekonomya at pampulitikang mga reporma.

Simula noong Marso 1998, matapos malagdaan ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), ibinigay ng NDFP sa GRP (tinatawag na nito ngayong GPH) ang Borador ng NDFP sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforsm (CASER). Subalit hanggang ngayon, hindi pa nagsusumite ang GPH ng sarili nitong borador hinggil sa CASER. Ang tototo, tumatanggi itong talakayin ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon bilang mga susing punto upang harapin ang mga ugat ng aramadong tunggalian.

Ngayon, idinedeklara ng GPH ang "pambansang industriyalisasyon" bilang isang lipas nang konsepto. Walang bansa sa mundo ang nakapagkamit ng pang-ekonomyang pag-unlad ng walang pambansang industriyalisasyon. Sa mga umuunlad na mga bansa sa Latin America, walang-wala nang naniniwala sa konsepto ng GPH ng globalisasyong neoliberal. Sa usapan noong Pebrero 2013, tinagurian pa ng mga kinatawan ng GPH ang reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, na mga konseptong "may lamang ideolohiya" samantalang ang mga ito ay patritiko at progresibong mga kahilingan ng mamamayan.

Sa madaling sabi, ang nais ng GPH ay bigyang-matwid ang nagpapatuloy na pandarambong ng mga malalaking dayuhang kumpanyang multinasyunal sa pagmimina, pagtotroso at agrikultura sa ating mga likas na yaman, ang pagkawasak ng kapaligiran at ang pagsasamantala sa ating mamamayan, laluna ang mga katutubong mamamayan. Ang pandarambong ng mga dayuhang monopolyong korporasyon ay tinatagurian ng GPH bilang "industriyalisasyon".

Handa ang NDFP na isulong ang pagtutuloy ng pormal na mga usapang pangkapayapaan, batay sa mga naunang nilagdaang umiiral na kasunduan. Dapat harapin ng usapang pangkapayapaan ang mga ugat ng armadong tungglian sa pamamagitan ng mga saligang pang-ekonomya, panlipunan at pampulitikang reporma na maghahawan ng daan tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Nagagalak kaming malaman na nananatiling handang tumulong ang RNG sa negosasyong pangkapayapaan ng GPH-NDFP.

Makasusulong lamang ang negosasyong pangkapayapaan ng GPH-NDFP sa batayan ng mga napagkaisahang kasunduan mula noong 1992. Kahit na ang "special track" ng pagsisikap na magtigil-putukan at magbuo ng kooperasyon ay posible lamang dahil sa pagiging balido at may bisa ng mga nabanggit na mga kasunduan. Isang kawalang pag-iingat para sa sinuman na nasa panig ng GPH na sabihing, maipupursige ang mga alternatibong paraan ng pakikipagnegosasyon sa NDFP sa pamamagitan ng pagbalewala o paglabag sa mga kasunduang ito.