Nuno ng mga Sinungaling si Lt. Col. Estrella at AFP!

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
May 19, 2013

Katawa-tawang payaso si Lt. Col. Neil Anthony Estrella, tagapagsalita ng Armed Forces Southern Luzon Command, sa kanyang pamamahayag na diumano “matahimik ang botohan” sa Southern Tagalog at Bicol dahil “abala ang mga gerilyang New People’s Army sa paglahok sa eleksyon.”

Sa kanyang hibang na pagtatangkang labusawin ang isip ng publiko at maghasik ng intriga sa hanay ng rebolusyonaryong mamamayan, walang ibang nasusulingan si Lt. Col Estrella kundi maglubid ng kagila-gilalas na kasinungalingan. Kung iniisip ni Lt. Col. Estrella na malilinlang niya ang publiko, niloloko nya lamang ang kanyang sarili. Ang kaya nya lamang papaniwalain ay ang kapwa nya elemento ng AFP na wala sa katinuan ng pag-iisip at hindi ang kritikal na upinyong publiko.Sa kagustuhang palitawing matahimik at maayos ang botohan sa dalawang rehiyon, minamaliit ni Estrella ang mga aksyong pamamarusa ng hukbong bayan laban sa nag-ooperasyong tropa ng AFP sa sakop ng mga larangang gerilya ng dalawang rehiyon.

Ang ayaw banggitin at aminin ni Lt. Col Estrella ay ang katotohanan na sa mga larangang gerilya ng Calabarzon at Mimaropa, sa kabila ng pagbabawal ng AFP at PNP, kusang naghahanap ng ugnay sa kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan ang mga lokal na kandidatong kabig ni Aquino at UNA upang bigyan ng pahintulot ng kinauukulang rebolusyonaryong otoridad na makapangampanya sa mga lugar na sakop ng demokratikong gubyernong bayan.

Sa Occidental Mindoro, tatlong ulit na binigwasan ng mga pwersang gerilya ang mga nag-ooperasyong tropa ng 76th IBPA sa mga bayan ng San Jose, Calintaan at Rizal noong Abril 24 at 25 dahil sa ginagawa nilang pananakot at pandarahas sa mga mamamayan. Sa Quezon, kinumpiskahan ng sandata ng mga pwersang gerilya ang armadong tauhan ng isang lokal na pulitiko na namimili ng boto at nananakot sa mamamayan sa kanilang pangangampanya.

Kung nagbigay man ng impresyonna “matahimik ang halalan” sa saklaw ng Southern Tagalog ay dahil sa katotohanan na karamihan sa mga lokal na kandidato ay sumusunod sa mga panuntunang itinatakda ng rebolusyonaryong gubyerno sa magiging kondukta ng kanilang kampanya sa saklaw ng teritoryo ng rebolusyonaryong kilusan.

Nahihibang ang AFP at rehimeng Aquino na mabibitag nito ang rebolusyonaryong kilusan sa gayuma ng reaksyunaryong eleksyon para abandunahin ang armadong pakikibaka. Malalim ang pag-unawa ng rebolusyonaryong kilusan sa ugat ng armadong tunggalian sa bansa—na mangyayari lamang ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas kung malulutas ang mga saligang ugat ng kasalukuyang gera sibil sa balangkas ng pambansa at demokratikong adhikain ng malawak na mamamayan.

Hindi ang reaksyunaryong eleksyon ang pinakademokratikong pagpapahayag ng popular na kagustuhan kundi ang pagtatatag ng isang rebolusyonaryong kapangyarihan kung saan ang mayorya ng mamamayan ang maghahari laban sa kakarampot na mapagsamantalang uring malalaking asendero’t kumprador.