Pagkundena sa pambabaluktot ng mga upisyal at bayarang tagapagsinungaling ng rehimeng Aquino

Prof. Jose Maria Sison
Punong Pampulitikang Konsultant
National Democratic Front of the Philippines

Binabaluktot ng mga upisyal at bayaran ng rehimeng Aquino ang aking pahayag na nagbabanta ako ng paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ng BHB. Hindi ako nagbanta. Kinukundena ko ang pambabaluktot sa aking pagsusuri. Inilarawan at sinuri ko ang kalagayan at mga epekto ng terminasyon ng negosasyong pangkapayapaan ng rehimeng Aquino.

Narito ang ang esakto kong sinabi sa panayam ni Sonny Mallari ng Philippine Daily Inquirer:

"Dahil sa paglala ng pang-ekonomya at panlipunang krisis at ng kawalan ng tunay na usapang pangkapayapaan, tiyak na iigting ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng mamamayan. Ang rehimeng Aquino ang humihiling ng pinaigting na mga taktikal na opensiba ng BHB."

"Kung ginawa ng GPH ang terminasyon, pangangalagaan ng NDFP ang kaligtasan at imunidad ng mga nasa panel nito, mga konsultant at iba pang sangkot na personahe at inaasahan nito na patitindihin ng GRP ang kampanya nito ng panunupil militar at panlilinlang."

"Pinalalakas ng PKP, BHB at iba pang rebolusyonaryong pwersa at mamamayang kinakatawan ng NDFP ang kanilang estratehikong posturang depensibo. Gayundin, pinaiigting ang mga taktikal na opensiba ng mga pultaym na mandirigma, milisyang bayan, armadong partisanong lungsod at ng bagong pa lamang na binuong mga yunit kumando."

"Sa pagkitil nito sa negosasyong pangkapayapaan, pinaglilyab ng GPH ang armadong tunggalian sa buong bansa. Tiyak na maitatala ang rehimeng US-Aquino sa kasaysayan bilang isang rehimeng papet, tiwali, brutal at sinungaling gaya ng mga rehimeng Marcos at Arroyo. Mabilis na tataas ang mga kaso ng paglabag ng AFP, PNP at mga pwersang paramilitar sa mga karapatang-tao."

Nasa ibaba ang kumpletong sipi ng panayam sa akin ni Sonny Mallari ng Philippine Daily Inquirer.

Sonny Mallari, Philippine Daily Inquirer

Kung sinunod ng gubyerno ang proseso ng pagkitil sa usapang pangkapayapaan -- abiso ng terminasyon, 30 araw -- ano ang magiging pusisyon ng NDFP? Paano mo titingnan ang prospek na agresibong muling ipupursige ng gubyerno ang lokalisadong tigil-putukan? 

Kausap ko kanina ang tagapagsalita ng Solcom at sinasabi niya na matagal na nilang ginagawa ang lokal na usapang pangkapayapaan kaya maraming NPA na ang sumusuko. Sa ganitong bagong kampanya ng lokal na usapang pangkapayapaan, lalo na daw babagsak ang insurhensyang komunista.

Huwebes

Prof. Jose Maria Sison, Punong Pampulitikang Konsultant ng NDFP

Mallari: Kung ginawa ng gubyerno ang proseso ng pagkitil sa usapang pangkapayapaan -- abiso ng terminasyon, 30 araw -- ano ang magiging pusisyon ng NDFP?

Tugon ni Sison: Oo, nagbibigay ng daan ang JASIG para sa magkabilang panig na itigil ang negosasyong pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso ng terminasyon sa kabilang panig at magkakabisa ang terminasyon matapos ang 30 araw. Nagbigay ng nakasulat na abiso ng terminasyon ang rehimeng Estrada sa NDFP noong Mayo 1989. Subalit walang respeto ang rehimen Aquino sa mga seryosong kasunduan.

Mallari: Paano mo titingnan ang prospek na agresibong muling ipupursige ng gubyerno ang lokalisadong tigil-putukan?

Tugon ni Sison: Wala naman talagang lokalisadong usapang pangkapayapaan dahil ang Negotiating Panel ng NDFP ay siyang organo na awtorisado ng PKP at BHB sa negosasyong pangkapayapaan. Maaaring merong mga huwad na negosasyon at mga huwad na maramihang pagsukong ginawa ng militar para sa layuning saywar at korapsyon (isang paraan ng upisyal na magbulsa ng pondo sa ngalan ng paggamit ng mga huwad na mga sumuko).

Mallari: Kausap ko kanina ang tagapagsalita ng Solcom at sinasabi niya na matagal na nilang ginagawa ang lokal na usapang pangkapayapaan kaya maraming NPA na ang sumusuko.

Tugon ni Sison: Lumang tugtugin na ang mga lokalisadong usapang pangkapayapaan magmula pa kay Marcos. Walang tunay na rebolusyonaryo ang sumusuko.

Mallari: Sa ganitong bagong kampanya ng lokal na usapang pangkapayapaan, lalo na daw babagsak ang insurhensyang komunista.

*Tugon ni Sison: Dahil sa paglala ng pang-ekonomya at panlipunang krisis at ng kawalan ng tunay na usapang pangkapayapaan, tiyak na iigting ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng mamamayan. Ang rehimeng Aquino ang humihiling ng pinaigting na mga taktikal na opensiba ng BHB.

Byernes

Sonny Mallari

Kung sumunod sa proseso ng terminasyon ng usapang pangkapayapaan ang gubyerno, na may pormal na abiso ang ikatlong partido at NDFP at sumunod sa 30 araw na panahon, tatanggapin na ninyo na tigil na usapang pangkapayapaan? Sa ganitong senaryo, ano ang susunod na hakbang ng rebolusyonaryong kilusan?

Joma Sison

Sang-ayon sa JASIG, alin man sa isa o dalawang partidong nagnenegosasyon ang maaari sa anumang panahon na magpasya sa sariling rason nito na magbigay sa isang partido ng nakasulat na abiso ng terminasyon ng usapang pangkapayapaan at ang terminasyon ay magkakabisa pagkatapos ng 30 araw.

Ito, kahit paano ay isang usapin ng kagandahang-loob subalit hindi isang obligasyong nakasaad sa JASIG na dapat ay napaabutan ang katulong na ikatlong partido ng partidong nagpapatigil sa negosasyong pangkapayapaan.

Kung ginawa ng GPH ang terminasyon, pangangalagaan ng NDFP ang kaligtasan at imunidad ng mga nasa panel nito, mga konsultant at iba pang sangkot na personahe at inaasahan nito na patitindihin ng GRP ang kampanya nito ng panunupil militar at panlilinlang.

Pinalalakas ng PKP, BHB at iba pang rebolusyonaryong pwersa at mamamayang kinakatawan ng NDFP ang kanilang estratehikong posturang depensibo. Gayundin, pinaiigting ang mga taktikal na opensiba ng mga pultaym na mandirigma, milisyang bayan, armadong partisanong lungsod at ng bagong pa lamang na binuong mga yunit kumando.

Ginagamit ng rehimeng US-Aquino ang Oplan Bayanihan sa layong gapiin ang rebolusyonaryong kilusan. Tinutugon ito ng mga rebolusyonaryong pwersa at nagpupunyaging kamtin ang pagsulong mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas sa pamamagitan ng pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba.

Sa pagkitil nito sa negosasyong pangkapayapaan, pinaglilyab ng GPH ang armadong tunggalian sa buong bansa. Tiyak na maitatala ang rehimeng US-Aquino sa kasaysayan bilang isang rehimeng papet, tiwali, brutal at sinungaling gaya ng mga rehimeng Marcos at Arroyo. Mabilis na tataas ang mga kaso ng paglabag ng AFP, PNP at mga pwersang paramilitar sa mga karapatang-tao.

Sonny Mallari

Salamat Ka Joma... .