Itataguyod ng BHB ang kasunduan sa karapatang-tao sa kabila ng pagkitil ng GPH sa usapang pangkapayapaan -- PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 05, 2013
Translation: NPA to uphold human rights accord despite GPH termination of talks--CPP


Nanawagan ngayon ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na igiit at itaguyod ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa kabila ng makaisang-panig na pagkitil ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa negosasyong pangkayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Kaalinsabay, nanawagan din ang PKP sa sambayanang Pilipino na maging handa sa papalalang mga pag-atake ng ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa karapatang-tao "ngayong hindi na ito nakatali sa CAHRIHL at desperado itong kamtin ang layunin nitong gapiin ang armadong paglaban ng mamamayan sa taong ito."

"Sa makaisang-panig na pagkitil sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP, inilgay ng GPH ang CARHRIHL sa panganib ng pagkawalangsaysay," dagdag ng PKP. "Kung hindi paiiralin ang CARHRIHL, magagawa ng AFP ang malalalang pag-atake sa mamamayan sa proseso ng pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito."

Binuo ang CARHRIHL noong 1998 ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng GRP (tinatawag na ngayong GPH). Nilagdaan ito ng mga prinsipal ng magkabilang panig, ni Presidente Joseph Estrada ng GRP noon at ng Tagapangulo ng NDFP na si Mariano Orosa.

"Ang CARHRIHL ay isa sa mahahalagang hakbang sa loob ng 20 taon ng usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH," pagdidiin ng PKP. Binubuklod nito kapwa ang NDFP at ang GPH at nagtatakda ng magkahiwalay na responsibilidad nito sa pagtataguyod sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas sa kondukta ng gera sibil sa Pilipinas."

"Bilang bahagi ng responsibilidad nito, isinanib ng BHB ang mga probisyon ng CARHRIHL sa alituntunin ng disiplina nito mula pa noong 1998 at binigyan ng prayoridad ang pagpapatupad nito," anang PKP.

"Taliwas dito, sa kabila ng pagkakaroon ng CARHRIHL at sa lahat ng walang katapusang retoriko sa 'kapayapaan at karapatang-tao', naglulunsad ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito ng walang katapusang brutalidad sa kanayunan sa pamamagitan ng pagsasailalim sa buu-buong komunidad sa militarisasyon."

"Mayroong papalaking bilang ng mga kaso ng mga paglabag sa karapatan ng mga bata at sekswal na krimen sa kababaihan," anang PKP. Tinukoy nito ang pinakahuling kaso ng pagpatay ng mga sundalo ng 71st IB sa 9 na taong gulang na Roque H. Antivo at pagkasugat ng dalawa pang kapatid na sina Earl Jhun, 12 at Jeffrey, 13, ng Sityo Kidaraan, Barangay Anitapan, Mabini, Compostela Valeey noong Abril 3. Nang sumunod na araw, isang pitong taong gulang na bata naman ang nasugatan ng walang patumanggang magpaputok ang tropa ng 76th IB sa Barangay Tanyag, Calintaan, Occidental Mindoro.

"Malaon nang gumagawa ng malalalang paglabag sa karapatang-tao ang mga pasistang tropa ng AFP tulad ng okupasyon ng mga tahahan, paggawang baraks ng mga sundalo sa mga impraistrukturang sibilyan gaya ng mga day care centers at barangay hall, pagpapataw ng blokeyo ng pagkain, paghihigpit sa kalakalan at iba pang pang-ekonomyang aktibidad, iligal na pang-aaresto at detensyon, pandurukot, tortyur at ekstahudisyal na pamamaslang."