Bigong atake ng 74th IB laban sa Bagong Hukbong Bayan, Tagumpay ng nakikibakang mamamayan ng Quezon!


Patnubay de Guia
National Democratic Front-Southern Tagalog

June 1, 2013


Mainit na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang Apolonio Mendoza Command-Bagong Hukbong Bayan (AMC-BHB) sa tagumpay nitong biguin ang pag-atake ng 74th IB noong Marso 31 sa Brgy. Ilayang Doongan, Catanauan, Quezon.

Ang elemento ng 74th IB ang nalagay sa depensibang pusisyon sa halip na mga pulang mandirigma. Labing apat (14) na sundalo ang patay mula sa hanay ng kaaway. Upang itago sa mga sibilyan ang kanilang pagkabigo, idinaan sa iba't ibang lugar ang mga namatay na kaaway.

Pinabubulaanan ng tagumpay ng AMC-BHB Quezon ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na humina na ang BHB sa probinsya at wala na itong kakayahang makapaglunsad pa ng mga taktikal na opensiba. Walang katotohanan ang mga hinahabing kasinungalingan ng pasistang AFP na wala nang saysay ang pagkilos ng BHB sa naturang erya.

Samantala, kinukundena ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang 74th IB sa panghaharas nito sa Quick Response Team (QRT) ng isang organisasyon para sa karapatang pantao na pumunta sa pinangyarihan ng labanan upang mag-imbestiga at tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Dahil sa pagkabigo, pinaputukan ng kaaway ng anim na beses ang QRT habang inililikas ang apat na pamilya sa pinangyarihan ng labanan. Sa kasalukuyan, tigil ang hanapbuhay at paghahanda para sa nalalapit na pasukan ng mga batang napilitang lumikas mula sa lugar dahil sa takot at pinsalang dulot ng kaaway.

Hindi naitago ng mga pasistang kaaway sa dinaanang kampo ang takot at sindak na nilikha ng tagumpay na ito ng BHB na pati ang isang volunteer na sumama sa QRT ay pinaghinalaang sugatang NPA dahil lamang may pulang mantsa ng pintura ang pantalon. Sa takot walang masulingang nagsipaghanap ng matataguan ang humigit-kumulang sa isandaang sundalo habang tinutukan ang dyip ng QRT at hinalughog ang mga sakay nito.

Ipinapakita ng tagumpay ng BHB ang patuloy na pagsulong ng armadong pakikibaka sa mga bayan ng Quezon sa kabila ng matinding militarisasyon at patuloy na karahasang dulot ng Oplan Bayanihan sa lalawigan. Ang nagpapatuloy na kahirapan na nararanasan ng mamamayan ang nagtutulak sa mamamayang labanan ang pasistang gubyerno ng rehimeng US-Aquino. Higit na hinahamon ang mga yunit ng BHB na paigtingin ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mersenaryong AFP at pasismo ng naghaharing reaksyunaryong estado.

Mabuhay ang Nakikibakang Mamamayan ng Quezon!
Tumungo sa Kanayunan, Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!