Pinabubulaanan ng mga datos ng bintang ng mga upisyal ng GPH hinggil sa terminasyon ng usapang pangkapayapaan

LUIS G. JALANDONI
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Mayo 03, 2013

Translation:Facts belie claims of GPH officials on termination of peace talks


Sa paglalatag ng mga datos na nangyari sa pulong noong Pebrero 25-26 sa Amsterdam sa pagitan ng mga kinatawan ng gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mapabubulaanan ang sinasabi ng mga upisyal ng GPH na tinapos nito ang pormal na usapang pangkapayapaan at "kinitil" naman ng NDFP ang "special track" (espesyal na landas ng pag-uusap). Ganito ang sinabi nina Secretary Teresita Deles ng OPAPP, Alexander Padilla, Tagapangulo ng Nageotiating Panel ng GPH at ng Tagapagsalita ng Pangulo na si Edwin Lacierda.

Noong umaga ng Pebrero 26, mayroong talakayan sa inihapag ng mga kinatawan ng GPH sa kanilang borador ng Pebrero 20, 2013. Ipinupursige ng borador na ito ang walang-tanig, sabayan at yunilateral na mga tigil-putukan. Idineklara rin nito na ang reporma sa lupa at ang pambansang industriyalisasyon ay mga konseptong "may lamang ideolohiya". Matapos ang talakayang iyon, kaagad nilisan ng mga kinatawan ng GPH ang silid na pinagpupulungan.

Kaagad na ipinatawag ni Ambassador Ture Lundh, Royal Norwegian facilitator para kausapin sina Secretary Ronald Llmas at Professor Jose Maria Sison. Hiniling ni Ambassador Ture Lundh sa dalawang delgasyon na muling bumalik sa pagpupulong. Sinabi ni Prof. Sison na maaaring sumang-ayon na muling makipagpulong ang panig ng NDFP kung ipipresenta ang NDFP Draft Agreement to Formulate the General Declaration (Borador ng Kasunduan upang Buuin ang Pangkalahatang Dekalarsyon ng NDFP).

Gayunpaman, sinabi ni Secretary Ronald Llamas na nais niya munang konsulatahin ang kanyang prinsipal. Nang sabihin ni Ambassador Lundh na nais din niyang konsultahin ang kanyang prinsipal, pumayag na lamang si Prof. Sison. Nagbigay siya noon ng kopya kay Llamas at Ture Lundh na sinasabing borador ng NDFP at ng NDFP Intial at Partial Draft General Declartion on National Unity and Just Peace (Panimula at Parsyal na Borador ng Pangkalahatang Deklarasyon hinggil sa Pambansang Pagkakaisa at Makatarungan Kapayapaan), kapawa may petsang Pebrero 26, 2012.

Walang nangyaring absolutong pag-uusap hinggil sa terminasyon ng usapang pangkapayapaan. Gayundin, walang naging pag--uusap sa pagkitil ng ispesyal na daan ng usapan.

Salungat sa mga datos ang iginigiit ng Tagapagsalita ng Pangulo na si Edwin Lacierda ng GPH na napaabutan ang NDFP ng terminasyon ng usapang pangkapayapaan. Inilalantad niya ang kanyang kamangmangan sa probisyon ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagsasaad na dapat ay mayroong ibigay na nakasulat na abiso ng terminasyon. Walang nabigay na abiso ng terminasyon sa NDFP, na siyang nararapat na paabutan ng gayong abiso ng terminasyon.