Pusturang palaban ni Aquino kontra China layong bigyang-matwid ang papalaking pwersang militar ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng PIlipinas (PKP)
Hunyo 13, 2013

Translation: Aquino feigning bellicosity towards China to justify US military force buildup--CPP

Tinuligsa ng Partido Komunista ng PIlipinas (PKP) si Benigno Aquino III sa pagpustura nitong nakikipagdigma sa China para lamang itambol ang isang senaryo na magbibigay-katwiran sa patuloy na pagpapalaki ng pwersang militar ng US sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia-Pacific. Ipinahayag ito ng PKP isang araw matapos ideklara ni Aquino na "hindi aatras ang kanyang gubyerno sa anumang hamon" ng paggigiit ng Pilipinas sa Spratlys Islands at sa ibang lupain sa South China sea.

Muling binigyang-diin ng PKP ang pananaw nito na "mayroong istoriko at ligal na habol ang sambayanang Pilipino sa Spratlys at matuwid lamang na batikusin ang pagpasok ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas.""Ikinalulungkot ng PKP ang agresibong paglusob ng China kamakailan sa Spratlys subalit lubos na mulat din ito na ang mga gayong hakbangin ay reaksyon sa kampanya ng pagkubkob na isinasagawa ng mga pwersang nabal ng US sa nakaraang dalawang taon laban sa China at sa paggamit sa Pilipinas bilang base sa agresibong operasyon ng US sa Asia-Pacific," pagdidiin ng PKP.

"Layunin ng mga imperyalistang US na idiin ang China sa usapin ng ekonomya, pulitika at militar upang pwersahin itong ibayong buksan ang ekonomya sa pagtatambak ng mga sarplas na produkto ng US at pigilin ang paglaki nito bilang isang pwersang militar."

"Sa halip na igiit ang independensya at patakarang di pagpanig ng Pilipinas, lantarang pumapanig ang rehimeng Aquino sa militar ng US sa kampanya ng agresyon nito sa China sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga barkong pandigma ng US, _submarine tender, jetfighter_ at iba pang kagamitang pandigma na maglayag sa Pilipinas at ipagamit ang bansa bilang himpilan para sa operasyon ng US sa South China Sea at sa iba pang bahagi ng Asia-Pacific," anang PKP.

"Sa pagpapagamit ng Pilipinas sa US Pacific Command bilang base militar, inuudyukan ng rehimeng Aquino ang China at inilalagay nito ang Pilipinas sa sipat ng China," anang PKP.

"Hindi dapat magpadala ang sambayanang Pilipino sa pagpopustura ni Aquino na palaban sa China at igiit na ang patakaran ng di-pagpanig upang hindi mapagitna ang bansa sa umuusbong na tensyon sa pagitan ng US at China," anang PKP. "Dapat nilang igiit at wakasan ang permanenteng presensya ng tropang US sa Pilipinas at itigil ang paggamit sa Pilipinas bilang himpilang nabal ng militar ng US."

Binatikos din ng PKP ang ipokritong paggamit ni Aquino sa pangalan ng mga rebolusyonaryong bayaning Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at soberanya samantalang ang totoo'y sunud-sunuran siya sa imperyalistang US. Ginawa ni Aquino ang pahayag sa talumpati kahapon sa Liwasang Bonifacio kaugnay sa ika-115 anibersaryo ng deklarasyon ng independensya ng Pilipinas.

"Labis na kasuklam-suklam sa sambayanang Pilipino ang paggamit ni Aquino sa pangalan ni Andres Bonifacio para ipanawagan ang pambansang pagkakaisa sa ilalim ng kasalukuyang papet na republika," anang PKP. "Si Benigno Aquino III ay pampulitikang inapo, hindi ni Bonifacio, kundi ng lumang mga ilustrado na umangkin sa tagumpay ng armadong pag-aalsa ng Katipunan at isinuko ito sa mga imperyalistang US kapalit ng ilang milyong dolyar at pusisyon sa bagong kolonyal na rehimen."

"Ganap na sunud-sunuran si Aquino sa imperyalistang US, ang mismo ring pwersang imperyalista na umagaw sa pambansang kalayaan ng bansa, nagpataw ng brutal na kolonyal na paghahari nito sa mahigit na apat na dekada at 'nagbigay' lamang ng kalayaan ng Pilipinas matapos magpunla ng bagong henerasyon ng mga sunud-sunurang lider na magtitiyak ng patuloy na dominasyon nito sa ekonomya, pulitika at militar."