Huwad na bintang ng rehimeng Aquino hinggil sa terminasyon ng usapang pangkapayapaan, inilantad ng NDFP


LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
01 May 2013

Translation: NDFP exposes Aquino Regime's false claims on termination of peace talks

Sa harap ng patuloy na mga pahayag ng rehimeng Aquino, sa partkular nina Presidential Spokesperson Edwin Lacierda ng GPH at OPAPP Secretary Teresita Deles, hinggil sa pagkitil sa usapang pangkayapaan sa National Democratic Front of the Philippines, muli kong nililinaw ang pusisyon ng NDFP na hindi nabigyan ang NDFP ng anumang nakasulat na abiso hinggil sa terminasyon ng usapang pangkapayapaan, na siyang nararapat na padalahan ng abiso. Nakasaad ito sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ng 1995.

Wala ring ipinaabot ang GPH na anumang abiso ng pagwawakas nito ng negosasyong pangkapayapaan sa NDFP sa Royal Norwegian Government, ang upisyal na Third Party Facilitator sa negosasyong pangkapayapaan ng GPH-NDFP. Sa isang sulat sa email sa akin noong 2013 Abril 30 ng hapon, ipinahayag ni Ambassador Ture Lundh ng Royal Norwegian Foreign Ministry na: "Nais kong maging malinaw na malinaw na walang upisyal ni di upisyal na pagpapaabot sa akin ang GPH sa anumang terminasyon ng negosasyong pangkapayapaan sa NDFP."

Bukas ang NDFP na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa GPH batay sa nilagdaang kasunduang bilateral. Ito, at ang iba pang aspeto ng pusisyon ng NDFP kaugnay sa usapin ng negosasyong pangkapayapaan sa GPH ay nilaman sa Pahayag ng NDFP na may petsang 1 Mayo 2013.

(Sgd) LUIS G. JALANDONI
Tagapangulo, Negotiating Panel
National Democratic Front of the Philippines