Ang tagumpay ng NPA ay tagumpay ng uring magsasaka

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-TK)
Timog Katagalugan
June 1, 2013

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK), kasaping organisasyon ng National Democratic Front, ang pagbati ng mga rebolusyonaryong samahang magbubukid sa matagumpay na pagtatanggol ng Apolonio Mendoza Command ng New People’s Army (NPA) laban sa opensiba ng 74th Infantry Battalion ng Philippine Army (IBPA) sa Catanauan, Quezon.

Labing-apat 14 na sundalo ng 74th IBPA ang naiulat na napatay sa 15 minutong labanan nitong Mayo 31. Tiniyak ng mga Pulang kumander at mandirigma ng NPA na hindi “maglalakad sa parke” ang reaksyunaryong sandatahang pwersa ng rehimeng US-Aquino sa lalawigan.


Sa nakalipas na halos isang taon ng matagalan at malawakang opensiba ng Oplan Bayanihan, nakaranas ang mga mamamayan sa lalawigan ng Quezon ng labis-labis na brutalidad ng walong (8) batalyong regular at pwersang paramilitar ng AFP/PNP at CAFGU na konsentradong nakadeploy sa Catanauan at sa 21 pang bayan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon.

Buong pagmamayabang na ibinando ng mga ahenteng pang-psywar ng rehimen na kanila diumanong “nabihag na ang puso’t isip” ng mga mamamayan sa lalawigan
.

Hindi lamang ang NPA ang target ng matagalan at malawakang deployment ng militar at pulisya kundi, pangunahin, ang mamamayang matapang na naggigiit ng kanilang karapatan sa ekonomya at politika.

Ang 74th IB-PA ay pangunahing sangkot sa mga paglabag sa karapatang tao sa lalawigan. Tampok ang kanilang pambubugbog sa sibilyan, ilegal na pag-aresto at pagkakampo sa mga elementary school.

Kamakailan ay pinangunahan ng 74th IB-PA ang pananakot at pandarahas sa mga nakawelgang manggagawa sa Filcoco, isang planta ng coconut coir at fiber na nasa bayan ng Catanauan.

Sa kabila ng ganitong pasistang atake sa mamamayan ay patuloy na nagpupursige ang rebolusyunaryong kilusan sa lalawigan na mapangibabawan ang pananakot at panlilinlang na inihahasik ng armadong pwersa ng estado.

Dahil rito ay patuloy na tinatamasa ng libo-libong maralitang magsasaka sa lalawigan ang mga tagumpay ng deka-dekadang paglulunsad ng rebolusyong agraryo.

Humuhugot ng inspirasyon ang rebolusyonaryong kilusang magbubukid sa tagumpay ng NPA. Lalong lumalaki ang kumpyansya ng masang magbubukid sa kapasyahan at kapabilidad ng NPA na harapin ang pwersa ng AFP na siyang pangunahing instrumento ng maka-panginoong maylupang estado sa pagkakait ng lehitimong karapatan ng mga magsasaka para sa lupang mabubungkal.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Patuloy na labanan at biguin ang Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino II!
Isulong at ipagtagumpay ang Rebolusyong Agraryo!