Matagumpay ang 40 taong masikhay na pakikibaka ng NDF para isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!

Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP)
May 13, 2013

Nagpupugay ang Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) sa National Democratic Front (NDF) sa masikhay at magiting nitong ambag sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan (DRB) sa loob ng 40 taon mula sa pagtatatag nito noong Abril 24, 1973. Ang NDF ang pormal na organisasyong nagkakaisang prente ng mga rebolusyunaryong pwersa na nagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan sa balangkas ng Matagalang Digmang Bayan. Ang NDF ang isa sa sandata ng Partido Komunista ng Pilipinas upang makamit ang tagumpay.

Ang National Democratic Front ang lumalaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo – ang ugat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Patuloy ang paglawak at paglakas nito mula nang ilunsad ang Ika-2 Dakilang Kilusang Pagwawasto. Ito ay nasa pamumuno ng uring proletaryado - ang  Partido Komunista ng Pilipinas.Sa kanayunan, patuloy ang paglawak at paglakas ng saligang alyansa ng uring magsasaka at manggagawa, ang motibong pwersa at batayang pundasyon ng rebolusyunaryong nagkakaisang prente. Ang Bagong Hukbong Bayan ang pinakakonsentrado at pinakamalawak na bilang ng alyansang ito na nakalatag na sa mahigit 110 larangang gerilya. Ito ang pangunahing armas ng sambayanan upang agawin at ibagsak ang kapangyarihan ng lokal na naghaharing uring kasabwat ng imperyalismong Estados Unidos. Patuloy itong nagpapalakas sa pulitika at militar at   pinaiigting ang mga taktikal na opensiba sa buong bansa upang makaipon ng maraming armas, mapahina ang reaksyunaryong  militar ng papet na estado at maisulong sa sunod na antas ang digmang bayan. Ang matatagumpay na taktikal na opensiba ay umaani ng papalawak at papalalim na baseng masa.

Ang saligang alyansang ito ang nagtatakda ng lawak, lakas, lalim at kabuuang antas ng rebolusyunaryong nagkakaisang prente at ng buong rebolusyunaryong kilusan. Sa hanay ng masang magsasaka, mabunga ang pagtatayo nito ng mga Organo ng Kapangyarihang Pampulitika - ang binhi ng demokratikong gobyernong bayan na ipapalit sa papet na estado. Tumutulong ang Organo ng Kapangyarihang Pampulitika sa pagpapalawak at pagpapalalim ng baseng masa; sa pagpapaunlad ng ekonomiya, kalusugan, depensa, edukasyon at kultura ng masa; at sa pagtiyak sa pagpapatupad ng rebolusyunaryong hustisya sa pamamagitan ng Hukumang Bayan.

Inilulunsad ng alyansa ang rebolusyong agraryo upang wakasan ang pyudal na kontrol ng uring panginoong maylupa at makalaya ang masang magsasaka sa pyudal na pagsasamantala nito.

Sa kalunsuran, patuloy ang pagpapalawak, pagpapakilos at konsolidasyon ng mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front sa hanay ng mga manggagawa, health workers, guro, estudyante, kabataan, kababaihan, maralitang taga lunsod at iba pang grupo ng mga propesyunal. Kailangan ang tulong ng mga ito sa pagsusulong ng armadong pakikibaka batay sa kani-kanilang kakayahan, kasanayan at kaalaman.

Masigasig na inilulunsad nito ang pakikibaka laban sa pasismo ng estado tulad ng malawakang paglabag sa karapatang pantao at sa imperyalistang pakana nito – ang mga polisiyang neoliberal na deregulasyon, pribatisasyon at liberalisasyon na lalong nagtutulak sa sambayanan sa papatinding kahirapan. Ang deregulasyon sa industriya ng langis at mga dayuhang industriya ay pagpabor sa imperyalista at pagpapahirap sa mamamayan. Ang liberalisasyon sa mga negosyong dayuhan ay pagsalaula sa kalikasan, sa rekursong natural pati sa soberanya ng Pilipinas. Ang pribatisasyon at pagbawas sa badyet ng mga serbisyo sosyal tulad ng kalusugan at edukasyon at iba pa ay patunay ng pag-abandona ng estado sa kanyang responsibilidad sa mamamayan at pagpapakatuta ng rehimeng Aquino sa amo niyang imperyalismong Amerikano.

Nakikipag-ugnayan ang National Democratic Front sa mga kilusang anti-imperyalismo sa labas ng Pilipinas para sa mutwal na tulungan upang labanan ang pandaigdigang salot – ang imperyalismo.

Ang usapang pangkapayapaan ay isyung hinaharap ng National Democratic Front. Sa proseso ay nalalantad ang anti-mamamayang katangian at pagkatuta sa Estados Unidos ng mga nagdaang rehimen at ngayon ang rehimeng US-Aquino. Sa pagkasuspinde ng usapang pangkapayapaan at sa pagpapatupad ng kontra-insurhensyang  Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ay lalong titindi ang panghihimasok ng Estados Unidos sa pagsupil sa rebolusyunaryong kilusan .

Subalit, mabibigo sila! Haharapin ito ng buong giting at katatagan ng National Democratic Front! Gamit ang ating lakas, pagkakaisa at mithiing putulin ang ating tanikala, tayo ay lalaya sa kuko ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo – ang ugat ng kahirapan ng sambayanang Pilipino!

Ibagsak ang Rehimeng-US Aquino! Itayo ang Demokratikong Koalisyong Bayan!
Isulong ang Digmang Bayan hanggang sa tagumpay!
Imperyalismo, burukrata kapitalismo, pyudalismo – ugat ng kahirapan, IBAGSAK!
Rehimeng US-Aquino, tuta ng imperyalismo, IBAGSAK!
Digmang Bayan, sagot sa kahirapan!
Gapiin ang Rehimeng US-Aquino at ang Oplan Bayanihan nito!
Rebolusyon, Hindi eleksyon!
Mabuhay ang National Democratic Front!