Paggamit ng armadong sundalo para sa pakana ng mga Aquino-Conjuangco sa Hacienda Luisita, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 09, 2013

Translation: CPP condemns use of armed soldiers to push Aquino-Cojuangco's Hacienda Luisita scheme

Kinundena ng Partido Komunsita ng Pilipinas (PKP) ang pagtatalaga ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Hacienda Luista sa Tarlac sa layuning sindakin ang mga magsasaka para tanggapin ang tinaguriang "sugar block farms", isang pakana sa plantasyon na isinusulong ng pamilya ng panginoong maylupang Aquino-Cojuangco upang imantine ang kanilang monopolyong kontrol sa produksyon ng tubo sa asyenda.

Noong Hunyo 5, isang komboy ng mga sundalo, pulis at mga ahente ng National Bureau of Investigation ang dumating sa Barangay Asturias sa Hacienda Luisita. Kinabukasan, dalawang trak na punung-puno ng armadong sundalo na kabilang sa 31st Infantry Battalion ang dumating sa baraganay ding iyon.Hinahanap ng mga armadong ahente si Lito Bais at iba pang lider ng Alyansa ng mga Magbubukid ng Hacienda Luisita (Ambala), isang organisasyon ng mga manggagawang bukid sa asyenda. Ginalugad nila ang mga bahay ng mga kasapi ng Ambala at naghukay sa mga bakuran nila para diumano sa paghahanap ng mga nakabaong armas.

"Ito ay isang malinaw na kaso ng panghaharas at paninindak sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na malaon nang naggigiit at nakikibaka para sa pamamahagi ng lupain ng asyenda."

"Ang pagkakaroon ng mga armdong sundalo sa Hacienda Luisita ay nagpapaalala sa madugong masaker noong Nobyembre 16, 2004 sa 14 na magsasaka at mga tagasuporta nila nang paputukan ng sundalo ng AFP ang mga nagwewelgang manggagawa," dagdag ng PKP. "Wala ni isa sa mga nagmasaker ang naparusahan sa krimen."

"Simula nang maupo sa poder si Benigno S. Aquino III, inapo ng angkan ng mga panginoong maylupang Aquino-Cojuangco, hinawakan na ng mga Cojuangco ang kapangyarihan sa buong burukrasya upang hadlangan ang ganap na pamamahagi ng lupain ng asyenda alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong Nobyembre 2011," pagdidiin ng PKP.

"Sa pamamagitan ng impluwensya nito sa Land Bank of the Philippines at sa Department of Agrarian Reform, nagawa ng mga Cojuangco na itaas ang turing sa halaga ng lupain ng asyenda, kung kaya naipataw sa mga benepisyaryo ang mabigat na pasanin ng pagbabayad ng mataas na tantos ng amortisasyon na hanggang P68,000 kada ektarya."

"Samantala, ginigipit ng Hacienda Luisita Inc, at ng Department of Agrarian Reform ang mga manggagawang bukid ng asyenda na tanggapin ang pakanang sugar block farms, na walang pinagkaiba sa tinaguriang agrarian reform communities (mga komunidad ng repormang agraryo) na inorganisa ng DAR upang padulasin at pwersahin ang mga magsasaka na magtanim ng mga cash crop (mga produktong madaling ibenta) para sa eksport."

"Makatarungan lamang para sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na matatag na itakwil ang pakanang sugar block farms na ibayong lamang maglulubog sa kanila sa patuloy pangingibabaw at monopolyong kontrol ng mga Aquino at Cojuangco sa lupain ng asyenda at sa produksyon ng tubo," dagdag ng PKP.

"Dapat patuloy na igiit ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita ang libreng pamamahagi ng lupa at buuin ang mga independyenteng organisasyon at kooperatiba para kolektibong tukuyin ang mga produktong dapat itanim para sa kanilang konsumo at pambenta sa pamilihan," anang PKP. "Dapat pursigido at buong-tapang silang manindigan laban sa panghaharas at intimidasyon ng mga armadong ahente ng estado at igiit ang kagyat na pag-aalis ng mga armadong tropa sa kanilang mga komunidad."

"Dapat suportahan ng sambayanang Pilipino at magbubukid ang mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa kanilang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at laban sa samutsaring anti-reporma sa lupang mga pakana ng panginoong maylupang rehimen ni Aquino."