Binabati ng PKP ang BHB sa pagsamsam ng 14 na armas sa pwersa ng pulisya

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 29, 2013

Translation: CPP congratulates NPA for seizing 14 firearms from police forces

Binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa matagumpay na pananambang kahapon nang umaga laban sa armadong pwersang pulis ng Regional Public Safety Battalion na nagsasagawa ng kontra-gerilyang pagsasanay sa Tadian, Mt. Province. Sa inisyal na ulat, nakakumpiska ang mga Pulang mandirigma ng BHB ng hindi bababa sa 14 na malalakas na kalibreng baril.

Naisagawa nang mabilis at tiyak ng mga Pulang mandirigma ng Leonardo Pacsi Command ng BHB ang taktikal na opensiba laban sa 100 nagsasanay na mga pulis at sa mga armadong gwardya nito habang naglalakad patungo sa Barangay Abatan, Bauko, Mt. Province. Nakipaglaban ang mga pwersa ng PNP-RPSB kung saan isang upisyal na pulis ang napaslang.Ang RPSB ay isang espesyal na yunit ng PNP na pinalalaki at sinasanay para magsagawa ng mga operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan at sa mga rebolusyonaryong pwersa ng mamamayan. "Kabilang ang RPSB sa mga pwersang ginagamit ng rehimeng Aquino sa paglulunsad ng brutal na gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan," anang PKP.

"Inilunsad ng BHB ang taktikal na opensiba laban sa RPSB bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap nitong ipagtanggol ang demokratikong interes ng sambayanang Pilipino laban sa pasistang pang-aatake ng armadong pwersa ng pulisya ng rehimeng Aquino," anang PKP.

Sinumbatan ng PKP sina Bise Presidente Jejomar Binay at Interior Secretary Mar Roxas "sa adelantado at walang batayang pagkundena sa BHB sa pag-aakalang ang mga pwersa ng pulisya ay hindi armado at walang kalaban-laban. Sinikap magsapawan nina Binay at Roxas, na kapwa hayok sa atensyon ng midya, sa paglalabas ng mapandigmang mga pahayag laban sa BHB nang hindi muna inaalam ang katotohanan."

"Armado at may kakayahang manlaban ang naambus na pwersa ng PNP-RPSB, at ang totoo, ay nakipagpalitan ito ng putok, bagamat marami sa kanila ay nagsipanakbuhan matapos masorpresa ng ambus ng BHB. Naglabas ng baluktot na pahayag ang mga upisyal ng lokal na pulisya na nagsabing 'kung tutuusin' hindi armado ang mga pwersa ng PNP-RPSB at kanilang mga treyni dahil walang mga bala ang baril nila," anang PKP.

"Ang payak na katotohanan ay may malaking kapalpakan sa paniktik at operasyon ang RPSB habang nagpakita ng superyoridad ang BHB sa usapin ng pagkakabisa sa kalupaan at suporta ng masa na nagresulta sa tagibang na labanan. Sa ganap na paglupig sa kaaway, dinis-armahan ng mga Pulang mandirigma ng BHB ang mga pwersang pulis sang-ayon sa internasyunal na makataong batas at mga batas ng digma."

"Sa turo ng mga media manager nito, awtomatiko at bulag na ikinategorisa ng mga upisyal sa pulisya at militar ni Aquino bilang mga sibilyan o kaya ay nagsasagawa ng gawaing sibika at sinuman at lahat ng armadong tauhan nito na nakasasagupa ng BHB para tabingan ang brutalidad ng mga pasistang armadong pwersa, pulisya at paramilitar na yunit nito at upang ikubli ang pagiging makatarungan ng armadong aksyon ng Bagong Hukbong Bayan," pagdidiin ng PKP.

"Gayunpaman, hindi maaaring busalan ng rehimeng Aquino ang sigaw ng sambayanang Pilipino na maglunsad ng mga taktikal na opensiba ang Bagong Hukbong Bayan laban sa reaksyunaryong armadong pwersa at mga armadong tauhan ng pulisya na nagsisilbi sa interes ng malalaking panginoong maylupa, malalaking kumpanya sa pagmimina, plantasyon na nang-aapi sa mamamayan at nagsasadlak sa kanila sa patuloy na di mabatang uri ng pagsasamantala," anang PKP.

"Hinihikayat ng PKP ang lahat ng yunit ng BHB na maglunsad ng mas masisinsin at malalaking taktikal na opensiba laban sa reakyunaryong armadong ahente ng reaksyunaryo at papet na rehimeng Aquino na kaalinsabay sa paglulunsad ng rebolusyonaryong kilusan sa reporma sa lupa at mapangahas na palawakin ang Partido at ang mga rebolusyong organisasyon masa ng sambayanan."