Hinggil sa terminasyon ng rehimeng Aquino sa usapang pangkapayapaan sa NDFP


Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 30, 2013

Translation: On the Aquino regime's unilateral termination of peace talks with the NDFP

1. Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang makaisang-panig na pagkitil ng rehimeng Aquino sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng gubyerno ng Pilipinas (GPH). Sa ganap na pag-abandona sa landas ng negosasyong pangkapayapaan, pinili ng rehimeng Aquino ang landas ng "purong militar na paraan" na paulit-ulit nang napatunayang isang bigong estratehiya sa pagharap sa umaalimpuyong gera sibil sa Pilipinas.

2. Pangkalahatang patakaran ng PKP at ng mga rebolusyonaryong pwersa na harapin sa isang prinsipyadong negosasyon ang anumang naghaharing rehimen na nais na makipag-usap sa NDFP upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Sa kabila ng unilateral na terminasyon ng rehimeng Aquino sa negosasyong pangkapayapaan, nananatiling matatag ang PKP at ang mga rebolusyonaryong pwersa sa panawagan nito para sa muling pagtutuloy ng pormal na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH na ang layunin ay harapin at resolbahin ang mga sosyo-ekonomikong ugat ng armadong tunggalian.

Naghihintay ng dagdag na rekomendasyon mula sa NDFP Negotiating Panel ang PKP at BHB hinggil sa negosasyong pangkapayapaan. Gayunpaman, hangga't walang pormal na magkasamang terminasyon sa usapang pangkapayapaan at kung hindi maglalabas ang rehimeng Aquino ng isang pormal na pag-atras sa mga nilagdaang kasunduan, patuloy na igigiit ng mga rebolusyonaryong pwersa ang katumpakan at ang bisa ng mga dati nang napagkaisahang magksamang kasunduan, kabilang ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), ang Joint Declaration of The Hague, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at iba pa.

3. Taliwas sa kasinungalingan sa midya ng rehimeng Aquino, hindi kailanman nagpataw ang NDFP ng anumang paunang kundisyon para sa pagtutuloy ng pormal na negosasyong pangkapayapaan sa GPH. Ang pagpapalaya sa mga konsultant ng NDFP ay isang obligasyon ng GPH sa ilalim ng mga naunang kasunduan, sa partikular, ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Usapin ito ng palabra de honor ng GPH. Sa pagtanggi ng GPH na tuparin ang obligasyon nito na palayain ang mga konsultant ng NDFP sa ilalim ng JASIG, walang kasiguruhan ang mamamayan na tutuparin nito ang mga obligasyong papasukin nito sa hinaharap. Ibayo pang tinanggihan ng GPH na muling buuin ang nakakodang listahan ng mga konsultant sa ilalim ng JASIG na nasa computer disks na nasira sa pagreyd sa upisina ng NDFP noong 2007 na sinuportahan ng GPH.

4. Sumang-ayon ang NDFP na tahakin ang ispesyal na landas ng negosasyong pangkapayapaan nang walang paunang kundisyon. Gayunpaman, sa serye ng mga pag-uusap noong Disyembre at Pebrero sa The Netherlands, nagpadala ng mga kinatawan si Aquino na wala namang awtoridad na lumagda sa anumang kasunduan katuwang ng mga ispesyal na kinatawan ng NDFP, na nagresulta sa pagkabigo ng pag-uusap. Mas naging malinaw pa, na interesado lamang ang Malacañang na ayusin ang gimik pampublisidad na pulong sa pagitan ni Aquino at ng Senior Consultant ng NDFP na si Jose Maria Sison sa Hanoi, Vietnam kaakibat ng paggigiit ng imposibleng walang taning na tigil-putukan at ng walang anumang malinaw na deklarasyon ng prinsipyo. Sa maraming pagkakataon, pinalabnaw nang pinalabnaw ng mga kinatawan ni Aquino ang panukalang magkasamang deklarasyon hanggang wala na itong laman kundi basurang retorika.

5. Tinanggihan ng PKP at ng buong rebolusyonaryong kilusan ang plano ng rehimeng Aquino na magdaos ng tinatawag na mga lokalisadong usapang pangkapayapaan. Ang paghahabol sa "lokalisadong usapang pangkapayapaan" ay ibayong nagpapakita na walang hangad ang rehimeng Aquino na harapin ang mga ugat ng armadong tunggalian na bunsod hindi ng mga lokal na problema kundi bunga ng mga patakaran ng pambansang gubyerno at ng pagpapanatili ng sistemang panlipunan ng Pilipinas na kinatatampukan ng kawalan ng pambansang soberanya, laganap na kawalang-lupa, matinding kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, deteryorasyon ng pampublikong kalusugan at edukasyon at malalang pagdarahop at kagutuman. Walang ni isang yunit ng BHB, komite ng Partido o mga organo ng NDFP ang mahuhulog sa bitag ng "lokalisadong usapang pangkapayapaan" ng rehimeng Aquino. Isa itong lipas nang taktika ng "hatiin at pagharian" na malaon nang di pinaniniwalaan. Ang NDFP Negotiating Panel lamang ang awtotorisadong harapin ang reaksyunaryong gubyerno sa isang negosasyong pangkapayapaan.

6. Pinupulaan ng Malacañang na "lipas na" ang mga ideyang iginigiit ng NDFP at ang rebolusyonaryong layunin, partikular ang programa nito sa pambansang industriyalisasyon. Ang totoo, ang rehimeng Aquino ang nagungunyapit sa pasong ideya ng "kaunlarang batay sa dayuhang pangungutang at pamumuhunan" na tulak ng IMF mula pa noong 1940s at ipinatupad ng mga gubyernong tapat sa IMF-WB, kabilang ang rehimeng Aquino. Taliwas sa sinasabing "lipas na," ang pambansang industriyalisasyon, sa katotohanan, ay mas lalong nagiging napapanahon habang lumalala ang suliraning ng kawalang-hanapbuhay at paglabas sa bansa ng mga manggagawa para magtrabaho.

Sa makaisang-panig na pagkitil sa negosasyong pangkapayapaan, umiwas ang GPH sa debate hinggil sa "pambansang industriyalisasyon" kontra sa "kaunlarang batay sa dayuhang pangungutang at pamumuhunan" at bumaling na lamang sa panunutya at paninira bilang mababang kapalit sa intelektwal na pangangatwiran.

7. Sa pagwawakas ng usapang pangkapayapaan, wala nang ibang isasaalang-alang ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa paglulunsad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan. Noong Enero 2011, idineklara ni Aquino na gagawing walang kabuluhan ang BHB pagsapit ng kalagitnaan ng 2013. Ang malinaw, nakatakdang lubusang mabigo ang Oplan Bayanihan na gerang mapanupil ng rehimeng Aquino. Nagtatamgupay lamang ito sa pagsasagawa ng brutal na militarisasyon ng mga komunidad sa kanayunan, sa paparaming paglabag sa mga karapatang-tao at karapatan ng mga bata at pagdami ng sekswal na krimen sa kababaihan. Ang retorika ni Aquino na "kapayapaan at karapatang-tao" ay manipis na belo na layon lamang na itago ang brutalidad at ang pasistang krimen laban sa mamamayan.

Ang kaliwa't kanang mga taktikal na opensibang inilulunsad ng BHB mula Mindanao hanggang Luzon ay malinaw na nagpapabula sa mga deklarasyon ng rehimeng Aquino. Niloloko lamang ni Aquino at ng armadong pwersa nito ang kanilang mga sarili sa inuulit-ulit nilang kasinungalingang napaliit na ang BHB sa apat hanggang limang libo mga Pulang mandirigma mula sa diumanong rurok na 26,000 noong 1986. Ang totoo, ang inabot na rurok ng dating lakas ng BHB ay 6,500 noong bandang 1986-87. Sa pag-agaw sa inisyatiba at pagpapaigting ng digmang bayan, nakatakdang lampasan ng BHB ang dating rurok ng lakas nito sa termino ng panunungkulan ng rehimeng Aquino.

8. Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na itakwil ang makaisang-panig na terminasyon rehimeng Aquino sa usapang pangkapayapaan. Hinihikayat nito ang lahat ng Pilipinong nagmamahal sa kapayapaan na magkaisa at paalingawngawin ang kanilang tinig para sa pagtutuloy muli ng pormal na negosasyong pangkapayapaan sa batayan ng pagtataguyod, pagrespeto at pagpapatupad ng mga dating nilagdaang kasunduan.