Paghahabol ng 41st IBPA at 503rd Brigade sa mga target ng Oplan Bayanihan, binibigo ng rebolusyonaryong kilusan sa North Abra


Diego Wadagan
Agustin Begnalen Command - NPA-Abra
June 3, 2013

Masyadong desperado ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na makamit ang mga itinakda nilang target ng Oplan Bayanihan (OpB) para sa 2013 na diumano’y wasakin ang rebolusyonaryong kilusan. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang lahat ng mga pamamaraan upang habulin ito. Kabilang sa mga ito ang pagtatakip sa mga kaswalti ng mga bigo nilang operasyon, pagpapalusot sa kanilang mga ginawang paglabag sa karapatang-pantao, at paglulunsad ng mga gawa-gawang labanan.

Nito lamang Mayo 30, tatlo ang namatay habang may di tiyak na bilang ng mga sugatan na  pwersa ng 41st IB nang makasagupa nito ang isang yunit ng NPA sa Malibcong, Abra. Matapos ang serye ng dalawang labanan, sinugod nila ang Bulang, Duldulao, Malibcong at pinagbobomba ito. Pinalabas nilang isang labanan ang muling naganap dito kung saan isang NPA ang nasawi at nakakuha sila ng isang M16. Itinatanggi rin nilang nagkaroon sila ng kaswalti. Ang maliwanag na pagkabigo ng kanilang  pag-atake ay pilit na pinagtatakpan at mayabang na pinabulaanan ni Brig. Gen. Hernando Irreberi, ang komander ng 503rd Brigade.

Sunud-sunod na mga paglabag sa karapatang-pantao ng nag-ooperasyong pwersa ng 41st IB ang naitala ng mga mamamayan ng Malibcong. Ilan sa mga ito ang pagbabawal sa mga mamamayan ng Duldulao at Gacab na pumunta sa kanilang mga bukirin. Maging ang mga estudyante na papunta sana ng Balbalasang, Kalinga ay natatakot na rin.Nagsampa na ng kaso ang mga mamamayan ng Bangilo, Malibcong kaugnay ng mga walang-habas na pambobomba sa kanilang mga bukirin at malapit sa mga kabahayan mula noong Mayo 31. Mistulang hangal na nagpapalusot si Capt. Limbao, ang spokesperson ng 41st IB, nang sabihin niyang “nagulat lang” at hindi na-warshock ang mga kabataang kababaihan na muntik nang nasabugan ng bomba, at nang sabihin niyang hindi bomba ang ginamit nila kundi “rocket launcher na may laman na white phosphorus,” na sa madaling salita ay isang rocket bomb.  Sabi pa ni Capt. Limbao, “precision attacks” daw ang paggamit nila ng mga rockets; kaya’t ibig sabihin ay sinadya nilang pinsalain ang mga bukirin ng mamamayan at maghasik ng takot at lagim.

Dagdag pa ito sa mga paglabag na naitala sa mga nakaraang buwan. Kabilang dito ang mga pagbabanta sa mga lider at miyembro ng mga ligal na organisasyon na tumututol sa isinasagawa nilang Peace and Development Team (PDT) at pagpasok ng Large Scale Mining. Inaakusahan nila itong suporter ng NPA at hina-haras tulad ng ginawa nila kay John Bandril nang palibutan nila ang bahay nito habang nagkakasa ng mga baril.

Bahagi ng mga operasyong militar ng 41st IB ang pagpapatayo ng detatsment sa Poblacion Malibcong. Ang pagtatayo ng detatsment ay bahagi rin ng pagpapatupad ng tungkulin ng AFP bilang investment security force. Sila ang nagsisilbing pwersang panseguridad ng mga malalaking kompanya ng minahan at iba pang mga negosyanteng nais pumasok sa mga interyor na mga lugar sa Cordillera at iba pang rehiyon.

Ang mga hakbanging ito ay tiyak na mabibigo sa pamamagitan ng mga dumadagundongna mga kampanyang masa at mga taktikal na opensiba ng NPA.
Tutulan at labanan ang mga paglabag sa karapatang-pantao ng AFP!

Tutulan ang pagtatayo ng detatstment sa Malibcong!
Labanan ang Large Scale Mining!
Biguin ang Oplan Bayanihan!
Sumampa at palakasin ang NPA tungo sa Estratehikong Pagpapatas!