Pangangatake ha mga demokratiko nga katungod ngan kalibrihan; mga istratehiya ngan baton ha pag-atubang

Kontribusyon han PKP ha ika-22 nga Internasyunal nga Komunista nga Seminar
Hunyo 3, 2013

Brussels, Belgium
 

Attacks on democratic rights and freedoms; Strategies and actions in response

31 Mayo – 02 Hunyo 2013

I. Pangangatake ha mga Demokratiko nga Katungod ngan Kalibrihan

Kasagubay han makaklase nga paniniyupi an pananalumpigos. Sanglit unob ha monopolyo burgesya nga ipatuman an pangangatake ha mga demokratiko nga katungod ngan kalibrihan han klase nga trabahador ngan bug-os nga katawhan para imentinar an matiyupion nga sistema.

Diri padayon nga mapupuga han monopolyo burgesya hin sobra nga balor an klase nga trabahador kun waray an poder nga mag-empleyo ngan magtanggal han mga trabahador ha kada pabrika ngan kun waray an estado poder para dominaran an klase nga trabahador ngan sagangon o pugngan an kagiusan unyon han mga trabahador, ngan labina an rebolusyunaryo nga partido han proletaryado. Ginpadako han monopolyo burgesya an papel han burgis nga estado ha pagpuypoy ha proletaryado ngan katawhan ngan ha paglansar hin gerra nga mapanakop para makaagaw hin pan-ekonomiya ng teritoryo ngan makapandambong.Ha kablas nga mga nasud, kaalyado han imperyalista nga burgesya an dagko nga komprador burgesya ngan an klase nga agaron mytuna ngan aada ha pusisyon nga gamiton ini nira ha pinakakrudo nga tipo han paniniyupi ngan pinakabrutal nga porma han pananalumpigos. Ginhuhuthot an superganansya hin may gutiayay nga puhunan pinaagi ha paggamit han barato nga kusog-pagtrabaho ha butnga han pinakagrabe nga kamutangan han kawaray-panginabuhi ngan kakablasan. Ordinaryo nga parte han pan-adlaw-adlaw nga kinabuhi han tiniyupi nga masa an pananalumpigos. Ginagamit han mga lokal nga matiyupion nga klase an terorismo han estado kontra ha mga panigamnan han pag-ato han katawhan.

Ginagamit han mga imperyalista nga poder nga pinangungunahan han US an neoliberal nga palisiya ha ekonomiya para inegar nga an klase nga trabahador an tagapaghimo hin bag-o nga materyal nga balor ha produksyon. Ginpapagawas nira nga an monopolyo burgesya an ultimo gud nga tagapaghimo hin karikuhan ngan trabaho, ngan gintatagan-rason an paggamit ha estado para paandaron an paghakin hin ganansya ngan an akumulasyon ngan konsentrasyon han kapital.

Iginduduso an pagluros han suhol han mga trabahador. Gin-iibanan an pankatilingban nga paggastos han gobyerno samtang gintatagan hin pribilehiyo an dagko nga burgesya ngan mga ehekutibo hin dagko nga kita pinaagi han kaltas ha buhis. Ginpribatisa an mga pananag-iya han estado. Ginliliberalisa an pamumuhunan, negosyuhay ngan pinansya. Ginbabasura an mga regulasyon para matagan-proteksyon an mga trabahador, kababayin-an, mga bata, an bug-os nga katilingban ngan an kalibungan. Ha ngaran han globalisasyon, gintatanggal an lokal nga proteksyon ha ekonomiya han kablas nga mga nasud para tugutan an imperyalista nga burgesya nga singabuton an barato nga kusog-pagtrabaho ngan dambungon an natural nga karikuhan.

Nagresulta an neoliberal nga palisiya ha ekonomiya hin serye han tikagrabe nga krisis ha pinansya ngan ekonomiya. Tikang pa hadton 1990, an kada krisis sugad hin nasosolbar han simple nga pagpadako han suplay han kwarta ngan pautang, pag-engganyar ha konsumerismo, sanglit lumolobo an gross domestic product (an kabug-usan nga balor han produkto ngan serbisyo nga napoprodyus han usa nga nasud ha usa nga talaan nga panahon). Kundi tikang 2007-2008, nagin klaro nga may-ada limitasyon an pag-abuso ha kapital ha pinansya, diri la ha balitang han mga pamilya ngan mga korporsyon kundi bisan ha lebel han ekonomiya han mga nasud ngan estado.

Ginagamit an dako nga kantidad han pampubliko nga pundo para suportahan an mga naaalkansi nga bangko ngan mga kompanya. Igin-aalotaga ha mga korporasyon an mga pampubliko nga pundo nga ginkonsidera nga pampaandar han pagbangon han ekonomiya, nga ginagamit dayon ha pag-iban ha gastos ha pagtrabaho ngan pagpadako han ganansya. Padayon nga naghahatag an estado hin dako nga iban ha buhis ha dagko nga burgesya ngan naghahatag hin mas dako nga pundo para ha mga instrumento han panmuypoy ngan gerra, samtang natitinong ngan nabagsak an ekonomiya. Nagastos an US hin diri mamenos ha US$4 trilyones ha mga gerra nga agresyon, diri pa lakip an kantidad han pagpalit hin mga kagamitan ha gerra ngan an gastos medikal han mga beterano.

Ginpoproblema han ngatanan nga mga imperyalista nga nasud an pampubliko nga depisit ngan utang ngan han nabagsak nga balor han kwarta, labina an dolyar han US ngan an euro. Pareho han mga nasud ha Ikatulo nga Kalibutan (mga kablas nga nasud), pirme hira aada ha tangpi han diri pagbabayad han utang ngan pagkabangkarote kundi temporaryo nga nakakakuha hin kahalayahay pinaagi han mga bag-o nga utang nga mas naglulubong ha ira ha ruyun-duyon han pagkakautang. Nagdurot hin dugang nga pagsagyad han ekonomiya ngan han hiluagan nga protesta ngan pankatilingban nga kasamukan ha pira nga imperyalista nga nasud an pag-imponer hin mga pitad ha pagtitipid ha karat-an han katawhan.

Ha pagdako han mga pampubliko nga depisit ngan utang, ginagamit ngan nagpapatuman hin mga palisiya an mga estado nga nagpapasa han bug-at han krisis ha proletaryado ngan ha katawhan. Gin-umentuhan nira an buhis ngan nagpapatuman hin mga ginkonsidera nga pitad han pagtitipid. Nagreresulta ini hin dugang nga tanggalay ha trabaho, paghibubo han suhol, pag-umento han presyo han batakan nga panginahanglan, pagpaguti han pensyon, pag-iban ha mga pankatilingban nga benepisyo ngan han pag-umento han buhis ha mga produkto ngan serbisyo nga ginagamit han masa nga trabahador.

Iginduduso an mga trabahador ngan katawhan han ira grabe kamakaluluoy nga kahimtang para umato. Madig-on hira nga naato. Diri hira napupungan han monopolyo burgesya nga nagpapakusog han panmuypoy ngan hiluagan nga pangowat pinaagi han pagpakananp hin ngatanan nga porma hin reaksyunaryo nga agos kalakip an sobinismo, diskriminasyon han tulin, relihiyoso nga pagkapanatiko, pasismo ngan panunulsol hin gerra, ha linurong nga pag-atentar nga itago an mga gamot han krisis ngan isimang an atensyon han katawhan.

Antes pa man an terorista nga pag-atake ha US hadton Setyembre 11, 2001, iginlatag na han US ngan han mga imperyalista nga kabakyang hini an ligal, ideolohikal ngan politikal nga paghatag-rason ha terorismo han estado ngan mga gerra nga agresyon. Sanglit, han mahitabo an 9-11, an PATRIOT ACT USA ngan an ginplano nga mga gerra dagmit nga gin-aprubahan ngan iginpatuman. Tikang hadto, damo nga balaud ngan mga kamanduan han presidente an naipatuman para padalunuton an panmuypoy ngan ilansar an gerra ha tahob han pag-ato ha terorismo ngan han hinimu-himo nga mga "weapons of mass destruction" (mga armas para ha hiluagan nga paglipol) nga katin kuno han target nga rehimen.

Ginmaniobra han monopolyo burgesya an ginbansagan nga mga think tank, mga departamento han akademya, mga ispesyal nga komite han mga sanga han ehekutibo ngan lehislatibo, mga partido politikal, mga non-governmental organization, an singbahan ngan pinaka-importante han ngatanan, an mga korporasyon han masmidya para magbandilyo ngan magpasamwak hin mga mapan-owat nga argumento ngan larang para ha kapulsanan han terorismo han estado ngan mga gerra nga agresyon.

Nag-iimponer hin mabug-at nga mga kondisyon ha mga kliyente nga estado an  mga imperyalista nga poder ngan an multilateral nga mga ahensya hini sugad han International Monetary Fund, World Bank ngan an World Trade Organization. Nag-iimponer hira hin mas magbug-at nga kondisyon ha pautang ngan ginagamit an mga utang nga panlyabe para agawon an mga lokal nga pampubliko ngan pribado nga mga propyedad ngan para dambungon an mga natural nga karikuhan han mga kablas nga nasud. Iginhahatag han mga papet nga gobyerno hini nga kablas nga mga nasud, kabalyo han guti nga kantidad, an ira lokal nga pananag-iya nga kapital, katunaan ngan natural nga karikuhan ha mga monopolyo kompanya.

Ilarum han rehimen nga nagpapatuman hin neoliberal nga palisiya ha ekonomiya ngan han padayon nga impluwensya han neo-konserbatibo nga palisiya militar, naglunsad an US ngan an NATO hin mga gerra nga agresyon ha gidadagmiti nga pamaagi, kalakip adton ha Balkan, West Asia, Central Asia ngan Africa tikang han pagtapos han Cold War hadton 1991. An prinsipal nga tutok hini nga mga gerra amo an paglupgop han mga merkado ngan natad han pamumuhunan, pagkontrol han mga surok ngan ruta han lana ngan iba pa nga natural nga karikuhan ngan magpwesto hin mga papet nga gobyerno.

An proletaryo ngan katawhan han mga kablas nga nasud mas naiigo han depresyon ha kalibutan. Hinibubo an panginahanglan ha hilaw nga materyales ngan mga baga-manupaktura nga eksport o diri ngani igin-eksport ini hin tagdaramo kundi ha ura-ura kahibubo nga presyo. Kadungan hini, hinitaas naman an presyo han mga gin-aangkat nga produkto. Nadako an mga depisit ha negosyuhay ngan nalobo an langyaw nga utang.

Nagresulta an krisis ha ekonomiya ha paggrabe han paniniyupi. Nag-aantos an mga trabahador ngan an namumutngaan nga saray han katilingban ha diri maaagwanta nga hitaas nga tantos han kawaray panginabuhi, pagguti han tinuod nga balor han suhol, paghibubo han kita, pagsirit han presyo han mga batakan nga produkto ngan serbisyo, ngan ha pagkadunot ngan hitaas nga balor han mga pankatilingban nga serbisyo, sugad han edukasyon, panlawas, barato nga pabalay ngan iba pa. Nagtitikagrabe an hiluagan nga kakablasan.

Ha ginlalauman nga pag-ato han katawhan ngan labaw pa hini, komo reaksyon ha pagbutho hini, ginsusulsulan han US ngan iba pa nga imperyalista nga poder nga magkamay-ada an mga papet nga estado hin mas mabangis nga mga balaud ngan mas brutal nga pamaagi han pagpuypoy. Gindidisenyo nira an sistema han pagkontrol ha katilingban ngan pulisya ngan mga kampanya han panmuypoy. Ginkakakitaan nira an pagsuplay hin mga armas ngan kadungan hini nagkamay-ada bentaha ngan impluwensya ha ranggo han mga reaksyunaryo nga politiko ngan opisyal militar.

II. Presente nga Direksyon han Pag-ato han Katawhan

Nagresulta na ha hiluagan nga pankatilingban nga kasamukan an krisis ha kalibutan ngan an paggrabe han pananalumpigos ngan paniniyupi nga igin-iimponer han reaksyunaryo nga klase ha katawhan. Iba-iba an porma han pag-ato han katawhan.

Ha mga sentro han imperyalismo ha North America ngan Western Europe, naglarab an mga welga ngan martsa protesta kontra ha pag-atake ha katungod han trabahador, mga palisiya han pagtitipid, tikagrabe nga kondisyon ha pagtrabaho, pagluros han mga pankatilingban nga benepisyo, pag-iban ha buhis ngan gidadakui nga kita para ha hitaas nga burgesya, langyaw nga gerra nga agresyon, diskriminasyon ha tulin ngan pagigin minoriya, kriminalisasyon han mga migrante nga trabahador, diskriminasyon ha mga batan-on ha trabaho, ngan han hitaas nga gastos ha edukasyon.

Binutho an kagiusan Occupy ha Wall Street ngan hiniluag ini ha damo nga syudad ha sakob ngan gawas han US, ngan hiluagan naman nga binutho an Indignados ha Spain. Igindeklarar hini nga mga kagiusan nga diri hira pinamumunuan han mga Partido kundi resulta han ispontanyo nga pag-aalsa han masa. Kundi ha Greece ngan iba pa nga nasud, aada ha unahan han panmasa nga pakigbisog an mga partido komunista ngan partido han mga trabahador.

Mas napupukaw an klase nga trabahador ha panginahanglan nga atubangon an banggaay han mga klase kontra ha monopolyo burgesya nga maiha na nga nagpapatuman hin pakipagbanggaay ha klase para puypuyon an mga demokratiko nga katungod ngan pahibub-an an suhol. Madig-on nga linandaw an banggaay han mga klase ha proletaryado samtang nag-aalsa an mga trabahador ngan nagios para depensahan an ira mga katungod ngan interes. Nagigin mas paborable an mga kondisyon ha pagbangon han kagiusan han klase nga trabahador kontra ha kapitalismo ngan para ha sosyalismo.

An pag-iha han krisis nagpapatambok han tuna para ha mga tinuod nga partido komunista ngan trabahador para padig-unon an ira ranggo, ungbawan an mga nakakaulang nga mga salik, ngan patarumon an banggaay han mga klase kontra ha monopolyo burgesya. Kundi may pira nga salik nga nag-uulang ha padayon nga marayhak nga pag-uswag han mga panmasa nga kagiusan nga kontra-imperyalista ngan mga rebolusyunaryo nga partido.

Ha abante nga mga kapitalista nga nasud, waray pa dako ngan makusog nga Marxista-Leninista nga partido o rebolusyunaryo nga kagiusan masa nga akos na mag-ayat ha monopolyo burgesya ngan mga ahente hini. An iba-iba nga mga komunista nga pormasyon nga nagpupursige nga katinan an papel han mga rebolusyunaryo nga partido han proletarydo nakakaeksperyensya pa gihapon han mga limitasyon ngan kaluyahan nga binutho ha panahon han mga dekada han Cold War, han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya, ngan iba-iba nga klase han imperyalista nga opensiba ha propaganda.

Nasasagang pa gihapon han mga imperyalista nga estado ha Europe an ayat han mga Komunista gamit an lul-on nga mga tagdepensa nga partido kalakip an mga Demokratiko nga Kristyano, mga liberal, sosyal demokrata, an mga berde, ngan han matiwog-tiwog nga sentimyento publiko giutan han sosyal-demokrata ngan durho nga tuo ha mga eleksyon. Masugad paman, magpapadayon an pagkakawatak-watak han mga politikal nga pwersa samtang tikagrabe an sosyo-ekonomiko nga kamutangan.

Tungod ha ura-ura nga diri pantay nga pag-uswag han kapitalismo ha kalibutan, damo an nagigin kaluyahan han imperyalista nga hegemoniya, labina ha kablas nga mga nasud kun diin nakakaekperyensya an katawhan hin dugang nga hampak han imperyalismo ngan lokal nga reaksyon. An presente nga pankalibutan nga krisis ngan an ura-ura nga paghilawig han mga gerra nga agresyon han US ngan interbensyon militar mga paborable nga kondisyon ha pagpasulong han rebolusyunaryo nga pakigbisog han tiniyupi nga katawhan ngan mga nasud. Ha ngatanan nga mga kablas nga rehiyon ha kalibutan, ha bug-os nga Africa, West Asia, Central Asia, South Asia, East Asia ngan Latin America, nahiluag ngan nagtitikakusog an mga panmasa nga protesta ngan armado nga pakigbisog.

Ginkokondenar ngan ginsasalikway han katawhan an mga butad nga maka-imperyalista nga gobyerno ha tikadamo nga ihap nga mga nasud. Suportado han katawhan an mga gobyerno sugad han ha Cuba, Venezuela ngan ha Democratic People's Republic of Korea tungod kay igin-iinsister nira an nasyunal nga katalwasan ngan gin-aatuhan an imperyalismo. Iginpapatuman nira an mga palisiya para ha kaupayan han katawhan ngan iginpapahayag nira an panindugan ha sosyalismo.

Nabutho an pinakamabangis nga porma han armado nga bangaay ha mga nasud nga ginlansaran han US ngan han mga kaalyado han NATO hin mga gerra nga agresyon para ibagsak an mga gobyerno nga nagsasalikway ha dikta han imperyalismo sugad han ha Balkan, Iraq, Afghanistan, Libya ngan Syria. Ngan bisan katapos patalsikon ini nga mga independente nga gobyerno, nagpupursige an mga kagiusan para ha nasyunal nga katalwasan ngan nagseserbe nga panmaihaan nga ayat ha mga imperyalista nga poder.

Grabe nga nadedestroso an katawhan han kalibutan han mga kondisyon han depresyon ha ekonomiya ngan han tikagrabe nga paniniyupi ngan pananalumpigos. Narabunos an mga panmasa nga pag-aalsa ngan pampolitika nga kasamukan para bay-ugon ngan ibagsak an mga papet nga gobyerno han US ngan iba pa nga imperyalista nga poder. Hinog an kamutangan para ha rebolusyunaryo nga armado nga pakigbisog ha damo nga nasud ngan ha burubug-os nga rehiyon ha kalibutan. Bisan ha mga nasud nga waray pa makusog nga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado, aada an mga kondisyon para maandaman an pagpapakusog ha kalugaringon.

Sinamwak an ginbansagan nga Arab Spring ha Middle East ngan North Africa, kun diin igin-insister han masa an mga demokratiko nga pagbabag-o, ginpabagsak an mga despotiko nga rehimen ngan ginbay-og an iba pa. Masugad paman, tungod kay waray makusog nga partido komunista, kinusog an kagiusan Islamiko sugad han ha Tunisia, Egypt ngan kun diin pa. An mga imperyalista nga poder nga pinangungunahan han US nagpwesto liwat hin mga bag-o nga gobyerno nga papet ha ngaran han liberal nga demokrasya. Diin man may-ada, ginmementinar han mga imperyalista an mga monarkiya nga papet.

Nagpupursige an maiha na nga armado nga pakigbisog para ha nasyunal nga katalwasan sugad han ha India ngan Pilipinas. Ginpapamatud-an hini ha bug-os nga kalibutan nga mahimo ilansar an armado nga rebolusyon ngan mahimo kumusog ilarum han presente nga mga kondisyon. Padayon ha paglansar han ira pira na ka-dekada nga pakigbisog an katawhan nga Palestinian para ha nasyunal nga katalwasan ngan para ha pagbalik ha kalugaringon nga tuna nga may hiluag nga internasyunal nga suporta. Ini ngatanan pagpamatuod nga diri ha bug-os nga panahon akos kontrolon han US ngan NATO an bug-os nga kalibutan.

Nakatin hin papel nga tagapagsenyales ha paglansar hin proletaryo nga rebolusyon ha kalibutan an mga partido nga Marxista-Leninista ngan Maoista nga naglalansar hin bag-o nga demokratiko nga rebolusyon pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan. Kapot nira an sulo han armado nga rebolusyon. Ginlalamragan nira an dalan han rebolusyon para ha katawhan han kablas nga mga nasud, ha mga inatras nga nasud han anay mga sosyalista nga nasud ngan ha mga imperyalista nga nasud.

III. Istratehiya ngan paggios komo baton

Kalakip ha posible ngan angay himuon han katawhan kasumpay han pankalibutan nga krisis ha pinansya ngan ekonomiya an pag-insister han kahalayahay, pagbangon ngan mga reporma ha pankalibutan nga kapitalista nga sistema nga dominado han mga imperyalista tubtub ha paglatag han pinakabatakan nga kritisismo hini nga sistema ngan iisa an pag-insister ngan paggios para ha rebolusyunaryo nga pagbabag-o ngadto ha sosyalismo. Istratehiko nga buruhaton han mga komunista an batunon an agap nga demanda han proletaryado ngan katawhan ngan maningkamot nga ibagsak an burgis nga estado.

Posible ig-insister an mga reporma para batunon an agap nga panginahanglan han mga trabahador para ha trabaho, disente nga kita, mas maupay nga mga kondisyon ha pagtrabaho ngan panginabuhi, ngan ha pagkamay-ada batakan nga pankatilingban nga serbisyo. Kundi diri angay magpataud an mga komunista ha pagbiling la hin mga reporma ha sakob han naeksister nga naghahadi nga sistema han dagko nga burgesya. Panmaihaan nga katuyuanan han klase nga trabahador ngan katawhan an balyuan an sistema han monopolyo kapitalismo hin sosyalista nga sistema.

Sumala ha pira nga mahinungdanon nga mga pulong tikang ha Communist Manifesto, kinahanglan idaug an pakigbisog para ha demokrasya, pinaagi han popular nga kagiusan para ha sosyalismo ha imperyalista nga nasud man o ha mga diri pa mag-uswag nga nasud nga gindodominaran han imperyalismo. Kinahanglan iisa an kapukawan, organisasyon ngan paggios han hilaug nga masa han katawhan ha usa nga balitang nga sadang an kusog para makapagdurot hin mga agap nga batakan nga reporma ngan pankatilingban nga rebolusyon ha dayuday.

Ha mga nasud nga industriyal kapitalista, naeksister an mga ekonomiko nga basaranan para ha sosyalismo. Kundi diri boluntaryo nga isurender han monopolyo burgesya an pampolitika ngan pan-ekonomiya nga poder hini. Ginagamit hini an estado poder para gupungon an katawhan ngan mabangis nga puypuyon an nagpoprotesta nga masa. Sanglit, kinahanglan igdaug an pakigbisog para ha demokrasya kontra ha potensyal o aktuwal nga tarhug han pasismo ngan han paggamit hin imperyalista nga gerra han monopolyo burgesya para kontrolon an katawhan. Hini nga isyu, dumdumon naton an Great Depression, an pagbutho han pasismo ngan an Ikaduha nga Gerra Mundyal.

May panginahanglan para ha usa nga partido han klase nga trabahador nga mamumuno ha katawhan nga naghihingyap hin mga batakan nga reporma ha sakob han burgis nga pampolitika nga sistema ngan ha pagtumuyo ha sosyalista nga rebolusyon. Kun waray an sugad hini nga partido han klase nga trabahador, padayon nga paghahadian han dagko nga burgesya an katilingban hin waray pag-ayat ngan pag-ulang gamit an mga pampolitika nga partido para ha pagpreserbar han sistema, para ha mga paisan-isan han pareho nga mga klase ngan mga tag-undong han sistema ha pampolitika nga poder ha ranggo han mga paksyon han burgesya, ha pagpatalsik ha anuman nga pampolitika nga partido nga naghihingyap nga ibagsak an paghahadi han burgesya.

Kinahanglan nga may-ada partido han klase nga trabahador nga nakatutok ha pagpasamwak ngan pagpatuman han rebolusyunaryo nga programa para ha pankatilingban nga pagbabag-o ngan may kapas nga pamunuan an hiluag nga masa nga anakpawis. An sugad nga partido an pinaka-malalauman ha pagkomprontar ha pankalibutan nga krisis ha pinansya ngan ekonomiya ngan ha pagsolbar ha mga problema para ha kapulsanan ngan aktibo nga partisipasyon han katawhan.

Ha pagpatuman han mga pan-organisasyon nga kampanya, kinahanglan determinado nga bug-uson an usa nga tinuod nga partido han klase nga trabahador para labwan an mga burgis nga partido ha pagtrabaho, an mga repormista nga sosyal demokrata o an mga rebisyunista nga partido komunista. Usa nga dako nga ayat an pagtukod han sugad nga partido han klase nga trabahador tungod ha maiha na nga pag-atentar han monopolyo burgesya nga bansagan komo "mga terorista" an mga rebolusyunaryo nga pwersa nga nananawagan hin nasyunal nga katalwasan, demokrasya ngan sosyalismo. Kundi an presente nga mga kondisyon han krisis paborable ha pagtukod han sugad nga partido.

Ha mga nasud nga diri pa sugad kauswag kun diin may-ada pa mga salin han pyudalismo, ginkokomponer an pagdaug han pakigbisog para ha demokrasya diri la han panindugan, pagdepensa ngan pag-undong han kolektibo ngan indibiduwal nga katalwasan, kundi pinaka-importante amo an pag-atubang ha demanda han masa nga parag-uma hin reporma ha tuna. Gindadabihan ini han pagpapartisipar ha masa nga parag-uma ha bag-o nga demokratiko nga rebolusyon nga pinamumunuan han klase nga trabahador komo tag-undong han sosyalista nga rebolusyon ngan konstruksyon ha maiha nga panahon.

Kinahanglan tukuron an mga unyon han trabahador ngan iba pa nga organisasyon masa para panindugan, depensahan ngan ig-undong an mga katungod ngan interes han tiniyupi nga klase ngan sektor han katilingban. Ha mga nasud nga industriyal kapitalista, an pinaka-importante hini amo an mga organisasyon masa han mga trabahador, mga migrante nga trabahador, mga imigrante, an iba-iba nga nasyunalidad, mga batan-on, kababayin-an, mga propesyunal ngan mga pankultura nga trabahador. Ha mga nasud nga bagakolonyal ngan bagapyudal, an pinaka-importante nga organisasyon masa amo an mga trabahador, parag-uma, mga batan-on, kababayin-an, an intelihensya ngan an mga nasyunal nga minoriya. Ini nga mga klase ngan sektor an pinaka-naiigo han krisis ha partikular nga mga pamaagi.

Kinahanglan pa nga magtukod an organisasyon masa nga makaklase ngan sektoral hin mga alyansa han iba-iba nga klase (multi-class) ngan multisektoral para palandawon an komon nga interes ngan hinay-hinay ngan papitad-pitad nga tukuron an pampolitika nga pagkaurusa. An iginpaplastar ha ira han tinuod nga partido han klase nga trabahador amo an kabug-usan nga linya ngan aksyon han paggios komo giya, pag-aghat ha ira pampolitika ngan pan-organisasyon nga inisyatiba ngan kun sugad, makabig an ira suporta. Poyde bug-uson an mga organisasyon masa nga may iba-iba nga pan-ideolohiya, pampolitika ngan relihiyoso nga apelasyon, ngan an mga pormal ngan impormal nga alyansa para ipursige an komon nga programa han paggios subay ha pagkakausa ngan koordinasyon.

Kinahanglan milyun-milyon nga pagiuson an hiluag nga masa han katawhan para kondenaron an matiyupion ngan matalumpiguson nga kinaiya han sistema han monopolyo kapitalismo ngan ig-insister an pankatilingban, pan-ekonomiya ngan pampolitika nga pagbabag-o, tikang ha mga batakan nga reporma tubtub ha mga batakan nga rebolusyunaryo nga transpormasyon han katilingban.

Kinahanglan ipasulong an pakigbisog para ha demokrasya subay ha mga naeksister nga obhetibo ngan subhetibo nga mga kondisyon. Kinahanglan ipasulong an iba-iba nga porma han kolektibo nga pakigbisog, han pagdepensa ngan pagpasulong han bug-os nga lupgop han tawhanon nga katungod--sibil, politikal, sosyal, ekonomiko ngan kultural--para ha kapulsanan han tiniyupi ngan tinalumpigos nga katawhan. Kinahanglan agap nga gumios an katawhan samtang nagpapabutho han krisis ha politika an sosyo-ekonomiko nga krisis, ngan samtang ginhihibang ngan ginpapakaraut han mga pwersa ngan ahente han monopolyo kapitalismo an demokratiko nga pwersa komo talapas ha balaud nga rebelyon o terorismo, sanglit natatagan-rason an mabangis nga pampolitika nga panmuypoy.

Ha mga bansa kun diin ginagamit han mga naghahadi nga klase an terorismo han estado o an pagkadabi han imperyalismo ha interbensyon militar, may soberano nga katungod an katawhan nga pagiuson an kalugaringon ha ngatanan nga porma han pag-ato, kalakip an rebolusyunaryo nga armado nga pakigbisog. Ha yana, nagpapadayon ngan nasulong an ligal nga kagiusan masa ngan an rebolusyunaryo nga armado nga pakigbisog ha iba-iba nga nasud ha Asia, Africa ngan Latin America, kun diin aada an pinaka-tiniyupi ngan pinaka-tinalumpigos nga katawhan.

Para magin pinaka-epektibo ha pagprotesta ngan pagplastar han mga demanda, kinahanglan nakabasar an kagiusan masa para ha pankatilingban nga pagbabag-o ha lebel han lokal nga mga komunidad, han mga pabrika, umhanan, eskoylahan ngan mga panrelihiyon nga sentro. Diri ini marurumok kun hilarum nga nakalubog an mga nakaasayn nga kadre han partido han klase nga trabahador ngan mga organisasyon masa nga nagpupukaw, nag-oorganisa ngan nagpapagios ha masa nga anakpawis ha sugad hini nga batakan nga lebel.

Klaro nga iginpapakita han kamatuoran ha mga kaso han pinakagrabe nga kampanya han pangowat han mga kontra-rebolusyunaryo nga estado nga diri hini akos pagiuson an katawhan kontra ha progresibo nga kagiusan masa ngan ha mga kaso nga nagpapatuman ini nga mga estado hin kampanya han armado nga panmuypoy kundi pakyas pirdihon o paluyahon an rebolusyunaryo nga kagiusan masa han katawhan.

Kinahanglan pamunuan han mga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado an pakigbisog para ha demokrasya ngan rebolusyunaryo nga pakigbisog para ha sosyalismo. Kundi diri hira magmadinaugon kun waray an rebolusyunaryo nga kagiusan masa. Kinahanglan nira pabuthuon an usa nga kagiusan masa han klase nga trabahador ngan han katawhan nga sadang an kusog para ibagsak an pan-estado nga poder han burgesya ngan ipwesto ha poder an proletaryado.

IV. Mga prospek

Padayon nga nakapyot an mga monopolyo kapitalista ngan imperyalista nga poder ha neoliberal nga pan-ekonomiya nga palisiya tungod kay ini an naghihitar ha ira kahamad ha superganansya. Sanglit, waray nakikita nga solusyon an kapitalismo ha presente nga pankalibutan nga krisis ha ekonomiya ngan katilingban. An nakikita yana amo an panibag-o nga pagkadunot han pankalibutan nga krisis han kapitalismo.

Gin-aantuman nga magpipintas an ngatanan nga mayor nga kontradiksyon: giutan han pagtrabaho ngan kapital ha mga imperyalista nga nasud; giutan han imperyalista nga poder ha usa nga gapil ngan han tiniyupi nga katawhan ngan mga nasud ha kaluyo nga gapil; giutan han mga imperyalista nga poder ngan mga nasud nga nag-iinsister han nasyunal nga katalwasan; ngan ha ranggo mismo han mga imperyalista nga poder.

Magigin mas matarum an banggaay giutan han trabahador ngan kapital ha tiarabot nga katuigan, samtang nagtitikagrabe an istraktural nga krisis han kapitalismo ngan imperyalismo. Mas maggrabe an pankalibutan nga depresyon nga dugang pa nga magpapahibubo han demand han mag-uswag nga nasud para ha hilaw nga materyales ngan mga baga-manupaktura nga eksport tikang ha kablas nga mga nasud. Dugang hini nga hihibangon an mga produktibo nga pwersa ngan magpapagrabe han kakurian. Mas mahiluag ngan mahilarum an pankatilingban nga diskontento. Magpapabutho ini hin aksyon protesta han masa, hin mga panmasa nga pag-aalsa nga waray pa kapantay ha nakalabay, pagrabong han rebolusyunaryo nga armado nga kagiusan para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan nga pinamumunuan han mga rebolusyunaryo nga partido han klase nga trabahador ha konteksto han rebolusyunaryo nga nagkakaurusa nga prente.

An pag-atentar han mga imperyalista nga poder nga ipasa an bug-at han krisis ha proletaryado ngan katawhan pinaagi han hitaas nga buhis ngan mga pitad ha pagtitipid ha karat-an nira magigin hinungdan han makusog nga pag-ato han masa, nga sasapaw ha mga welga han mga trabahador ngan mga rali protesta nga nakita na naton ha mga kapitalista nga nasud. Diri makakarawat han mga trabahador ngan katawhan an mapait nga kamutangan han pagdako han produksyon nga nagreresulta ha hiluagan nga tanggalay, hibubo nga kita ngan kakurian.

Padayon nga tuis nga nakikita han US ngan iba pa nga imperyalista nga poder (labina adton aada ha NATO) ha pankalibutan nga krisis han kapitalismo an panginahanglan nga parayhakon an ira mga ekonomiya pinaagi han pagpadako han produksyon militar, gamiton ini para maglansar hin agresyon agud ibagsak an mga rehimen nga nag-iinsister han nasyunal nga katalwasan ngan magpahiluag han pan-ekonomiya nga teritoryo hini. Magpapadayon an mga imperyalista nga interbensyon militar ngan an mga gerra nga agresyon ngan itutok ini ha mga nasud nga may-ada abunda nga natural nga karikuhan, labina ha lana ngan gas. Hini nga isyu, an Iran ngan Venezuela an pira ha mga target han imperyalismo.

Paniningkamutan nga imentinar han mga imperyalista nga poder an ira pagkaurusa ha sakob han UN Security Council, ha IMF, ha WTO ngan iba pa nga panrehiyon nga alyansa nga pan-negosyuhay ngan militar. Kundi aada permi an tendensiya nga mag-aragway tungod ha nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalismo ngan magtukod hin mga alyansa ngan kontra-alyansa ha pan-ekonomiya ngan militar nga isyu. Magigin klaro an pag-aragway para ha utro nga pagbabhin han kalibutan ha ranggo han mga imperyalista nga poder samtang nagpapaisan-isan hira ha kontrol ha surok han lana ngan hilaw nga materyales, merkado, natad han pamumuhunan ngan mga lupgop han impluwensya.

An pagtarom han mga mayor nga kontradiksyon ha kalibutan nag-aayat ha katawhan ha mga imperyalista nga nasud ngan ha bug-os nga kalibutan nga magin ikmat ngan militante ha panindugan, pagdepensa ngan pag-undong han ira mga demokratiko nga katungod ngan pakigbisog para ha batakan nga bag-o ngan para ha usa nga mas maayos nga kalibutan nga may dugang nga kalibrihan, demokrasya, pankatilingban nga hustisya, ngatanan-nga-gapil nga pag-uswag, internasyunal nga pagkaurusa ngan kamurayawan.