May Chacha o wala, labanan ang programang pang-ekonomyang nakaasa-sa-dayuhang pautang- at -pamumuhunan ni Aquino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 22, 2013

Translation: With or without Chacha, oppose Aquino's foreign debt- and investment-dependent economic program--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na magkaisa at labanan ang pakana ng rehimeng Aquino na magpatupad ng mas maraming patakaran ng liberalisasyon sa susunod na tatlong taon para sa kanyang programang pang-ekonomya na nakasandig sa dayuhang pamumuhunan at pautang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas o sa pagtulak ng mga panukalang batas daragdag sa marami nang mga batas na dikta ng IMF-WB na nagliliberalisa ng mga patakaran sa pamumuhunan at kalakalan.

Ipinanawagan ito ng PKP matapos paalingawngawin ni Aquino at ng kanyang mga alyado sa kongreso ang pangangailangang akitin ang maraming pamumuhunan ng dayuhan sa bansa sa pamamagitan ng pag-amyenda ng reaksyunaryong konstitusyon ng 1987. "Nakatakdang samantalahin ng pangkating Aquino ang mayoryang kontrol nito sa senado at mababang kapulungan ng kongreso upang itulak ang mga patakarang dikta ng IMF-WB."

Si Aquino naman ay nagpahayag na hindi niya nakikitang iprayoridad ang pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas subalit hindi naman hayagang nagpahayag ng pagtutol dito. "Gayunpaman, ang gayong deklarasyon ni Aquino ay mapang-uyam na itinuturing ng iba na pusisyong pulitikal lamang upang gawing mas katanggap-tanggap ang chacha sa sambayanan," anang PKP.

"Lubos na batid ng mga tagapayo para sa pagpapaganda ng imahe ni Aquino sa embahada ng US na mahirap malikha ang suporta ng publiko sa chacha dahil laganap itong pinagdududahang paraan ng mga pulitiko para sa pagpapalawig ng kanilang termino ng panunungkulan," anang PKP.

"Mayroon o walang malakas na pagtutulak sa chacha, may kaisahan sa hanay ng iba't ibang paksyon ng naghaharing uri na magpasa ng mga bagong batas at patakaran para gawin ang Pilipinas na maging mas kaakit-akit para sa dayuhang pamumuhunan bilang susing elemento ng programang pang-ekonomya ng rehimeng Aquino."

Tinuran ng PKP na "ang ekonomikong pagsandig ni Aquino at paninikluhod para sa dayuhang pautang at pamumuhunan ay magbubunsod lamang ng malalalang anyo ng pagsasamantala sa mga manggagawang Pilipino at malawakang dislokasyon ng mga magsasaka sa kanila mga lupain."

Ang mga dayuhang samahan sa komersyo at negosyo, kabilang ang American at European Chambers of Commerce ay agresibong-agresibo sa nakaraang ilang buwan sa paggigiit ng pag-emyenda sa konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 na nagbabawal sa mga dayuhang mag-ari ng lupa at naghihigpit sa pag-aaring ng dayuhan ng mga susing empresa na hanggang 40% lamang. Ipinahayag mismo kahit ni Harry Thomas, ambasador ng US sa Pilipinas, ang pusisyon ng gubyerno ng US na nananawagan ng pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas para makaanib ang bansa sa Trans-Pacific Partnership Agreement na pinamuunuan ng US.

"Lumilitaw ang mga panawagang amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas sa harap ng katotohanang mayroon nang ilampung batas, mga alituntunin sa pagpapatupad at mga kautusan ng presidente na epektibo nang nagbibigay sa mga dayuhang mamumuhunan na buong laya nang dominahan ang sistemang pampinansya ng Pilipinas, dambungin at huthutin ang mga lokal na rekurso, samantalahain ang murang lakas paggawa at magbulsa ng supertubo sa kapinsalaan ng pagtatag ng lokal na kapital, ng pag-unlad ng industriyang lokal, pamamahagi ng lupa at ng mataas na kalidad ng pamumuhay ng sambayanang Pilipino."

Kabilang sa mga batas na ito ang Omnibus Investment Code ng 1987, ang Foreign Investment Act of 1991, ang Banking Liberalization Law ng 1994, ang Build-Operate-Transfer Law ng 1994, ang Mining Act ng 1995, ang Oil Deregulation Law ng 1997 at ang Investment House Liberalization Law ng 1997.

"Ang pagsandig sa dayuhang pamumuhunan at pautang, na siyang susing bahagi sa programang pang-ekonomya ng neokolonyal na reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa mahigit na anim na dekada, ay hindi nagbunsod ng isang nakaasa-sa-sarili at dinamikong lokal na ekonomya na kayang makalikha ng mga produktong kailangan para pakainin at magkaloob ng mga batayang pangangailangan ng mamamayan," anang PKP. "Sa nakaraang animnapung taon, binansot at winasak ang lokal na produksyon at manupaktura ng pangingibabaw ng dayuhang kapital."

"Ayaw matuto ng mga reaksyonaryo at maka-imperyalistang teknokrata at mga pulitiko sa nakaraan at nakakiling sa kanilang kasanayang IMF at US para igiit na uunlad lamang ang ekonomya ng Pilipinas sa pagsandig sa dayuhang pamumuhunan at pautang, at sa pakikibagay sa mga kumpanyang dayuhan sa kapinsalaan ng manggagawa at magsasakang Pilipino at ng pag-unlad ng lokal na industriya," anang PKP.