Mensahe ng pakikiisa sa mga manggagawa ng Basque sa kanilang Pangkalahatang Welga ngayong Mayo 30, 2013

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
May 30, 2013


Translation: Message of solidarity with the Basque workers on their General Strike on 30 May 2013
Ipinaaabot ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa sa LAB (Pambansang mga Komite ng mga Manggagawa) at sa iba pang unyon sa paggawa ng Basque at sa mga kilusang panlipunan sa kanilang pangkalahatang welga ngayong Mayo 30, 2013. Iginagawad namin ang rebolusyonaryong pagsaludo sa inyong ikaanim na pangkalahatang welga sa loob ng apat na taon, na nagpapatunay sa matatag na determinasyon ng mamamayang Basque upang itaguyod at ipagtanggol ang saligang demokratikong mga karapatan ng mamamayang Basque.

Matatag kaming nakikipagkaisa sa inyong tuluy-tuloy na pakikibaka para sa kakaibang sistema sa Bansang Basque, sa kapita-pitagang pakikibaka para sa mga karapatang panlipunan at paggawa at sa inyong militanteng paglaban sa mga pagbabawas (sa badyet) at pribatisasyong ipinababata ng gubyernong ng Pamplona-Irunea at Navarre.Militante ring nakikibaka ang rebolusyonaryong mamamayan ng Pilipinas sa reaksyunaryong gubyerno ng malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa ng Pilipinas na pinangungunahan ni Benigno Aquino III at suportado ng imperyalismong US. Isinasailalim ang mga manggagawa, magsasaka at iba pang progresibong sektor sa malawakang tanggalang sa trabaho at sa malaking pagbawas sa badyet para sa mga serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at pabahay. Pinaiigting ng mga inaaping manggagawa, magsasaka, pambansang minroya, maralitang lunsod at iba pang inaapi at pinagsasamantalahang sektor ang kanilang paglaban. Nagpupunyagi sila sa kanilang 44 na taong rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansa at panlipunang kalayaan.

Kung kaya, kaisa ninyo kami sa pagkundena sa di-katanggap-tanggap na antas ng kawalang-hanapbuhay na kinasasadlakan ninyo. Matatag naming sinusuportahan ang inyong makatarungang pakikibaka para sa makatarungang sahod, pensyon at panlipunang proteksyon ng mga karapatang ng mga manggagawa. Karapatan ninyong labanan ang etratehiya ng pagpapahirap na ipinapataw ng gubyerno ng mga kapitalista.

Hangad namin ang lubusan at maningning na tagumpay ng inyong Pangkalahatang Welga ngayong Mayo 30, 2013!

Mabuhay ang LAB at ang iba pang unyon ng mga manggagawa at panlipunang kilusan ng magiting na mamamayang Basque!
Mabuhay ang pagkakaisa ng mamamayang Basque at sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang internasyunal na pagkakaisa ng mga nakikibakang inaaping mamamayan!