Aabot nang 10,000 ang mga Pulang mandirigma ng BHB sa ilang taon sa harap ng kabiguan ni Aquino na harapin ang mga ugat ng gera sibil

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 12, 2013

Translation: NPA to reach 10,000 Red fighters in few years amidst Aquino failure to address roots of civil war

Inihayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, ang bilang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na mayroong matataas na kalibreng sandata ay aabot na sa antas na 10,000 sa susunod na ilang taon sa gitna ng tahasang pagkabigo ng rehimeng Aquino na harapin ang pambansa at demokratikong kahilingan ng samabayanang Pilipino na siyang ugat ng umaalimpuyong gera sibil.

Inilabas ng PKP ang pahayag bilang reaksyon sa pag-amin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa publiko na bigo itong matinag man lamang ang lakas ng BHB. Gayunpaman, pinaliliit ng AFP ang kabiguan nito sa paglagay ng bilang ng kasapian ng BHB sa "mahigit 4,000" mula 4,383 na simulang bilang nang ilunsad ng AFP ang kampanyang Oplan Bayanihan noong Enero 1, 2011.


"Ang malinaw, hindi mapasublian ng AFP ang katotohanang sa mahigit na ilang taon, tuluy-tuloy na lumakas ang BHB," anang PKP. "Ang pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa buong bansa ay hindi maitatatwang ipinamalas sa pamamagitan ng madadalas at malalaking taktikal na opensibang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Luzon, Visayas at Mindanao."

"Para magmukha itong mahusay, inuulit-ulit ng AFP ang walang batayang linyang narating ng BHB ang rurok ng lakas nito na 25,000 noong 1986 subalit bumaba sa 6,000 at ibayo pa itong napaliit sa 4,000 sa ilalim ng rehimeng Aquino," pagdidiin ng PKP.

"Walang batayan ang mga sinasabing ito ng AFP. Ang totoo, ang rurok ng lakas ng BHB ay umabot lamang ng 6,100 Pulang mandirigma na may malalakas na sandata noong 1986. Dahil sa mga internal na pagkakamali, unti-unting bumaba ang bilang ng BHB hanggang noong 1992 kung kaya inilunsad ng PKP ang ikalawang kilusang pagwawasto. Pagsapit ng 1998, naabot na muli ng BHB ang antas ng lakas nito na katumbas noong maagang bahagi ng 1980 nang magsimula sumulong nang malaki."

"Sa ilan pang taon ay malalampasan ng BHB ang dati rurok ng lakas nito noong 1986 at nasa landas na ito ng pag-abot sa antas ng 10,000 sa mga susunod na taon," pagdidiin ng PKP. "Tinatarget ng BHB ang pagtatayo ng may 180 larangang gerilya sa buong bansa nang may isang kumpanya ng mga Pulang mandirigma bawat isa, na ibayong pinalalakas ang armadong bilang nito ng ilampung libong armadong milisya at kasapi ng mga komite sa pagtatanggol-sa-sarili ng mga baryo."

"Patuloy na tinutugunan ng mga kumand ng BHB sa buong bansa ang mga tungkulin ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya, habang isinusulong ang malawakang rebolusyonaryong kilusan sa reporma sa lupa at hakbang-hakbang at antas-antas na binubuo ang mga impraistruktura ng demokratikong gubyernong bayan," dagdag ng PKP. "Mayroon pa sympreng maliliit at mahihinang yunit ng BHB, subalit sinusuportahan ito ng ibang yunit ng BHB na mas malalakas at mas sulong."

"Sigun sa target ng Oplan Bayanihan na isinapubliko ng AFP noong 2011, dapat napahina na diumano ang lakas ng BHB nang mahigit kalahati sa kalagitnaan ng 2013 o sa mga panahong ito. Ang plano na ng AFP sa sunod na yugto ay ilipat na ang 'tungkulin sa kontra-insurhensya' sa Philippine National Police at magkokonsentra na ang AFP sa mga 'panlabas na banta'."

"Ang malinaw, nakatakdang mabigo ang Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino," anang PKP. "Hindi lamang nabigo ang AFP na paliitin ang bilang ng BHB sa isang insignipikanteng antas, nagtagumpay lang din itong udyukan ang ibayong armado at di-aramdong paglaban ng inaaping mamamayan sa pamamagitan ng brutal at mapanupil na mga kampanyang militar na mapanlinlang na itinuturing ng AFP na mga operasyong 'pangkapayapaan at pangkaunlaran'."

"Matutulad din ang Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino sa sinapit ng Oplan Gordian Knot at Oplan Bantay Laya I at II ng rehimeng Arroyo, ng Oplan Makabayan ni Estrada at ng una hanggang apat na yugto ng Oplan Lambat Bitag na ipinatupad ng mga rehimen nina Aquino at Ramos mula 1986 hanggang 1998," anang PKP. "Pawang nangabigo ang lahat ng oplan na ito dahil walang iba ito kundi mga plano ng gera para supilin ang sambayanang Pilipino at pigilan sila sa pglulunsad ng mga demokratikong pakikibaka at armadong paglaban."

"Ang katumpakan at pangangailangan ng paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka ay nagiging napakalinaw sa sambayanang Pilipino nang mas ninais ng rehimeng Aquino na kitlin ang negosasyong pangkapayapaan at ibayong isulong ang mga patakarang neoliberal na nagsisilbi sa interes ng malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina at mga plantasyon, iba pang malalaking kapitalista at ng malalaking panginoong maylupa at malalaking negosyong kaalyado ni Aquino sa kapinslaan naman ng sambayanang Pilipino."

"Haling si Aquino at ang kanyang mga upisyal militar sa paggapi sa armadong paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng pwersang militar at mga kampanya ng armadong panunupil," anang PKP. "Maling-mali si Aquino at ang AFP na isiping dahil sa todo-todong pinansyal at militar na suporta ng US, mawawakasan na nito ang armado at demokratikong rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng purong dahas."

"Matapos ang tatlong taon sa poder at ng lahat na pampulitikang pagpapaganda nito, bigo ang rehimeng Aquino na mabawi ang tiwala ng mamamayan sa bulok na panlipunan at pampulitikang sistema na mas nagiging mapang-api at mapagsamantala."