Hanggat walang pormal na terminasyon, mananatili ang epektibidad ng JASIG at iba pang kasunduan


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 02, 2013

Translation: Until formal termination, JASIG and other agreements must remain in effect

Hanggat walang pormal na terminasyon ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng gubyerno ng Pilipinas (GPH, na tinatawag dating GRP), pinanghahawakan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pusisyon na mananatiling may bisa ang mga magkasamang kasunduang pinagkaisahan sa loob ng 20 taon ng pakikipagnegosasyon at dapat respetuhin ng magkabilang panig.

Tinukoy ng PKP ang mga magkasamang kasunduang ito tulad ng The Hague Joint Declaration ng 1992, ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ng 1998, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang iba pang kritikal na mga kasunudan "na napagkaisahan sa pamamagitan ng masalimuot na negosasyon at nagsisilbing tanda ng determinasyon ng NDFP at ng mga nakaraang gubyerno ng Pilipinas na mag-usap sa kabila ng mga di pagkakasundo at magkaisa sa mga usaping may kritikal na kahalagahan sa sambayanang Pilipino."

"Sa nakaraang ilang araw, idineklara sa madla ng gubyernong Aquino at mga negosyador nito sa usapang pangkapayapaan na hindi na ito babalik sa negosasyon para harapin ang NDFP mapa sa regular man na daan ng neogosasyong pangkapayapaan o ispesyal na daan ng pagkakaisa sa isang kasunduan sa tigil-putukan batay sa isang deklarasyon para sa demokrasya, katarungang panlipunan at pambansang soberanya."

"Sa kabila ng mapandigmang mga pahayag kamakailan ng GPH na epektibong kumikitil na sa negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GPH, naghihintay pa rin ang PKP at NDFP ng isang pormal na paabot mula sa GPH para sa pagwawakas ng pormal na negosasyong pangkapayapaan," dagdag ng PKP.

"Nagsisinungaling si Teresita Deles, myembro ng GPH peace panel, nang ipamalita niyang naipabatid na sa RNG ang hinggil sa terminasyon ng usapan nang sabihin niyang 'magkasama nilang napagkaisahan' sa mga talakayan sa ambassador ng RNG na diumano'y 'kinitil' na ng NDFP ang ispesyal na daan at hindi na handa ang GPH na bumalik pa sa regular na daan ng usapan," anang PKP.

"Kung hindi na talaga interesado ang GPH sa negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GPH, dapat pormal itong nagpadala ng komunikasyon na naglalaman ng kanilang desisyon na itinitigil na ang usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH," dagdag ng PKP. "Ipinamamalas ni Aquino ang malaking kalapastanganan at kawalang-asal nang makaisang-panig na kitlin nito ang usapan na walang humpay na isinulong sa mahigit na 20 taon sa pamamagitan ng mga iresponsableng pahayag sa midya."

"Dapat sanang ginawa man lamang ng GPH, bilang pagkilala at paggalang sa pagpupunyagi ng mga nakaraang gubyerno ng Pilipinas at ng Royal Norwegian Government, na siyang nagsilbing ikatlong partidong sa negosasyon, ay pormal na paabutan ang NDFP at ang RNG, na winawakasan na nito ngayon ang usapan," pagdidiin ng PKP. "Isang dalawahang-panig na proseso ng pagtutulungan ang negosasyong pangkapayapaan. Para itigil ito, dapat pormal na ipaabot ng isang panig sa kabilang panig na hindi na ito interesado sa usapan."

"Sa pamamagitan ng isang pormal na terminasyon, maililinaw ng dalawang panig ang kani-kanilang tindig kaugnay sa estado ng mga nakaraang kasunduan, at kung dapat pang magbuo ng dagdag pang mga mekanismo para sa pagpapatupad ng mga kasunduang ito," anang PKP. "Partikular na napakahalaga nito para sa CARHRIHL at sa JASIG."

"Dapat sisihin ang mga upisyal ni Aquino na humantong na sa mga tahasang kasinungalingan sa kanilang imbing pagsisikap na bigyang-matwid ang kanilang ginawang pagkitil sa "mga pormal na negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GPH," anang PKP. "Binabatikos ng sambayanang Pilipino ang GPH sa pagbibitiw ng mga malisyosong pahayag na nagpataw diumano ang NDFP ng mga paunang kundisyon para sa pagtutuloy ng pormal na negosasyong pangkapayapaan."

Ayon sa PKP, "lubos na nagsisinungaling si Alex Padilla, punong negosyador ng GPH nang sabihin niyang naggigiit ang mga rebolusyonaryong pwersa na wakasan na ang tinaguriang 'pagpawi sa kahirapan' na mga programa ng GPH bilang paunang kundisyon sa pagtutuloy ng pormal na negosasyong pangkapayapaan."

"Hindi kailanman hiniling ng NDFP ang pagpapahinto sa gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ng GPH bilang paunang kundisyon sa pagtutuloy ng pormal na negosasyon," anang PKP. "Gayunpaman, walang humpay na binabatikos ng sambayanang Pilipino ang pang-aatake ng GPH sa mga sibilyan at mga di armadong tagasuporta at mga sumisimpatya sa rebolusyonaryong adhikain maging sa iba pang paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas na nagawa sa ilalim ng Oplan Bayanihan."

"Ang iginigiit ng NDFP na pagpapalaya sa lahat ng konsulatant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan ay hindi isang usapin ng paunang kundisyon kundi, isang usapin ng obligasyon ng GPH sa ilalim ng JASIG," pagdidiin ng PKP.

"Taliwas dito, ang GPH ang naggigiit na itutuloy lamang nito ang pormal na usapan kung sasang-ayon ang rebolusyonaryong kilusan na isuko nito ang armadong paglaban sa pamamagitan ng walang-taning na tigil-putukan," anang PKP. "Sa loob ng dalawampung taon ng negosasyong pangkapayapaan, napatunayang maaaring mapagkaisahan ang mga kritikal na kasunduan kahit na may umaalimpuyong gera sibil."