Dayuhang kumpanya, gwardyang paramilitar sa Agusan del Sur, sinalakay ng BHB

Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
Hunyo 20, 2013

Translation:  NPA attacks foreign company, paramilitary security in Aqusan del Sur

Sabay na inatake ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Western Agusan del Norte-Agusan del Sur Subregional Command ang kampo ng Shannalyn Tree Plantation sa Km. 6 at guard post ng Wild Dogs sa Sityo Kamarangan, Hawilian, Esperanza, Agusan del Sur noong alas-9 ng umaga ng Hunyo 18, 2013.

Patay sa pagsalakay na ito ang nakipagbarilang limang myembro ng pusakal na Wild Dogs na sina Felipe “Ihag” Hadraque, Crispolo “Mankurente” Linunsag, Remy Polinta, Anghel “Boklet” Cozan at Jun “Junior” Tria. Naagaw sa naturang atake ang anim na armas na kinabibilangan ng isang Ingram, isang .45, dalawang .357 at dalawang shotgun. Naparalisa ang limang buldoser at apat na payloader na pag-aari ng Shannalyn.


Ang kontra-rebolusyonaryong paramilitar na pwersang Wild Dogs na binuo ng mga Manpatilan na ang mga myembro ng pamilya ay nagsalit-salitan sa pagkameyor ng munisipalidad ng Esperanza ay matagal nang kinamumuhian ng mamamayan sa liblib na mga komunidad at mga baryo ng Esperanza, Agusan del Sur at sa Las Nieves, Buenavista at Nasipit sa Agusan del Norte hanggang sa kanungnog na mga baryo ng Gingoog City. Marahas na hinahalihaw ng grupong ito ang mga katribo nilang Higaonon at mga hindi Lumad na mamamayan para hawanin ang daan para sa pagpasok ng mga proyekto at pamumuhunan ng naghaharing uri at patahimikin ang paglaban ng mga apektadong komunidad sa pag-agaw ng kanilang mga lupang ninuno, pagsasamantala at pang-aapi at pagwasak sa kalikasan. Si Felipe “Ihag” Hadraque ang siyang responsable sa pagpatay sa mga lider-Higaonon na sina Datu Manpaagi Belayong noong Setyembre 2009 at Arpe “Datu Lapugotan” Belayong at Solte San-ugan at sa pagkakasugat sa mga batang sina Michelle at Adeb Belayong noong Mayo 2010. Ang Wild Dogs ay responsable rin sa pagkakabuwag ng maraming mga komunidad ng mga Lumad, at sa pagbakwit ng mga Lumad mula sa kanilang mga tirahan.

Ang Shannalyn Group ay isang kumpanyang pinopondohan ng Finland at New Zealand na kinabibilangan ng limang kumpanya: Caraga Forest, Goldenbell, Tansland, Tecland, at Shannalyne. May erya itong umaabot sa 188,802 ektarya na kinabibilangan ng magugubat na bahagi ng mga munisipalidad ng Esperanza, San Luis, Talacogon, La Paz at Loreto sa prubinsya ng Agusan del Sur. Ang kumpanyang ito ang umaagaw sa lupang ninuno ng mga Higaonon, Banwaon, Talaandig at Manobo. Dahil nabigyan na sila ng Environmental Compliance Certificate (ECC) ng DENR noong isang taon, larga-todo na ang degdebelop nila sa lote na kinaroroonan ng kampo sa Km. 6 sa Hawilian. Ginuguwardyahan ng Wild Dogs ang kanilang mga makinarya. Sa gitna ng pagdeklara ng rehimeng US-Aquino ng total log ban, patuloy ang pagpapatumba ng kahoy ng kumpanya at wala silang pakialam kung lalong mawasak ang kalikasan at kung dumating man ang ibang kalamidad.

Taliwas sa unang iniulat na mga ordinaryo silang sibilyan, nililinaw namin sa publiko na ang Wild Dogs, bukod sa pagdepensa nito sa lupang inagaw ng mga naghaharing uri, ay isang lehitimong target-militar dahil sa kanilang kontra-rebolusyonaryong gawain at pagtugis sa rebolusyonaryong kilusan sa pakikipagtulungan sa reaksyunaryong AFP-CAFGU.

Kaya ang pinakahuling mga atakeng ito ng BHB ay pagbibigay-hustisya sa mga nabiktima ng mga Wild Dogs kung saan nagbubulag-bulagan lamang ang reaksyunaryong gubyerno. Mariing mensahe rin ito sa Shannalyne at sa mga katulad nitong kumpanya na itigil na ang kanilang pang-aagaw sa lupain ng mga Lumad, pagsasamantala at pang-aapi sa mga maralita at pangwawasak sa kalikasan.

Ang pahayag na ito at nagsisilbi ring babala sa iba pang grupong paramilitar tulad ng Bungkatol Liberation Front (BULIF), Task Force Gantangan, Gintong Araw, Mapantag, ‘RKL’ at New Indigenous Peoples’ Army for Reform (NIPA) na itigil na ang kanilang pagpapagamit sa naghaharing uri at pananakot at pang-aatake sa mapayapang pamumuhay ng mga Lumad at magsasaka sa kabundukan.