Sabwatan nina Aquino at ng mga kumpanya ng langis sa bagong bugso ng pagtaas ng presyo langis, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 18, 2013

Translation: CPP denounces collusion between Aquino and oil firms in new round of oil price increases

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagsasabwatan ng tatlong malalaking dayuhang kumpanaya ng langis at rehimeng Aquino sa panibagong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo na umaaabot sa P1 hanggang P1.50 kada litro. Ang bagong bugso ng pagtaas ng presyo ng langis na magiging epektibo ngayon ay pangatlo na sa loob ng kulang-kulang na tatlong linggo.

Itinaas ng tatlong pinakamalalaking kumpanya ng langis, ang Shell, Petron at Chevron, ang presyo ng mga produktong petrolyo ng P1.50 kada litro ng krudo at P1 kada litro ng gasolina. "Ang pinakabagong bugsong ito ng pagtaas ng presyo ay kasabay halos ng panibagong pagtaas ng matrikula at gastos sa edukasyon at ng pakanang pagtataas ng bayarin sa kuryente at tubig," pagpapalawig ng PKP. "Dagdag na namang pabigat ang mga pagtaas na ito sa Pilipinong masang anakpawwis."


"Pinatutunayan ng rehimeng Aquino na inutil ito sa usapin ng pagtatanggol sa mga karapatan at kagalingan ng Pilipinong masang anakpawis na siyang papasan ng bigat ng panibagong bugso ng mga pagtataas na ito at ng pumapaimbulog na gastos para mabuhay," dagdag ng PKP. "Nagdudulot ng ibayong pinsala sa buhay ng sambayanang Pilipino ang sabwatang ito ng rehimeng Aquino at ng malalaking dayuhang kumpanya ng langis."

"Sa pagmamatigas nito laban sa iginigiit ng sambayanang Pilipino na pagpapawalambisa sa oil deregulation law (batas sa deregulasyon ng langis) ng 1998, mas pinipili ng rehimeng Aquino na bigyang buong-laya ang mga dayuhang kumpanya ng langis na itaas ang presyo ng kanilang mga presyo upang ibsan ang kasakiman ng mga ito sa supertubo," anang PKP.

"Matagal nang malinaw na ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas ay hindi usapin ng pag-angkop sa pagtaas-baba ng ng presyo sa pandaigdigang pamilihan, tulad ng pinalalabas ng mga kumpanya ng langis," na ayon sa PKP ay makikita sa kung papaano sumisirit ang lokal presyo ng langis sa pagtaas ng pandaigdigang presyo nito subalit hindi naman bumababa kaakibat ng pagbagsak ng presyo sa pandaigdigang pamilihan.

"Pangunahing itinatakda ang presyo ng langis ng pagkagahaman sa tubo ng matataas na upisyal ng mga kumpanya na absolutong walang konsiderasyon sa binabatang paghihirap sa kabuhayan ng mamamayan, liban na lang kung ang gayong pagtaas ng presyo ay magreresulta sa mas mababang pagkonsumo o uupat ng maigting na pampulitikang paglaban ng mamamayan."

"Hinihikayat ng PKP ang sambayanang Pilipino na ipursige ang kanilang sigaw para sa pagpapawalambisa ng oil deregulation law na mula nang maisabatas mahigit nang 20 taon ang nakararaan, ay nagpahintulot sa mga dayuhang kumpanya sa langis na patatagin ang monopolyong kontrol nila sa lokal na industriya ng langis. Ibayong sinusuportahan ng PKP ang paggigiit para sa pagsasabansa ng industriya ng langis na kinasasangkutan ng estado-sa-estadong pakikipagkalakalan ng langis, ng sentralisadong pagbili ng estado ng krudo, kontrol sa presyo at iba pa."

"Hinihikayat ng PKP ang mga progresibong organisasyong masa na magbuo "ng isang malawak na kilusang pang-edukasyon at pampulitika sa iba't ibang komunidad, paaralan at mga upisina na may iba't ibang porma para itaas ang kamulatan ng sambayanan sa mga krusyal na usapin na may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng langis at upang militante nilang ipahayag ang kanilang sigaw nang may pagkakaisa sa paninindigan laban sa mga kumpanya ng langis at sa rehimeng Aquino."