Lalong lalakas pa ang armadong paglaban ng mamamayan sa pagtatapos ng panunungkulan ni Aquino--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 04, 2013

Translated from: People's armed resistance will emerge stronger towards end of Aquino's term--CPP
 

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na hindi lamang dadaigin ng armadong paglaban ng sambayanang Pilipino si Benigno Aquino bilang presidente ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas kundi mas magiging malakas pa at mas malaganap sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan sa pagpapaigting ng rehimeng Aquino ng kontra-rebolusyonaryong gera ng panunupil nito at ipinatutupad ang mga kontra-mamamayang hakbangin matapos lubusang abandonahin ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

"Nais sana ng mga rebolusyonaryong pwersa na harapin ang naghaharing reaksyunaryong gubyerno sa negosasyong pangkapayapaan upang lutasin ang mga ugat ng armadong tunggalian at buuin ang mga kasunduan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan," pagdidiin ng PKP.

br />
"Gayunpaman, sa palaaway na postura ng rehimeng Aquino, ang pagmamatigas nitong respetuhin at itaguyod ang mga nakaraang kasunduan at tuparin ang mga obligasyon nito, at sa desisyon nitong huwag nang bumalik sa pag-uusap, walang nalalabing opsyon ang mga rebolusyonaryong pwersa kundi ang hintayin magtapos ang kasalukuyang rehimen."

Anang PKP, pangkalahatang patakaran ng rebolusyonaryong kilusan na "manatiling bukas sa usapang pangkapayapaan sa anumang naghaharing reaksyunaryong gubyerno na nais makipagharap sa seryosong negosasyon, makipag-usap batay sa mga naipundar sa loob ng mahigit 20 taon ng usapang pangkapayapaan at ipagpatuloy ang negosasyon hinggil sa kinakailangang sosyo-ekonomikong reporma upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan."

"Sa pag-abandona sa negosasyong pangkapayapaan, nagtagumpay lamang ang rehimeng Aquino sa ibayong pagpapaalab ng mga demokratikong pakikibakang masa at armadong paglaban," anang PKP. "Ipinamalas ni Aquino ang tahasang pagbalewala sa kahilingan ng mamamayan para sa lupa, mataas na sahod, disenteng hanapbuhay, murang pabahay, libreng serbisyong pangkalusugan at edukasyong pampubliko. Ginamit niya ang armadong pwersa ng estado upang ipatupad ang kampanya ng panunupil sa paglaban ng mamamayan. Malinaw niyang ipinamalas ang kanyang pagkiling sa malalaking negosyong dayuhan at lokal," anang PKP.

"Malaking alimpuyo ang aanihin ng rehimeng Aquino sa desisyon nitong wakasan ang usapang pangkapayapaan sa NDFP. Ang ikalawang hati ng termino ni Aquino ay katatangian ng pagbulwak ng demokratikong pakikibakang masa sa kalunsuran at ng matitinding pakikibaka ng magsasaka sa kanayunan maging ng pinaigting na mga armadong opensiba ng Bagong Hukbong Bayan at ng miliyang bayan sa kanayunan."

"Magiging mas malakas pa ang armadong paglaban ng sambayanang Pilipino sa mga susunod pang taon habang isinasailalim ng rehimeng Aquino ang sambayanang Pilipino sa ibayong pang-aapi, pagsasamantala at panunupil," anang PKP. "Ang pagtutol ni Aquino na magpatupad ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon at ang pagpapanatili ng malakolonyal at malapyudal na sistema ay ibayong nagpapataba ng lupa para sa mabilis na paglawak ng mga progresibo at rebolusyonaryong organisasyong masa at nagpapasikad ng paglakas ng Bagong Hukbong Bayan at ng milisyang bayan."

"Malalampasan ng Bagong Hukbong Bayan ang dating inabot na rurok ng lakas nito noong bandang kalagitnaan ng 1980s sa ikalawang hati ng panunungkulan ni Benigno Aquino III," anang PKP. "Libu-libong magsasaka, manggagawa, nakapag-aral na kabataan at iba pang inaaping uri at sektor ang sasapi sa BHB habang ang papalala nilang kalagayang sosyo-ekonomiko ay nagpapakita na wala nang ibang masusulingan kundi ang maglunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka."

"Tinutuligsa nila ang rehimeng Aquino sa ibayong pagpapahintulot sa pagpasok ng mga kumpanyang dayuhan upang makapagkamal ng supertubo sa pamamagitan ng mapandambong na operasyon sa pagmimina, plantasyon at pagtotroso," anang PKP. "Isinasailalim ng mga prayoridad ni Aquino ang sambayanan sa mas matitinding sakunang pangkapaligiran at sa pagpapalayas sa ilampung libong magsasaka at manggagawang bukid mula sa kanilang mga lupain."

"Isinasailalim ni Aquino ang masang anakpawis na Pilipino sa mas matitindi pang pagsasamantala ng dayuhan sa pamamagitan ng pagpapataw ng patakaran ng nakapakong sahod, pagpapatupad ng dalawang andana ng sistemang sahuran na sa saliga'y pumapawi sa sistema ng minimum na sahod, pang-aatake sa mga unyon ng manggagawa at sa kanilang karapatang magwelga at pagtangging gumawa ng mga hakbangin para sa pagpapatigil ng kontraktwalisasyon at kawalan ng kasiguruhan sa trabaho," dagdag ng PKP.

"Pinapaburan ni Aquino ang malalaking dayuhang negosyo at kanilang lokal na katuwang sa pagpapahintulot sa monopolyong kumpanya ng langis na magkamal ng supertubo sa pamamagitan ng labis-labis na pagpepresyo ng krudo at gasolina, pagsasagawa ng demolisyon sa mga komunidad ng maralitang lunsod upang bigyang-daan ang proyektong pang-impraistruktura ng malalaking negosyo at sa pagpapataw ng mga habangin ng pagtitipid at mga pakanang pribatisasyon upang pahintulutan ang malalaking negosyo na lamunin ang serbisyo publiko," pagdidiin ng PKP.

"Nakatakdang paigtingin ng rehimeng Aquino ang gerang mapanupil na Oplan Bayanihan na ipinatutupad ng armadong pwersa nito," anang PKP."Tiyak na dadami ang mga kaso ng paglabag sa mga karapatang-tao at karapatan ng mga bata, at paglabag sa internasyunal na makataong batas na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines habang lalong nagiging desperadong ang rehimeng Aquino sa pigilan ang paglakas ng paglaban ng mamamayan."